https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2024/04/Arsmote-2024-scaled.jpg

RIN: Gjennomført årsmøte 2024

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 16 april 2024

Bildet: Skjermbilde tatt under Reidar Kveines innlegg om årsberetningen fra 2023, på RINs digitale årsmøte i 2024.

Full enighet preget RINs digitale årsmøte i 2024, gjennomført 12. april 2024. RINs styre har fått to nye medlemmer, etter at to menn som i en årrekke har bidratt, valgte å takke for seg. 

Peer-Christian Nordby fra Olimb Rørfornying as, Stein Linholt fra NORVA24, Trond Alm fra Tubus og Ståle Brodahl fra Ullensaker kommune sto på valg i år. Peer-Christian Nordby og Ståle Brodahl valgte åikke ta gjenvalg til RINs styre. De er erstattet av Christoffer Finstad Henriksen fra Norva24 Sørmiljø og Thomas Austbø fra Brdr. Grønnerud as.

Foruten valg på nye medlemmer til RINs styre, var hovedsaker på årsmøtet 2024, som akkurat er gjennomført, endringer i medlemsavgiften og RINs vedtekter. 

I korte trekk

Styreleder Reidar Kveine åpnet og ledet årsmøtet. Innkallingen ble godkjent og årsberetningen og regnskapet for 2023 gjennomgått og godkjent

Ved utgangen av 2023 hadde RIN 142 hovedmedlemmer og 10 undermedlemmer. Det er flere medlemmer enn ved utgangen av 2022. 

Styret besto i 2023 av:

  • Leder Reidar Kveine, Bærum kommune
  • Medlem Kenneth Skullerud, Oslo kommune, VAV
  • Medlem Peer-Christian Nordby, Olimb Rørfornying as
  • Medlem Jan-Helge Høvset, Eskeland Electronics as
  • Medlem Stein Linholt, Norva24
  • Medlem Ståle Brodahl, Ullensaker kommune
  • Medlem Trond Alm, Tubus
  • Medlem Knut-Andreas Myklebust-Vårvang, Lillehammer kommune

Styreleder Reidar Kveine omtalte året som har gått som et år «på det jevne,» hvor RIN gjennomførte 6 styremøter, et fagtreff i Molde – det var i august, med om lag 100 deltakere, samt i underkant av 10 kurs, i regi av faggruppene. 

En betydelig og gledelig hendelse i kurssammenheng i 2023 var at RIN for første gang, endelig, kunne gjennomføre kurs på Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. 

Innsats for Vannsenteret

RIN har vært en sentral pådriver for Vannsenteret siden den første spede ide-fasen. Også i åpningsåret har RIN vært en betydelig og aktiv partner, blant annet gjennom deltakelse i styret, som høringspart i utviklingen av trenings- og testfeltet og som økonomisk bidragsyter. Trond Alm, som blant annet er mangeårig medlem av RINs styre, ble engasjert som byggeleder for senteret. I årsmeldingen står det at RIN gjennom dette føler at foreningens interesser er godt ivaretatt. RIN hadde i 2023 også dialog med senterets ledelse med tanke på å legge flere av RINs kurs til trenings- og testfeltet når dette er ferdigstilt. Det ble i RINs regi gjennomført 2 «prøvekurs» på vannsenteret i 2023.

Generelt fra årsmeldingen

Også i 2023 har Asplan Viak AS ved Jonny Undersaker og Martina Bergh Svedahl vært engasjert som sekretariat. Progressum Drammen AS var engasjert til økonomi / regnskap, mens regnskapet ble revidert av Revisorkollegiet as. Mediebyrået Enklere valg AS har driftet og vedlikeholdt RINS hjemmeside med domene: www.rin-norge.no, hvor redaktør har vært Inger Anita Merkesdal. 

I 2023 besluttet RIN å starte opp arbeidet med å utarbeide en rapporteringshåndbok for rørinspeksjon av stikkledninger. Et arbeidsutvalg ble etablert og foreløpig rapportutkast ble ferdigstilt innen årsslutt. 

Avgifts- og vedtektsendringer

Neste post på programmet var gjennomgang av budsjettet for 2024 og for 2025. Årsmøtet godkjente arbeidsutvalgets foreløpige regnskap for 2024 og budsjett for 2025 uten kommentarer. Blant hovedsakene på årsmøtet 2024 var endringer i medlemsavgiften.

