Tålmodigheten slutt i vannbransjen

Lovforslaget er viktig for å sikre avklarte rammer for kommunene og innbyggerne på vann- og avløpsområdet, i en situasjon der ekstremnedbør gjør dette behovet stadig mer overmodent, sier direktør Toril Hofshagen. Etter å ha etterlyst statlig regulering av kommunale vann- og avløpstjenester til innbyggernes beste i 10 år, er tålmodigheten slutt, og derfor har partene nå selv laget et lovforslag.  En ny rapport fra Norsk Vann - «Forslag til sektorlov for vanntjenester» - viser hvilke temaer som er aktuelle å ta inn i en norsk sektorlov for vann- og avløpstjenester. En faggruppe står bak rapporten, med representanter fra både kommunenes og huseiernes organisasjoner. Rapporten er utarbeidet som et innspill fra de fleste av organisasjonene i «Nasjonalt brukerforum for vannbransjen» til det regjeringsoppnevnte lovutvalget på overvannsområdet. Helt siden opprettelsen i 2005 har et sentralt tema for brukerforumet vært behovet for statlig regulering av forholdet mellom vann- og avløpsvirksomhetene (kommuner og kommunalt eide selskap) og brukerne, blant annet når det gjelder ansvaret for overvann. Forslaget viser hvilke temaer som vil være aktuelle å ta inn i en norsk sektorlov for vann- og avløpstjenester, heter det i en pressemelding fra Norsk Vann KS og Norsk Vann tok opp med staten allerede i 2006 at Norge trenger en mer helhetlig lovgivning for de kommunale vann- og avløpstjenestene, forteller direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann. – I en ny hverdag med mer ekstremnedbør er det viktigere enn noensinne at rammebetingelsene er entydige og at ansvaret og finansieringen er tydelig avklart. Det fortjener både kommunene og innbyggerne. I Sverige og Finland har disse forholdene lenge vært regulert i egne lover om vanntjenester. I Norge er vann- og avløpstjenestene kun delvis regulert i ulike regelverk, og det er overlatt til den enkelte kommune å supplere lovgivningen med egne standardavtaler med abonnentene. Med mer ekstremvær må uenighet om ansvaret for skader i stadig større grad løses av domstolene. Det er kostbart, komplisert og lite ressurseffektivt for både kommunene, innbyggerne og domstolene. Regjeringen har nedsatt et lovutvalg om overvann m.m., som blant annet har som mandat å vurdere behovet for regulering av kommunenes plikter som eier av anleggene og tilbyder av vann- og avløpstjenester. -Lovforslaget er et konstruktivt innspill til lovutvalget på overvannsområdet, i håp om at de vil fremme forslag om en samlet sektorlov for vanntjenester, forteller avdelingsdirektør Lasse Jalling i KS. – Det svarer også til Stortingets forventinger, som gjentatte ganger har etterlyst en slik helhetlig sektorlov.