https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/09/rapport-rorinspeksjon-1.png

Rørinspeksjonsrapport gratis til RIN-medlemmer

avatarevuser
Oppdatert: 11 september 2021
Rørinspeksjon Norge har bidratt med et betydelig beløp til Norsk Vann rapport om rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp. Derfor kan alle RIN-medlemmer laste ned rapporten gratis. Det bekrefter Kjetil Furuberg i Norsk Vann. Denne rapporten beskriver krav til utførelse og rapportering ved rørinpeksjon av hovedledninger for vann- og avløp. Den er en revisjon av tidligere utgitte Norsk Vann rapporter om temaet og danner grunnlag for klassifisering av avløpsledninger for ledninger i drift og akseptkriterier for nyanlegg. Forfatter av rapporten er Hans Jørgen Haugen i Asplan Viak. Prosjektleder for Norsk Vann har vært Arnhild Krogh. Tett samarbeid med bransjen Utarbeidelsen har blitt gjennomført i tett samarbeid med bransjen. Det har blitt etterspurt og innhentet forslag og innspill til forbedringer ved direkte kontakt, workshop og høringsrunde. Arbeidet har foregått i samarbeid med arbeidsgruppen for rørinspeksjon i Rørinspeksjon Norge (RIN). DANVA takkes for bruk av en del av billedmateriell som viser eksempler på observasjoner med gradering og karakterisering. Arbeidet har vært finansiert av Norsk Vanns prosjektsystem og Rørinspeksjon Norge. Krav til utførelse og rapportering Rapporten beskriver krav til utførelse og rapportering av rørinspeksjon for hovedledninger for vann- og avløp, og er en revisjon av tidligere utgitte Norsk Vann rapporter om temaet. Hensikten har blant annet vært å samle alt stoff om dette i en rapport, samt oppdatere innehold i forhold til dagens nivå. Det har også være et mål å gjøre rapporteringen for avløpsledninger bedre egnet for grovsortering av ledningsstrekk for tiltak eller friskmelding basert på rørinspeksjonsrapporten. De viktigste endringene
  • Fallmåling av avløpsledninger er beskrevet med 2 nøyaktighetsnivåer. Nøyaktig fallmåling for nyanlegg og indikasjon på fallmåling for andre formål / rask kontroll.
  • Karakterisering av observasjoner for avløpsledninger har blitt flere / mer detaljert og det er innført bokstavforkortelse for de forskjellige karakteriseringene.
  • Tilkoblingers plassering inn på hovedledningen er mer detaljert beskrevet og tilleggs større betydning.
  • Deformasjon på stive rør kan nå rapporteres som sprekk / brudd, gradering 3 og 4. Dette vil blant annet gjøre det enklere å vurdere ledningens egnethet for strømperenovering.
  • For tilkoblingsfeil er det angitt krav til maksimal størrelse på borehull i betongrør.
  • For forskjøvet skjøt skilles det mellom stive og fleksible rør, og lengdeforskyvning for stive rør graderes etter målt innvendig spalteåpning i rørskjøt.
  • Utlekking av avløpsvann kan nå rapporteres.
  • Noen uklarheter og feil er fjernet eller bedre beskrevet.
-Forhåpentligvis vil rapporten bidra til mer presis rapportering fra rørinspeksjon, slik at det blir enklere å rapportere og ta stilling til skader og driftsproblemer. Endringene er ikke større enn at man kjenner seg igjen og kan ta rapporten i bruk, mener Hans Jørgen Haugen i Asplan Viak. Norsk Vann-rapport 234/2018 Rørinspeksjon av hovedavløpsledninger for vann- og avløp beskriver den tradisjonelle måten å rapportere rørinspeksjon på etter kodesystemet i NS-EN 13508. For å sikre at Norsk Vann-rapport 234/2018 kan benyttes som et akseptert alternativ til NS-EN 13508-2, er det også utarbeidet en konverteringstabell for koder mellom de to rapporteringssystemene. Hovedforskjellen mellom de to rapporteringssystemene er at Norsk Vann-rapport 234/2018 benytter færre observasjonskoder enn det EN-standarden gir mulighet for, samt at mange av observasjonene graderes. Rapporten får du tilsendt digitalt ved henvendelse til post@rin-norge.no