Gjeldende medlemsavgift ble vedtatt på 2016-årsmøtet, og er ikke indeksregulert siden, mens modellen for medlemskap var fra 2019-årsmøtet. Styret i RIN registrerte at modellen for beregning av medlemskap kunne falle litt urimelig ut for firmaer som består av mange underavdelinger, hvor alle avdelinger har samme organisasjonsnummer. Som ordningen var kunne disse ende opp med å betale en uforholdsmessig høy medlemsavgift. Styret foreslo på bakgrunn av dette at Årsmøtet vedtok at medlemsavgiften indeksreguleres basert på prisstigning fra 2016. Videre foreslo styret en endring i beregningen av medlemsavgift og at den legger til grunn antallet ansatte i bedriften totalt sett, uavhengig av hoved/underavdeling. 

Den foreslåtte medlemsmodellen er at medlemmene selv kan velge den modellen som egner seg best for sitt selskap. Eksempelvis kan et medlem som i dag er hovedmedlem med to avdelinger velge om de i ny medlemsmodell ønsker betale én medlemsavgift basert på totalt ansatte i sine tre selskap, eller om dette deles opp i tre separate medlemskap. Hvert medlemskap gir stemmeberettigelse. Årsmøtet gav sin tilslutning til styrets forslag. Konsekvensen av vedtaket var at vedtektene knyttet til medlemsavgift (§ 6) måtte endres. Også disse forslagene ble enstemmig vedtatt på årsmøtet. 

Endringene blir lagt inn på RINs hjemmeside så snart det er praktisk gjennomførbart. 

Lang og tro tjeneste

Siste post på programmet for årsmøtet i 2024 var valg til styre, valgkomite og revisor.

Reidar Kveine fra Bærum kommune, Kenneth Skullerud fra Oslo kommune – VAV, Jan-Helge Høvset fa Eskeland Electronics as samt Knut Andreas Muklebust-Vårvang fra Lillehammer kommune, har fortsatt ett år igjen av perioden de er valgt for. Peer-Christian Nordby fra Olimb Rørfornying as, Stein Linholt fra NORVA24, Trond Alm fra Tubus og Ståle Brodahl fra Ullensaker kommune sto på valg i år. Av disse valgte Peer-Christian Nordby og Ståle Brodahl å ikke ta gjenvalg.   

Valgkomiteen, som besto av Per Sigve Henriksen fra Norva24 (leder) med medlem Thomas Austbø, fra Brdr. Grønnerud as, foreslo at mennene som gikk ut skulle erstattes av Christoffer Finstad Henriksen Norva24 Sørmiljø og Thomas Austbø fra Brdr. Grønnerud as. Thomas Austbø, som også har vært medlem av årets valgkomite, understreket at han ikke hadde tatt del i prosessen hvor han ble foreslått som styremedlem.

Etter hans kommentar ble begge valgt inn som nye styremedlemmer, og ønsket velkommen av styrets leder. Reidar Kveine benyttet samtidig anledningen til å takke de to avtroppende styremedlemmene for en formidabel og lang innsats for Rørinspeksjon Norge og landets ledningsnett. Han ønsket dem også hjertelig velkomne til kommende fagtreff i Bergen, i august 2024. Der ønsker RIN å få takket dem av på en skikkelig måte. 

Den nye valgkomiteen består av Peer-Christian Nordby fra Olimb Rørfornying as som leder, med Majid Zokaie fra NoDig Norway as som medlem. Revisorkollegiet as ble igjen valgt til å revidere RINs regnskap. 

Høyaktuelle tema

Fire faglige innlegg fulgte etter årsmøtet: Nytt fra RIN med hva er fokus i 2024 ble beskrevet av Reidar Kveine. Han er styreleder i RIN og senioringeniør Vann og avløp Plan i Bærum kommune. Etter ham holdt Håkon Andresen, fra ScanSurvey, foredrag om Ledningsregistreringsforskriften med beskrivelse av konsekvenser og hvordan vi forholder oss til denne. Kjetil Flugund beskrev siste nytt fra Norsk Vann før Kenneth Skullerud, fra Oslo kommune ved VAV og styremedlem i RIN, avsluttet med foredrag rundt vær, vann og vannlekkasjer. 

Filene fra foredragene blir lagt ut på RINs hjemmeside, sammen med artikler fra foredragene. Følg med!