https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/04/vvp-bjarne-haugland-003-–-Kopi-1.jpg

-Viktig med lojalitet i en krisetid

avatarevuser
Oppdatert: 14 april 2020
-Vi kommer ikke utenom krisetiltak blant våre medlemmer i VA-bransjen. Redusert aktivitet og en negativ valutasituasjon påvirker virksomheten i vesentlig grad, sier daglig leder i VA- og VVS produsentene VVP, Bjarne Haugland til Rørinspeksjon Norge. -Norge må øke tempoet i oppgradering av vann- og avløp for å ta igjen etterslep og tilpasse samfunnet ti klimaendringene. Dersom nøkkelkompetanse og kapasitet forsvinner fra VA og VVS-sektoren, vil det gjøre framtidige investeringer dyrere og vanskeligere. Tiltak som holder bransjen gående gjennom denne uforutsette, globale hendelsen vil kunne betale seg på sikt, mener han. Veldokumenterte behov Han mener derfor planlagte og igangsatte offentlige prosjekter i så stor grad som mulig må opprettholdes. Der sykdom eller karantene vanskeliggjør dette bør offentlige etater samarbeide om å sikre framdrift. Behovet for å ruste opp vann- og avløp er stort og veldokumentert. En rekke kommuner har allerede planer for oppgraderinger som vil være nødvendige. Disse bør igangsettes raskt. Kommunene bør tilføres ekstraordinære midler for å øke aktiviteten på disse områdene. Både VA og VVS-sektoren har betydelig ledig kapasitet og vil kunne levere raskt, rimelig og effektivt på nye offentlige prosjekter., mener Haugland. Dersom krisen blir langvarig vil det være kritisk at ledige hender benyttes til å gjøre oppgraderingsarbeid ut over de planer som allerede foreligger i kommunene. Nasjonale myndigheter bør derfor bistå kommunene i raskest mulig å utvikle nye oppgraderingsprosjekter som kan gjennomføres i en situasjon med mye ledig kapasitet i VA og VVS-sektoren, sier Haugland. Frustrasjon og usikkerhet I sin dialog med VVPs medlemmer uttrykker Haugland stor forståelse for den frustrasjonen og usikkerheten som nå råder blant foreningens medlemmer. I tillegg til korona-utbruddet er valutasituasjonen også en betydelig grunn til bekymring for mange. -Det vi opplever nå er en ny og uventet situasjon uten sidestykke, men samtidig en erfaring som vi må dra nytte av når situasjonen en dag endrer seg til det bedre.  Her handler det også om lojalitet mellom de ulike aktørene i verdikjeden. Vi er flere som tror at det viktigste man nå kan gjøre er å gå i dialog med de respektive avtaleparter, og appellere til forståelse for hverandres utfordringer på linje med appellen fra en samlet bygg-, anlegg- og eiendomsnæring til de politiske myndigheter. Akutte prisøkninger grunnet valutasituasjonen må slippes igjennom av alle ledd i verdikjeden. Er ikke alle ledd solidariske vil hele verdikjeden stoppe opp, mener han. Problematisk Haugland understreker overfor sine medlemmer at de fleste kontrakter ikke gir adgang til å justere priser grunnet valutaendringer. -Dette er normalt ikke problematisk, men når bevegelsene blir så store på så kort tid som vi har sett den siste tiden blir det svært problematisk. For de som er hardest rammet selges nå produktene med tap. En fersk undersøkelse blant VVP medlemmer forteller at hele 31 prosent nå selger med tap mens for ytterligere 14 prosent gjelder dette kun for deler av sortimentet., men det er likevel ikke bærekraftig. Oppnås ikke enighet kan produsents alternativ til prisøkninger eller valutapåslag være å ikke levere varene. Å stoppe import eller produksjonen på grunn av økte kostnader vil være dramatisk for prosjekter som er godt i gang, understreker Haugland videre. Sammen med en rekke andre bransjeorganisasjoner er det viktig at vi kommer i god dialog spesielt med det offentlige, både som myndighet og byggherre, sik at de ser sitt ansvar for å være med å ta ansvar og være med å dele regningen, sier Haugland til slutt.