https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/06/Nedre-Romerike-NRANRV-059-Kopi-1.jpg

Vannbransjen inn i ett departement?

avatarevuser
Oppdatert: 22 juni 2015
Stortinget behandlet 16.juni Folkehelsemeldingen, der et bredt flertall i Helse- og omsorgskomiteen,  bestående av  medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre sto sammen om en rekke forslag.  Komiteflertallet viste til de store utfordringene i sektoren og til det fragmenterte ansvaret for sektoren.  På denne bakgrunn ba flertallet om at det utarbeides en sektorlov for vann- og avløpssektoren knyttet til den forestående kommunereformen og at gebyrgrunnlaget gjennomgås med tanke på å oppfylle det pålagte ansvaret som stat og kommuner i fellesskap har. Koordinerende rammeverk - Etter mange år med tilnærmet berøringsangst, later det til at Stortinget ønsker å ta grep, sier MEF-direktøren i en kommentar til sitt eget medlemsblad. Flertallet vil ha en sektorlov og denne skal knyttes til kommunereformen som nå er under arbeid. Dette er viktig av flere grunner, sier Johannesen. Han mener det viktigste er at dagens regelverk, som omfatter om lag 70 lover og forskrifter som regulerer VA-sektoren, nå skal få et koordinerende rammeverk. Dette kan også bety at staten muligens vil komme med pålegg til landets 428 kommuner for å utvikle likere VA-normer. Til nå har koordineringen i lovverket vært uklar og uoversiktlig for aktørene i VA-sektoren. Dette ønsker tydeligvis Stortinget å gjøre noe med, sier han Få interkommunale vannverk Det er i dag 16 interkommunale selskaper i denne sektoren i Norge, hvor det i all hovedsak er de store kommunene som har gått sammen. IVAR IKS i Stavangerregionen, VEAS IKS i Asker, Bærum og Oslo og HIAS IKS i Hamarregionen, og NRA/NRV på Romerike er eksempler. I de små kommunene er det mindre tradisjon for samarbeid i denne sektoren, og i noen fylker finnes det heller ikke en driftsassistanse til å bistå de mange små kommunene. Troms er ett eksempel. Når vi nå går inn i en lengre periode med å etablere nye kommuner, er det viktig at denne sektoren får en nasjonal oppmerksomhet som gjør at utfordringene knyttet til å levere forskriftsmessig drikkevann blir fulgt opp. Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, understreker at det er viktig med et lovverk som sikrer at vannverk og vannforsyning fortsatt beholdes i offentlig eierskap. Komiteen merker seg at det knapt finnes lærlinger knyttet til vannfaget i norske kommuner, og at det bare er et fåtall høgskoler som tilbyr vannfaglig ingeniørutdanning. Fylker og stat har her en oppgave som skoleeier i å bistå en sektor som er definert som nasjonal kritisk infrastruktur med å sikre rekruttering og kvalifisert arbeidskraft.   Ett ansvarlig departement Anleggsmaskinen skriver videre at en egen sektorlov  også gir et definert eierskap. Et departement vil være konstitusjonelt ansvarlig for oppfølging og regulering av VA-sektoren, og ikke dagens tilstand der stort sett alle departementer, utenom Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet, er involvert. Johannesen viser til at det har vært en drøm blant mange aktører i VA-bransjen å kunne henvende seg til et departement med ansvar for VA-sektoren. - Dette kan bety nye tider for anleggsbransjen. Det er viktig å merke seg ordet ‘kan’. Hvordan loven blir seende ut, er uvisst. Likeledes når den kommer og hvor tydelig den vil være.  Men dette vil gi flere muligheter for VA-entreprenørene til å få oppdrag og til at staten vil stille krav til kvalitet på VA-nettet, sier Trond Johannesen.