https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/04/Nasjonalt_kompetansesenter_ledningsteknologi-1.jpg

Styringsgruppe for VA-senter i gang

avatarevuser
Oppdatert: 11 april 2016
Styringsgruppen i prosjektet Nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi hadde sitt første møte 6. april hos Oslo VAV.
Prosjektet skal utrede et plangrunnlag for å etablere et kompetansesenter for ledningsnett, med fokus på undervisning, test og demonstrasjon av produkter og løsninger innen ledningsnett. Prosjektet går i Norsk Vann regi, og er finansiert gjennom prosjektsystemet i Norsk Vann, med tilskudd fra leverandørene til VA-sektoren. Prosjektet skal videreføre arbeidet som forprosjektet leverte høsten 2015. De store utfordringene forbundet med fornyelse av ledningsnett de kommende årene krever både at det utdannes nytt personell, og at bransjen har gode muligheter til å se nye løsninger demonstrert og testet ut. Dette er i tillegg en satsing for forskning og innovasjon, selv om det store volumet i bruken av et framtidig senter vil være knyttet til undervisning og opplæring av driftsrelatert personell.
Styringsgruppen er bredt sammensatt, og representerer alle interessentene i et slikt kompetansesenter. På det første møtet diskuterte styringsgruppen sitt mandat, og var enige om at leveransene fra prosjektet skal omfatte 3 moduler:
  • En delutredning som spesifiserer ulike brukergruppers behov for kompetansesenteret som undervisningsarena, basert på fag- og læringsplaner
  • En delutredning om senteret som arena for utprøving og demonstrasjon av produkter
  • En delutredning skal se på hvordan senteret kan kobles til eksisterende FoU-aktivitet ved høgskole- og universitetsmiljøene og finne synergier også med eksisterende forsøksanlegg
  • En viktig delutredning er også å arbeide med finansieringsløsninger for etablering av senteret, hvor det forutsettes at det vesentlige bidrag må være statlig finansiering
Prosjektet skal levere en samlet utredning som skal tjene som grunnlag for etablering av kompetansesenteret. Tidsrammen for prosjektet er satt til 2017, men målsetningen er å komme langt i alle delutredninger allerede i løpet av 2016.
 (Kilde Norsk Vann)