https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/05/Kjeksrud-1.jpg

Vil ha ny VA-norm for trykkprøving av trykkledninger

avatarevuser
Oppdatert: 29 mai 2017
Styret i Rørinspeksjon Norge har nå levert inn forslag til ny tekst som omhandler trykkprøving av trykkledninger i VA-normen. Byggeleder Svein Erik Kjeksrud i Drammen kommune Byprosjekter mente det var på høy tid at denne delen av VA-normen ble revidert. Han fikk hjelp av prosjektingeniør Nora Belling Mangen i Drammen kommune VA til å forfatte en oppdatert tekst. -Basert på en rekke hendelser mener jeg det er på høy tid med en revidering der vi stiller krav til det utstyret som benyttes i forbindelse med trykkprøving og desinfisering, sier Kjeksrud til RIN-Nett. -I dag kan vi lese av trykk og tilført veske digitalt, med en nøyaktighet på tre desimaler. Det kan også logges digitalt automatisk, noe som vil løfte kvalitetssikringen av nye ledningsanlegg. VA-miljøblad 25 og 39 har ingen spesifikke krav til utstyr for trykkprøving og desinfisering. Verden er kommet så langt at vi kan lese av milliliter på bruk av kjemikaler, og da må vi ta moderne hjelpemidler i bruk, sier han. Det er kapitlene 5.17 og 5.18 de to VA-entusiastene i Drammen har tatt for seg, og som styret i RIN har sluttet seg til med noen justeringer og tillegg.   Den reviderte teksten ser dermed slik ut: 5.17 Trykkprøving av trykkledninger Trykkprøving skal utføres av uavhengig tredjepartskontrollør. Kommunen skal ha mulighet til å delta ved alle sluttkontroller og skal varsles i god tid før kontrollen skal finne sted. Kommunens ansvarlige skal varsles minst to døgn før trykkprøving gjennomføres. Utførende er ansvarlig for at kontrollene dokumenteres med protokoller. Trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805, kap. 11. Etter avtale med oppdragsgiver kan NS-EN-551 benyttes. Det skal trykkprøves mot stengt ventil. Metode for utførelse av trykkprøving av trykkledninger etter NS-EN 805, herunder prøveprosedyrer og kravet til tetthet, er beskrevet i VA Miljøblad nr. 25. Kommunen kan kreve tetthetsprøving uavhengig av årsak. Kummer skal være tette etter Norsk Standard. Måleutstyr skal være kalibrert i henhold til måleutstyrets krav, og dokumentasjon på gjennomført kalibrering skal kunne fremvises. Prøvingsutstyr (manometre og vannmålere) som brukes i forbindelse med trykkprøving av trykkledninger skal ha tilstrekkelig målenøyaktighet til å oppgi verdier med 3 desimaler ved benevning bar og liter (altså en nøyaktighet på millibar- og milliliter-nivå). Manometre som brukes i forbindelse med trykkprøving må ha automatisk loggføring som viser utviklingen av trykk i den tiden som trykkprøven varer. En slik logg skal være del av trykkprøvingsrapporten som overleveres kommunen. Utstyr/programvare må ha mulighet for utskrift av trykkprøvingsrapport, det skal ikke benyttes manuelt utfylte skjemaer. Oppfylling av vannledning for trykkprøving kan enten gjøres av kommunens personell eller utførende entreprenør. Dersom utførende velger å gjøre dette selv, må hovedventiler (sluseventiler) til vannledning i kum ikke benyttes av hensyn til sikkerhet og prøvens resultater. Oppfylling gjøres fra serviceventil på operativ ledning til serviceventil på ledning som skal trykkprøves via slange med diameter opptil 32 mm. Det skal monteres tilbakeslagsventil og manometer på slangestrekket. Slangen må være ren og egnet for bruk i drikkevannsforsyningen. Oppfylling av ledning via serviceventiler kan gjøres av utførende entreprenør, men må varsles kommunen i forkant. Ved trykktesting av rør av duktilt støpejern med sementmørtelforinger, skal forprøven vare i minst 48 timer for at ikke oppbinding av vann i foringene skal kunne påvirke testen. 5.18 Desinfeksjon Desinfeksjon skal utføres av uavhengig tredjepartskontrollør. Før en vannledning tas i bruk for forsyning av drikkevann, skal den spyles og rengjøres med renseplugger til vannet er rent. Renseplugger er engangsvare og det skal benyttes ny renseplugg for hver pluggkjøring. Vannledningen skal deretter desinfiseres og være avkloret iht. NS-EN 805, kap. 12. Det må sørges for at rørdeler m.v. er montert på en slik måte at desinfeksjon kan gjennomføres med bl.a. tilgangspunkt via f.eks. serviceventiler. Kommunen krever innsending av vannprøve og resultatet av denne må være godkjent av kommunen før ledningen tas i bruk, dette for å sikre at kravene i Drikkevannsforskriften er oppfylt. Det samme hygienekravet gjelder for provisoriske vannledninger, før oppkobling til abonnent. Måleutstyr skal være kalibrert i henhold til måleutstyrets krav, og dokumentasjon på gjennomført kalibrering skal kunne fremvises. Det stilles krav til bruk av doseringspumpe for jevn tilsetting av klor ved desinfisering. Logg som viser vannmengde og tilsatt mengde klor over tid skal overleveres kommunen som dokumentasjon. For å unngå å tilsette unødvendig mye klor, skal pH i vannledningen måles før desinfisering. Klorrester skal måles og gjenværende aktivt klor nøytraliseres før vann fra desinfisering slippes ut til resipient eller kommunal avløpsledning. For krav og metoder for utførelse av desinfeksjon, se VA Miljøblad nr. 39, ev. også nr. 34, 35 og 36. Ledninger som er desinfisert må tas i bruk innen 14 dager. Dersom ledningen ikke tas i bruk innen den tid, må det settes på tapping for å unngå å måtte desinfisere strekket på nytt. Tapping må avtales med kommunen i forkant, bl.a. for å unngå unødvendige lekkasjesøk.