https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/10/RIN-Drikkevann-ill.foto_-1.jpg

Tilskuddsmidler: Teknologiutvikling i vannbransjen

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Er din kommune på søken etter innovative løsninger for levering av trygt og bærekraftig drikkevann til innbyggerne? Kommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper kan søke om tilskuddsmidler fra FHI. Søknadsfrist 25. oktober 2022. Forutsetning for tildeling er blant annet at kommunen som søker samarbeider med leverandørindustrien og FoU-miljø. Alle stadier av teknologiutvikling i vannbransjen kan inngå. Prosjektene skal ha en innretning på drikkevann og drikkevannsforsyningen, eller forhold som virker inn på denne. Resultatene skal ha overføringsverdi til andre vannverk/kommuner, og kunnskapen og erfaringene skal deles aktivt med andre.

Kontakt RIN

Rørinspeksjon Norge anerkjenner innsatsen for rent vann, som er en livsnødvendighet og forutsetning for god folkehelse. RIN kan gjerne kontaktes av ledningseiere som ønsker å delta i prosjektet. I prosjekt knyttet til teknologiutvikling i vannbransjen kan RIN delta som partner/støttespiller ved for eksempel fysisk testing i felt, dosering av klor/granulat dersom sjokk-kloring blir et prosjekt, og annet. Ønsker du mer informasjon om RIN som samarbeidspartner eller støttespiller, ta kontakt!

Prosjektfakta

For programmet er det totalt avsatt 5 millioner kroner for 2022, i tillegg til eventuelt ubrukte midler året før. Det kan søkes for ett år av gangen. Tilskuddsmidlene forvaltes av Folkehelseinstituttet ved Seksjon for smitte fra mat, vann og dyr, på vegne av Helse- og Omsorgsdepartementet. FHI har utarbeidet en mal for søknad som skal benyttes i utformingen av søknaden. Den, samt bred beskrivelse av tilskuddsordningen, finner du her.