https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/01/DSC_6311-1.jpg

-Våre mål er ikke nådd

avatarevuser
Oppdatert: 23 januar 2019
Regjeringen Solbergs ferske Granavold-erklæring og Norsk Vanns strategiplan for norsk vannbransje de neste tre årene er sammenfallende på flere punkter, men bransjen har ikke gitt opp kampen om å få sin egen «vannminister», og nå strammes grepet. Det slo avtroppende direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen og administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, fast under vanndagen på Arctic Entrepreneur. Hofshagen holdt for øvrig sitt siste faglige foredrag som direktør i Norsk Vann foran et hundretalls MEF-entreprenører før hun går over i sin nye stilling i NVE. -Effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene er eksempelvis et tema som bransjen selv jobber med. På Norsk Vanns fagtreff 5.-6. februar vil en ny rapport om organisering og regulering av vannbransjen i andre land som Norge naturlig sammenlikner seg med bli presentert, og det vil også være temaer som regionalt samarbeid, evaluering av bestiller/utfører-modell og bærekraftig organisering på dagsorden. Hofshagen reiste rett fra Arctic Entrepreneur på Gardermoen til dialogmøte med Kommunenes Sentralforbund nettopp for blant annet å diskutere veien videre for en bransje med store utfordringer, men også store muligheter. Vannbransjen må styrkes Det er etter Norsk Vanns oppfatning viktig å styrke norsk vannforvaltning og følge opp både vannforskriften og Overvannsutvalgets innstilling. Hun pekte også på regjeringens uttalte mål om å stimulere til økt forskning på klimatilpasning, og samarbeide med kommunene for å sette dem bedre i stand til å håndtere nye utfordringer som følge av klimaendringene.  Et nytt regelverk for selvkostberegning av kommunale avgifter som sikrer effektive tjenester for innbyggerne blir også positivt mottatt. Hofshagen pekte på at bransjen i 2019 må engasjere seg med innspill til regelverket som er under utvikling både på overvannsområdet og selvkostområdet, slik at det blir et regelverk som passer «virkelighetens verden». Hofshagen understreket også behovet for økt rekruttering av kritisk kompetanse til kommunesektoren i samhandling med sektorene. I tillegg er det klare ambisjoner i plattformen innen en rekke andre temaer der vannbransjen vil kunne spille en viktig rolle, - som innovasjon, digitalisering, klimagassreduksjoner og miljøgiftbekjempning, sa Hofshagen. Kjemper for sektorloven Både Toril Hofshagen og hennes direktør-kollega i MEF, Julie Brodtkorb, forsikret at kampen for å få en koordinerende «vannminister» ikke er over. -Vi vil ha et tydelig plassert ansvar for regjeringens arbeid for vår sektor, sa de to under vanndagen på Gardermoen. Hofshagen trakk også fram at det er to områder som ennå ikke er under utredning, men som også haster å få gjort noe med fra statlig hold. Det ene gjelder avklaring av ansvaret for skader fra overvannsanlegg, der overvannsutvalget ikke ga en enstemmig anbefaling. Det andre gjelder behovet for revisjon av lovbestemmelsene for vann- og avløpsgebyrene i vass- og avløpsanleggslova. Gebyrbestemmelsene er fra 1974, påpekte hun, men nå bør de moderniseres slik at de ikke finansierer å legge bekker i rør, men er bedre tilpasset behovet som er i kommunene i dag. At VA-systemene nå skal benchmarkes for å få fram tingenes tilstand er også viktig. Her har Norsk Vann utviklet et godt system gjennom bedreVANN, der mange kommuner allerede deltar med rapportering, men hvor målet er å få med de aller fleste kommunene. Flere positive signaler Toril Hofshagen er alltid på leit etter de positive innspillene fra Regjeringen, og i Granavold-erklæringen fant hun flere positive signaler. -At Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og utarbeide en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi, så hun som svært positivt. For avløpsanleggene er vi nesten i mål som energinøytral aktør, ved at vi fra avløpsanleggene produserer 95 prosent av den energien de forbruker, men det er potensiale for atskillig mer energiproduksjon gjennom flere varmepumper på avløpet og økt biogassproduksjon fra avløpsslam. Administrerende direktør Julie Brodtkorb mente også det var flere positive signaler fra den utvidede regjeringen, men hun fant ikke et ord om at Staten vil være med å ta ansvar for det store etterslepet i norsk vannbransje. Hun mener kommunene må ha drahjelp dersom viktig infrastruktur ikke skal kollapse. Hun mener det bør være et statlig ansvar å sørge for at konsekvensene av mer ekstremvær skal bli så små som mulig. Infrastrukturen vår må rett og slett få en bedre tåleevne. Her må hele bransjen presse på for å oppnå resultater, mente Brodtkorb. Hun ga ros til avtroppende direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, for den lange og gode kampen hun har utkjempet på vegne av norsk vannbransje. Toril Hofshagen takket fra sin side for et svært godt samarbeid med MEF gjennom mange år og som har blitt ytterligere styrket under Brodtkorbs dyktige ledelse. Hun ønsket MEF og entreprenørene lykke til med den viktige jobben de gjør i vannbransjens verdikjede. Strammer grepet Brodtkorb er utvilsomt i kamphumør for både entreprenører og vannbransje, og etter å ha tatt en «snill runde» med rikspolitikere mente hun det var på tide å sette opp et tydelig skremmebilde på hvordan det står til i denne delen av infrastrukturen. Det er en handlingslammelse blant norske rikspolitikere når man ikke en gang klarer å peke på hvem i regjeringen som har hovedansvaret for vann og avløp. Nå skal vi gjøre langt mer enn å sende innspill til neste års statsbudsjett på epost til finansdepartementet og Statsministerens kontor. Nå skal vi løfte våre utfordringer høyt i media på regionalt og lokalt nivå. Derfor legger vi opp til en vann- og avløpsturnè der vi ganske så kynisk legger opp reiseruta etter avisdistriktene. Målet er å sikre oss solide oppslag om den lokale situasjonen for vann- og avløp. Da må lokalpolitikere på banen og svare for sine investeringer eller mangel på investeringer og vedlikehold, og dermed ta dette inn i sine partigrupper. Vi vet hvordan det står til. Våre mål er på ingen måte nådd, men vi har et godt utgangspunkt fordi vi står samlet