Veileder for tilstandsanalyse er kommet

Veiledningen utdyper standardens punkter og gir eksempler på fastsetting av tilstandsgrad for ulike bygningsdeler. Målgruppen for veiledningen er den bygningssakkyndige og de som gjennomfører tilstandsanalysen. NS 3600 definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal omfatte for at kjøper og selger skal ha et beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av bolig. Tilstandsanalyser gjennomført i henhold til NS 3600 vil gjøre eierskiftevesentlig mer betryggende og sikkert for både kjøper og selger av bolig, mener Norsk Standard.   Standarden synliggjør behov for eventuelle tiltak ved boligen av teknisk art og er mer presis og informativ enn dagens praksis har vært. En stor fordel med standarden er at den bygningssakkyndige har fått felles sjekkliste og klarere retningslinjer for undersøkelser og vurdering av tilstand. Målet med standarden er en enhetlig analyse og best mulig informasjon mellom kjøper og selger. Dette vil redusere konfliktnivået ved omsetning av bolig, og gi kjøper en større visshet om boligens kvaliteter og mangler. I tillegg skal det synliggjøres hvilke tiltak som må forventes og hva det vil koste å utbedre disse.   Felles spilleregler Norsk Standard mener at NS 3600 gir felles spilleregler, et transparent marked, faste undersøkelsespunkter, omforente vurderingskriterier for tilstandsgrad, homogene og bedre tilstandsrapporter. Dermed har Norge fått et nytt verktøy for den utførende (bygningsakkyndige) og oppdragsgiver (megler, advokat eller forbruker) som grunnlag for kontrakt. Standardens hovedmålgruppe er eiendomsmeglere, takstmenn, rådgivere, bygningssakkyndige samt forbrukere og undervisning. Veiledningen utdyper standardens punkter og gir eksempler på fastsetting av tilstandsgrad for ulike bygningsdeler. Målgruppen for veiledningen er den bygningssakkyndige og de som gjennomfører tilstandsanalysen.   Lite VA løftet fram Rørinspeksjon Norge og Norske Rørleggerbedrifters Landsforening-VVS var blant organisasjonene som leverte inn sine kommentarer, uten å få gjennomslag for sine synspunkter i nevneverdig grad, med unntak av forslaget om tilstandsanalyser. RIN skrev i sin høringsuttalelse at kostnadene ved utbedring av dårlig kvalitet på stikkledningene for vann eller avløp kan ofte medføre betydelige kostnader for huseier / fremtidig huseier, noen ganger eksempler på flere hundre tusen kroner. Dette bør derfor i langt sterkere grad beskrives og synliggjøres i standarden, skal huseieren som «ukyndig person» ha en bedre mulighet til å sikre seg i fremtiden enn det han har i dag. Sett fra RINs side er ikke VA-faget løftet over bakkenivå i verken NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig eller i veiledningen til standarden som nå er kommet ut. Veilederen kan kjøpes for kr 488,- på nett: http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=677300