https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/01/halling20_morten_trevland-1.jpg

Sterk kritikk av entreprenører og ledningseiere

avatarevuser
Oppdatert: 15 januar 2020
Kontrollen med norske vannledninger er høyst variabel. – Ledningseiere fraviker egne krav og entreprenører snakker seg unna kontrolloppgaver, sa rørinspektør Morten Trevland. RIN ber om uavhengig tredjepartskontroll i den nye nasjonale VA-normen. Morten Trevland har drevet Mortens Rørinspeksjon de siste 24 årene. Han mener det er lite heldig at entreprenører skal kontrollere egne anlegg. Derfor vil tredjepartskontroll gi en samfunnsøkonomisk gevinst, hevdet Trevland under sitt foredrag på Hallingtreff.

Mangler kontroll

Han kom med til dels sterk kritikk både av entreprenører og ledningseiere da han påpekte mangel på kontroller i det norske ledningsnettet Rørinspeksjon Norge ønsker å sette fokus på tredjepartskontroll i forbindelse med den nye nasjonale VA-normen. Det er viktig å øke kvaliteten på det norske ledningsnettet, og dermed styrke troverdigheten for utførte oppgaver.

Moral og etikk

– Det er viktig med god moral og etikk hos personer som skal gjennomføre tredjepartskontroller. Vi opplever ofte at ledningseiere fraviker egne krav. Enkelte entreprenører klarer å snakke seg fri fra kontrolloppgavene i stedet for å gjennomføre strengere kontroll, sa Trevland. Han hevdet også at flere entreprenører benytter utstyr som ikke holder mål. Ofte utføres det bare stikkprøver i stedet for å sjekke hele anlegg. Noen anlegg er konstruert slik at kontrolloppgaver ikke lar seg utføre. – Pluggrensing, tetthetsprøver og vannprøver er det også gjentatte avvik på. Selv vannverk som leverer drikkevann til andre kommuner har sviktende rutiner, hevdet Trevland.

Uavhengig kontroll for alle

Rørinspeksjon Norge ønsker at uavhengig tredjepartskontroll skal gjelde for alle, for å gi bedre VA-kvalitet. Trevland er selv er med i en arbeidsgruppe som skal legge fram forslag til den nye nasjonale normen som Norsk Vann nå jobber med. Ledningseier har et ansvar for å levere hygienisk betryggende drikkevann til sine innbyggere. Nylige hendelser har vist hvor viktig fokus på drikkevannskvalitet er. Derfor mener RIN at kravet om uavhengig tredjepartskontroll skal gjelde for alle. Også ledningseier. Dette vil bidra til økt kvalitet, og ikke minst økt troverdighet for jobben som gjøres. Normen skal favne alle norske kommuner. Det kan bli en utfordring med mange lokale tilpasninger og hensyn. RIN mener likevel at ny nasjonal VA-norm bør være førende for god kvalitet, og således retningsgivende og en parameter for hvordan kontrollfunksjonen skal utføres.

Strenge skal-krav

En norm med strenge skal-krav vil bidra til at den enkelte ledningseier ved fravik fra normen må gjøre et bevisst valg som bør begrunnes. – Det er delte meninger om dette rundt om i landet. Noen er fristet til å ta noen snarveier når det gjelder kontroller, Mye bygger på tillit mellom ledningseiere og entreprenører. Denne debatten er ikke ferdig, mente Dag Tobiassen i Kristiansand kommune. – Vi må unngå feil. Det er det vi må hjelpe hverandre med, konkluderte Morten Trevland.