https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/11/norsk-vann-fagtreff-023-Kopi-1.jpg

Trio på samme Innovasjonsspor?

avatarevuser
Oppdatert: 18 november 2014

CEO i Olimb Group og aktiv styrerepresentant i det skandinaviske styret i SSTT, Carl Christian Sibbern, mener treffet også var et godt utgangspunkt for hvordan SSTT kan påvirke Norsk Vann for en felles vei framover.

-Vi besitter i dag en enorm kompetanse innen offshoreteknologi. Norge er verdensledende innen dette feltet. Om 30 år er vann en knapp ressurs globalt. Vann vil derfor bli en enormt viktig eksportartikkel for Norge. Vannbransjen må attrahere den teknologien og se på vann som en mulighet for framtidige innovasjoner. Det er viktig at vi møtes på arenaer der overordnet strategi fattes. Det betyr at politikere og beslutningstakere også må være aktivt tilstede, sier styremedlem i SSTT, Carl Christian Sibbern. Må kjenne sin besøkelsestid Sibbern mener ulike aktører i bransjen må kjenne sin besøkelsestid. Det gjelder både konsulenter, entreprenører og ledningseiere. Konsulentene har fått mange oppfordringer til å delta i faglige fora i  bransjen, men så langt er det bare en håndfull representanter som har klart å komme seg ut fra sine kontorer.  Dessverre er konsulentene fraværende både i SSTT, RIN og Norsk Vann sammenheng, og under fagtreffet på Gardermoen var kun tre konsulenter tilstede. Det må betegnes som svært beklagelig. Den direkte årsaken er at konsulentene ikke kan fakturere den tiden de bruker i denne typen fora. For konsulentene handler dette om kost-nytte, mener Sibbern. Innovasjonssporene -I min verden vil jeg argumentere for det jeg kaller på innovasjonssporene. Vann er vår aller viktigste ressurs. Vannkvalitet, vannsikkerhet, vanntransport og vannmodellering er ulike og viktige spor som vi kan følge inn i framtida. Vi vet at de største grunnvannsbassengene ligger under havet og de ligger i Sahara.  I Libya bores det etter olje tvers gjennom disse bassengene, som da blir forurenset.  Det er på høy tid at vi må starte prosessen sammen om å gjøre ting smartere. Fra SSTT sin side ser vi en utrolig spennende framtid, og denne framtiden må vi forme sammen med Norsk Vann. Ledningseiere kan få tilgang til kompetanse fra en industri som er god på å frakte medier, og her kommer Norsk Vann inn i bildet, mener Sibbern. Felles arena? Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk. Norsk Vann er dermed primært ledningseiernes interesseorganisasjon. Men samtidig er de fleste konsulenter, forskningsmiljøer og en rekke leverandører med i Norsk Vanns faglige nettverk som tilknyttede organisasjoner. -SSTT skal også være ledningseiernes forum i Norge, Sverige og Danmark, men entreprenører og konsulenter har innpass. Antallet kommuner rundt om i Skandinavia blir stadig færre, og vi må derfor kartlegge SSTTs sammensetning i forholdet mellom ledningseiere, konsulenter og entreprenører i framtida, forteller Sibbern. Han håper Norsk Vann ønsker å ha tilhørighet til et kompetansesenter som SSTT. Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen sier til Rehab Nytt at innspillet fra Sibbern er en positivt invitt til et enda sterkere samspill mellom viktige aktører i bransjen. Hofshagen har tro på at man skal komme frem til hensiktsmessig samarbeidsform og også egnet ansvarsdeling mellom aktørene i det nystartede forum for ledningsfornyelse. Ønsker konsulenter på banen -Mitt håp er at Norsk Vann, sammen med SSTT og RIN kan bli en spennende nok arena til at også konsulentene ser nytten av å delta. Med et innovasjonsspor kan konsulentene også få oppdrag og finansiering. Innovasjonssporet er rett og slett nødvendig for å få konsulenter på banen, hevder Sibbern, som håper den felles arenaen som nå bygges opp gjennom forum for ledningsfornyelse, med SSTT, RIN og Norsk Vann som aktører er starten på en innovativ framtid for vannbransjen. Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen deler innovasjonstankene til Sibbern, og sier at det er gledelig at stadig flere vil bidra aktivt til økt innovasjon i vannbransjen. – Det er nå lagt bedre til rette for å hente ut innovasjonspotensialet i vannbransjen, gjennom VAnnforsk, forum for ledningsfornyelse og andre samarbeidsarenaer der de ulike aktørene i verdikjeden kommer sammen og drøfter behov og løsninger, sier Hofshagen. –Samtidig har det kommet på plass flere muligheter for offentlig støtte til blant annet gode utviklingsprosjekter og innovative anskaffelser. Med det formidable investeringsbehovet som er fremover i vannbransjen både i Norge og andre land, er det et stort marked for smarte og bærekraftige løsninger. Vann er den nye oljen – og det opp til vannbransjen å gripe mulighetene fremover, avslutter Hofshagen.