https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2024/04/Skjermbilde-2024-04-15-kl.-11.05.59.png

RINs planer for 2024

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 15 april 2024

Kjernevirksomheten for RINs innsats er medlemmene og deres interesse, knyttet til ledningsnettet. Derfor er RINs kursaktivitet og opplæring av RINs viktigste aktiviteter. 

– Det skal vi selvfølgelig legge inn mye innsats for også i 2024. Noe av det vi bruker ganske mye tid på nå, er å tilpasse kursene våre til en gjennomføring på det nye trenings- og testfeltet på Vannsenteret, som vi har vært så heldige å få legge kursene til nå. Senteret gir oss helt nye muligheter til å legge inn praktiske øvelser på kursene. Det vil vi bruke ganske mye tid på å legge til rette for i 2024. 

Melding fra styret

Det sa RINs styreleder Reidar Kveine da han innledet sin beskrivelse av RINs planer for året i RINs digitale fagtreff 2024, i etterkant av årsmøtet som ble gjennomført fredag 12. april.

Han betegnet Nasjonalt senter for Vanninfrastruktur som et av RINs viktigste bidrag, og understreket samtidig at RIN fortatt også skal være en bidragsyter til Vannsenteret og inn mot nasjonale myndigheter. På vegne av styret oppfordret Kveine også medlemmene til å melde inn ønsker for kurs, og til å komme med innspill til tema medlemmene mener at styret og faggruppene skal jobbe med.

Planer for året

RINs overordnede mål for 2024 er å: 

 • Fortsette arbeidet for medlemmenes interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnett.
 • Gjennomføre kurs/opplæring for å holde medlemmenes kompetanse på et høyt faglig nivå.
 • Fortsette å være en aktiv bidragsyter inn mot nasjonale myndigheter i arbeidet med utarbeidelse av tekniske krav, prosedyrer og nasjonale retningslinjer.
 • Være en møteplass for erfarings- og informasjonsutveksling.
 • Markere foreningens 30-års jubileum i Bergen i august.

– Jeg synes ikke det var så lenge siden vi markerte 25 års jubileet, men tiden går fort. I august skal vi treffes igjen, da håper jeg at vi ser mange av dere når vi feirer 30 års jubileet i Bergen, understreket han.

Fra RINs faggrupper

Rørinspeksjon Norges arbeid gjøres i stor grad gjennom innsatsen til RINs faggrupper. 

Faggruppe spyling og rørinspeksjon av kommunale hovedledninger jobber med å få rapport 234 ut i markedet (og få rapport 145 ut..). Gruppen skal videre: 

 • spre kunnskap om, og bidra til at kumrapport 252 tas i bruk
 • jobbe videre med dataflyt for kumrapportering (ligger nå hos WinCan)
 • gjennomføre opprydding/korrigeringer i WinCan
 • tilpasse kursene til gjennomføring på Vannsenteret
 • fullføre prosess med digitalisering av SJA og spylerapport

Hovedinnsatsen til faggruppen Spyling og rørinspeksjon av private stikkledninger er å gjennomføre kurs «Spyling og rørinspeksjon av stikkledninger og innomhus avløpsledninger». Både gruppens siste kurs i 2023/2024 og planlagte kurs i 2024 vil bli avhold på Vannsenteret. Gruppen jobber med revisjon av kurset for å få lagt inn praktiske øvelser, med tanke på de mulighetene som åpner seg for dette på Vannsenteret. Denne gruppen har også en pågående jobb med å få på plass ny veileder for rapportering, som skal erstatte dagens T25 og bygger på dagens rapport sett sammen med NV-rapport 234. Rapporten har vært ute på høring og håpet et at den skal være klar for å tas i bruk på oppsatt kurs i slutten av april.

Etterlysninger

Fra faggruppe lekkasjekontroll og trasesøk beskrev Reidar Kveine at de: 

 • planlegger gjennomføring av første kurs på Vannsenteret på Ås i mai, og konsentrerer seg om praktisk tilrettelagte kurs
 • tidligere har gjennomført 2 separate kurs med 1 års mellomrom, gruppen vil endre dette og slå sammen de to kursene
 • tenker å sette 5 års gyldighet på operatørbevis
 • har behov for å rekruttere foredragsholdere: interesserte bes melde seg
 • vil se på muligheten for å utvikle fordypningskurs i eksempelvis marklytting, korrelering og trassesøk

Også Faggruppe tetthetsprøving og desinfisering tilpasser kurs opp mot gjennomføring på Vannsenteret for få inn mer praktiske øvelser. Gruppen hadde i utgangspunktet satt opp kurs for gjennomføring i april. Dette ble avlyst på grunn av få deltakere. Nå ønsker gruppen innspill til relevante tema for fagdagene i Bergen. 

Ta kontakt!

RINs styreleder avsluttet innlegget sitt om arbeidsåret 2024 med å minne om fagtreffet i Bergen 28. til 30. august. De som ikke allerede har satt av datoene i kalenderen oppfordres til å gjøre det så fort som mulig. Så kommer det mer informasjon og fyldig program på nettsiden etter hvert, og selvfølgelig også lenke til påmeldinger.

– Samtidig er vi ikke kommet lenger i planleggingen enn av vi fortsatt er veldig mottakelige for ønsker og innspilte om temaer som dere ønsker å høre om. Eller om det er noen som har lyst til å fortelle oss andre om hva dere gjør, og dele litt fra den kunnskapen dere sitter på, så blir det positivt tatt imot. Vi blir veldig glade hvis det er noen som har lyst til å bidra ved å si noe, understreket han på vegne av styret og sekretariatet i RIN. 

Her er filen fra Reidar Kveines presentasjon.