image

Vann og helse: 25 nye nasjonale mål

Fredag 16. februar 2024 la regjerningen frem nye nasjonale mål for vann og helse, med en 25 punkts gjennomføringsplan. Ny teknologi, sterkere fagmiljø og Vannsenteret var tema i presentasjonen. 

Drikkevannet i Norge er i hovedsak trygt, men ledningsnettet for vann og avløp er generelt i dårlig forfatning. Lekkasjegraden er for høy både for drikke- og avløpsvann, mange avløpsrenseanlegg oppfyller ikke dagens rensekrav i tillegg kommer EUs foreslåtte reviderte avløpsdirektiv med enda strengere krav. Vi har et endret trusselbilde, med økt IKT-sårbarhet, klimaendringer med fare for styrtregn, flom og tørke, i kombinasjon med manglende ressurser som folk og finansiering. Både Riksrevisjonen og Mattilsynet har avdekt at motvilje med å vedta gebyrøkninger kan begrense framtidige investeringer. 

Grunnleggende trygghet

Det var helse- og omsorgsminister Ingevild Kjerkol, som sammen med statssekretær fra klima- og byrådepartementet, Ragnhild Syrstad, la frem regjeringens nye plan med 25 nasjonale mål for vann og helse. 

– Drikkevann skal være trygt uansett hvor i Norge du bor. Trygg vannforsyning er grunnleggende for folks helse. Og vann som er brukt, og våre etterlatenskaper i toalettet, skal vi lett kunne kvitte oss med gjennom fungerende avløp, innledet Ingevild Kjerkol presentasjonen sin.

Regjeringens plan inneholder 25 nasjonale mål. For hvert av målene er det definert kriterier for når målet er oppnådd, slik at regjeringen kan følge arbeidet og gjøre justeringer. For hvert mål er det også en frist for når målet skal være oppnådd.

Hovedessensen er: 

  • Tryggere vannforsyning. 
  • Bedre avløpsrensing.
  • Ta igjen vedlikeholdsetterslep.
  • Øke samfunnssikkerheten.

Oppgaver til Mattilsynet og statsforvaltere 

– Vi må gjøre det vi kan for å unngå sykdomsutbrudd som skyldes drikkevann. For å oppnå det må vi sammen med kommunene sørge for at vann- og avløpssystemene ikke forfalller, men vedlikeholdes og oppgraderes i tråd med samfunnsutviklingen. Derfor er det et eget mål om at distribusjonssystemet for drikkevann skal fornyes og ikke forfalle. Et viktig tiltak i så måte er at kommunene må ha helhetlige planer og arbeide systematisk med dette for å sikre innbyggerne sine trygt drikkevann, beskrev ministeren. 

Mattilsynet og statsforvaltere får i oppgave å informere om og bidra til at kommunene følger opp forventningen, noe som vil hjelpe og styrke kommunene i deres arbeid.

Vannsenteret og ny teknologi

– For å møte utfordringene er det nødvendig med sterke fagmiljø i kommunen, gjerne gjennom interkommunalt samarbeid. Det er også nødvendig fordi vi vet at det er knapphet på fagfolk og kompetanse. Vi trenger samarbeid for å bruke ressursene på best mulig måte. Vi har satt i gang et arbeid for å se på hvilke tiltak som kan bidra til at kommunene oppgraderer vann- og avløpsanlegg og infrastruktur på best mulig måte. En sentral del av det arbeidet er å utrede tiltak som kan stimulere til sterkere fagmiljø og da mer interkommunalt samarbeid. For å nå målene vi har satt oss er det også behov for å prøve ut og ta i bruk ny teknologi i større grad enn det vi ser i dag.

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur ved NMBU på Ås, vil bli et kraftsentrum i dette arbeidet, beskrev helse- og omsorgsminister Ingevild Kjerkol. 

Se mer her. Derfra kan du også laste ned regjeringens plan.

Sjur Tveite, daglig leder i Vannsenteret, var invitert til å delta da «Nasjonale mål for vann og helse med gjennomføringsplan» ble lansert. 

– Det var hyggelig å bli invitert. Planen er spennende og viktig! At «Nasjonalt senter for vanninfrastruktur bør bli et kraftsentrum i dette arbeidet» ble sagt fra talerstolen, er inspirerende for oss, våre eiere og alle de vi skal samarbeide med framover, beskrev han i etterkant.