https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/01/RIN-VA-1.jpg

VA-faget som eget studium

avatarevuser
Oppdatert: 25 januar 2014
Det er et mål å etablere undervisning på begge nivåer fra høsten 2016. Kompetansesjef i MEF, Fred Arild Gyldenås, mener det er et sterkt behov for rekruttering på flere nivåer innen VA-bransjen. Han orienterte om arbeidet under Vanndagen på MEFs Anleggsdager på Gardermoen. -Ledningseiere roper etter ingeniører og prosjektledere, mens vi i MEF først og fremst trenger dyktige fagarbeidere som jobber ute i felt, sier Gyldenås. Når de tre organisasjonene setter seg ned for å drøfte framtidens utdanningsbehov og utdanningsnivå gjør de dette fordi organisasjonene har en felles forståelse av utfordringene som ligger i de ulike VA-sektorene. Derfor er også samarbeidsklimaet meget godt, opplyser Gyldenås videre. Stort behov NRL trenger 500 nye rørleggere hvert år, og entreprenørbransjen og ledningseierne har også et skrikende behov etter unge og dyktige medarbeidere. MEF fokuserer på sitt kjerneområde, nemlig anleggsrørleggeren som skal lede et arbeidslag ute i felt. En egen VA-ressursgruppe innen MEF har påpekt behovet for medarbeidere som er kvalifisert for VA-oppdrag. Det er med andre ord på høy tid med handling for å sørge for påfyll av medarbeidere som får en solid opplæring både teoretisk og praktisk. Dagens ADK-kurs over tre ukers er ikke tilstrekkelig for personer som skal ha en bred faglig VA-kompetanse. Derfor trenger vi langt mer enn ADK-kurset. Alternativet er da å etablere et eget VA-fag i videregående skole med tanke på fagbrev.  Etter yrkesfaglig utdanning i videregående skole kan fagarbeiderne eventuelt fortsette videre med VA-utdanning ved en fagskole som etablerer dette i sitt studietilbud. Arbeidsgruppen knytter nå til seg ulike fagpersoner fra VA-miljøene for å komme med innspill til hva som bør legges inn i en ny kompetanseplattform for faget. Mange innspill NoDig entreprenører mener det er viktig at de ulike gravefrie metodene også blir en del av fagutdanninga, og dette innspillet har arbeidsgruppa tatt med seg i sitt videre arbeid. -Det er en rekke aktører som har fokus på rekruttering, og det viktigste nå er at noen tar initiativ til et konkret undervisningstilbud.  Vi vet at Norsk Vann ser behovet for ingeniørkompetanse, der de også har egne kurs mot driftsoperatører. Vår fagutdanning kan være et godt rekrutteringsgrunnlag også for denne typen VA-oppgaver, mener Fred Arild Gyldenås. -Vi håper og tror alle aktørene i bransjen ønsker et godt samarbeid for å realisere et studium som tar for seg alt fra anboringer til rørinspeksjon og trykkavløp, overvannshåndtering og andre klimautfordringer, FDV-dokumentasjon, tetthets og trykkprøving, service og drift av VA-anlegg, materialkunnskap og en rekke andre temaer. Her er det nok å ta fatt i enten det er i videregående skole eller på fagskolenivå, sier Gyldenås.