https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/04/DSC01243-–-Kopi-1.jpg

Vannbransjen trenger forutsigbarhet

avatarevuser
Oppdatert: 28 april 2021
Det er avgjørende at politiske myndigheter øker økonomiske bevilgninger utover lokal gebyrfinansiering for det norske vann- og avløpsnettet. Det er også behov for rammebetingelser som sikrer en stabil og planmessig satsing - for å dekke store, nødvendige investeringer. Det slår rapporten State of the Nation 2021 fra Rådgivende Ingeniørers Forening fast. RIF mener satsningen bør kvantifiseres og være et styringsmål for årlige evalueringer. Videre støtter RIF bransjens ønske om at myndigheten for forvaltning av vannområdet bør samles. En opprydding i lovverk og organisering på færre enheter er nødvendig for å sikre effektive løsninger. Det må tilrettelegges gjennom styring og virkemidler for bruk av ny teknologi, god prosjektgjennomføring og innovative løsninger som sikrer effektiv ressursbruk. Mer NoDig Eksempler er ny teknologi for å oppdage, lokalisere og redusere lekkasjer, samt økt bruk av gravefri ledningsfornyelse. Å forbedre drift, og utnytte kapasiteten i eksisterende anlegg på en bedre måte, er resultater av det samme. Myndighetene bør ta ansvar for dokumentasjon av tilstanden på private stikkledninger, som faller utenfor kommunenes ansvarsområde. Det er manglende dokumentasjon i dag, og det er nødvendig at disse undersøkes for å kunne vurdere oppgraderingsbehov og nødvendige utbedringer, mener RIF. Stikkledningene en utfordring De private stikkledningene er koblet på kommunenes nett og kan fort utgjøre det svakeste leddet i systemet. Det må tilrettelegges for kompetanseutvikling i bransjen, i tråd med endringer i krav og behov blant annet ut fra klima- og bærekraft. Myndighetene må sikre omstillingsmidler og gode utdanningstilbud gjennom universiteter, høyskoler og fagskoler, samt tilbud for videreutdanning og omskolering av ansatte spesielt i offentlig sektor, men også hos de private. Det er viktig at det gis tydelige målekriterier for måling av bærekraft i bransjen. RIF anbefaler at målekriteriene bygger på tall fra Bedre Vann-rapportene og utvikles gjennom god involvering av relevante bransjeforeninger, som RIF, Norsk Vann, MEF og andre relevante organisasjoner og foreninger. Avløpsanleggene RIF gir et klart råd om at miljømyndighetene bør øke innsatsen med tilsyn og oppfølging av krav, slik at mengden overvann til avløpsnettet og renseanlegg reduseres. Videre er det svært viktig at renseanleggene oppgraderes til å oppfylle miljøkravene ikke bare på Sør- og Østlandet. Finansieringsmetodene og hvordan pengene skaffes må ses på i sammenheng, slik at helheten ikke glipper og overvannshåndtering blir ivaretatt. Finansiering av alle tiltak skjer i dag delvis gjennom gebyrer og delvis gjennom utbyggingsavtaler. Når det gjelder overvannshåndtering, er det ikke fastlagt regler for hvordan dette finansieres. Stoffproduksjon som fanges opp gjennom renseanlegg, må i større grad enn i dag sees på som en utnyttbar ressurs, både for energi og produkter, mener RIF. Kommunene må følge opp RIF mener alle kommuner må ha oppdaterte hoved- og saneringsplaner og lage nye investeringsplaner for oppgradering og utskifting av ledningsanlegg og oppgradering av vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg. Slike planer dokumenterer nødvendige finansieringsbehov og gir et høyere og riktigere nivå på vann- og avløpsgebyrene. Budsjetter må økes for å innhente flere og bedre digitale kart- og driftsdata, som er viktige underlag for hovedplanene. Det er behov for å øke investeringer som sikrer organisasjons- og prosessutvikling som følger endringer i krav og behov. RIF mener det er viktig å bruke anskaffelsesmetoder, virkemidler og prosesser som sikrer god kvalitet og lang levetid på anleggene som bygges. Det er viktig å legge til rette for mer innovasjon i gjennomføringen av alle prosjektene i kommunene. Mer bruk av innovative anskaffelser vil dermed føre til mer effektiv bruk av pengene, mener RIF. Råd til leverandørene RIF mener leverandørene også har et ansvar for veien videre. De må etter RIFs anbefaling sikre kompetanse og investeringer innen ny teknologi, prosjektgjennomføring, prosjekt- og risikostyring og innovasjon. Det bidrar til å sikre effektiv ressursbruk, samt bærekraftige og innovative løsninger – som også tar hensyn til økte klimapåkjenninger. Eksempelvis vil ny teknologi for å oppdage, lokalisere og redusere lekkasjer, samt økt bruk av gravefri ledningsfornyelse, gi en raskere og mer kostnadseffektiv oppgradering av ledningsnettet. Grundige risiko- og sårbarhetsanalyser og kost-/nytte vurderinger i prosjekter, fordrer god kompetanse hos leverandørene. Dette er særlig knyttet til forståelsen av konkrete forhold som ligger til grunn for beregninger, og fordrer metode og prosess som sikrer god involvering av relevante aktører. Leverandøren bør ta en tydelig plass i bransjedebatten for å få til fremtidsrettede løsninger ut fra at de ofte kjenner de tekniske løsningene best og kan bidra til økt samspill gjennom tidlig involvering i prosjektene, mener RIF.