https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/05/Sverre-Tragethon-1.jpg

Ukeslutt: Alle sitter igjen «som dritten i midten»

avatarevuser
Oppdatert: 28 mai 2021
Hvem som tar regninga for økte råvarepriser?  Det kom ikke noe entydig svar da SSTT og RIN gjennomførte sitt andre digitale «Ukeslutt» fredag med representanter fra norsk og svensk vannbransje. De var enig om at de fleste aktørene i verdikjeden sitter igjen «som dritten i midten». Assisterende daglig leder i Hallingplast AS, Sverre Tragethon og administrerende direktør i Pipelife Norge AS, Sigmund Aandstad, hadde en likelydende årsaksforklaring på de galopperende prisene på råvarer til bygg og anlegg og på råstoff til plastindustrien spesielt, -Hovedårsaken til den kraftige prisveksten er Covid-19 situasjonen i verden. Dette er et globalt fenomen og gjelder stort sett alle typer råvarer og byggematerialer. For PE og PP handler det om mangel på råvarer på grunn av vinterstormene i Texas, oppgradering av fabrikker og økt etterspørsel også fra andre markeder som vil ha tilgang til de samme råstoffene. Det har også slått inn at Kina nå åpner opp etter pandemien, mente Sverre Tragethon. -Det er disharmoni mellom tilbud og etterspørsel, og prisøkningen har vært så formidabel at det nesten ikke er til å forstå, la han til. For en produsent er det mulig å låse råvareprisen for en periode, men det forutsetter at man binder seg til å ta ut svært store volumer til avtalt tid. Dette er en fortvilet situasjon også for oss som produsenter, som har vært tvunget til å øke prisene på våre produkter. Vi håper selvsagt på en stabilisering fram mot sommeren og at det igjen blir tilgang på råmaterialer. Her er usikkerheten stor, konkluderte Tragethon. Pris og etterspørsel -Situasjonen innen plast, stål og trevirke er bekymringsfull, og hovedårsaken ligger i pandemien, mente Sigmund Aandstad i Pipelife. Da pandemien rammet verdenssamfunnet fikk ikke råvareleverandørene gjennomført nødvendig driftsvedlikehold, og dermed slo dette inn i 2021, samtidig med kraftig økning i etterspørselen. Her er det et marked hvor pris og etterspørsel følger hverandre tett, og hvor prisene har økt ekstremt. Vi vil gjerne være god på å levere det markedet etterspør, men nå klarer vi ikke å sikre oss tilgang på nok råstoff. Pipelife får mindre råstoff også i juni, og må justere produksjonen ved sine tre fabrikker i Norge. Foreløpig er det ikke aktuelt med permitteringer, men det er selvsagt en utfordring når vi nå må selge våre produkter med tap, sa Aandstad blant annet. Vanskelig for entreprenørene også Kontraktene ut mot sluttkunden er også en utfordring. Er det entreprenøren som sitter igjen med svarteper? var et av spørsmålene som møteleder Ellen Margrethe Jahren Randa stilte under samtalen. Store deler av norsk vannbransjen sitter i en låst situasjon. Markedssjef hos Olimb AS, Peer-Christian Nordby opplyste at selskapet har flere langsiktige avtaler som kan skape utfordringer. -Vi er i god dialog, men vi er usikre på situasjonen når det gjelder rammeavtaler og langsiktige prosjekter. Det samme bekreftet prosjektleder Hendrik Panman i Kjeldaas AS, som trakk fram uforutsigbarheten i priser og leveranser. -Valutakursene har vært en stor usikkerhetsfaktor de siste to-tre årene, og kanskje må store endringer i valuta og råvaresituasjonen etterhvert legges inn i kontraktene. En ting er å bli enig om pris, men riktige priser hjelper ikke stort dersom vi er ute av stand til å levere, mente Panman. Viktig med dialog i verdikjeden Et tips fra ledningseierne i Stockholm var at man i spesielle situasjoner må legge inn en mulighet for dialog også om priser og leveranser basert på en faktisk markedssituasjon og ut fra offisielle statistikker. Vi er i samme båt, og er avhengig av hverandre, var budskapet fra Stockholm Vatten. Det samme budskapet kom fra grossistleddet som ofte sitter med låste priser ett år fram i tid. Da må også ledningseierne være villig til å justere seg noe, selv om prisene i utgangspunktet er låst, ble det sagt. Flere grossistlagre begynner nå å gå tomme for enkelte produkter og noe blir også solgt med tap. Alle ledd fra råvareprodusent til sluttkunde sitter igjen med svarteper, var en av konklusjonene i denne Ukeslutt-sekvensen, som nettopp bidro til økt forståelse for situasjonen de ulike aktørene står i.