https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/10/Kumbilde-RIN-kurs-5-1.jpg

RINs råd for perfekt prosjektering

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023

RIN er genuint opptatt av å legge til rette for drift og vedlikehold av ledningsnettet i et 100-årsperspektiv, og har laget en presentasjon med praktikernes tips og råd til konsulentene. Nylig delte RIN dette, via Teams, med prosjekterende hos Norconsult i en vannfag-lunsj.

Kurset er og gjennomført for andre rådgivere. Her kan også du få tilgang til kunnskapen!

Hovedtema i RINs presentasjon er faktorer som gjør det mulig, eventuelt enklere, for de som jobber med drift og vedlikehold av ledningsnettet, å gjøre jobben sin best mulig. Mer konkret kan det knapt bli.

[caption id="attachment_10252" align="alignnone" width="1125"]
Fra Trond Alms presentasjon: Kummene må prosjekteres slik at de sikrer trygg drift. Ting skal både ned i og opp av kummene.[/caption]

Fagfolk fra RIN

Norconsult gjennomfører ukentlige digitale faglunsjer, hvor både interne og eksterne krefter bidrar med kunnskap innen VA-relaterte tema. På faglunsjen deltok prosjekterende innen VA fra Norconsults side. Fra RIN stilte Reidar Kveine og Trond Alm. Kveine arbeider til daglig i innen vann og avløp i planavdelingen i Bærum kommune. I tillegg til å representere ledningseierne gjennom sitt ansvar i Bærum, er Reidar Kveine styreleder i RIN. Trond Alm arbeidet med rørinspeksjon og spyling fra 1994 til 2018, da etablerte han eget firma. Alm er mangeårig styremedlem i RIN, gjennomfører kurs for RIN, leder RINs fagruppe for spyling og er for tiden leid inn som byggeleder for etableringen av trenings- og testfeltet ved Vannsenteret på Ås. Den praktiske kunnskapen var det han som bidro med i Teams-møtet forleden.

Hovedtema i RINs anbefaling oppsummert i 5 trinn:

1: Prosjektering av kummer

TRYGG TILKOMST: Ved prosjekteringen er det avgjørende å legge til rette for driften av kummene. Det forutsetter at kummene er trygge arbeidsplasser både nå og ved fremtidig renovering. Stikkordet er tilkomst: Er det plass til folk og utstyr i kummen? Er det plass også til å jobbe der?

PLASS TIL UTSTYRET: Unngå unødige dimensjoneringsoverganger. Disse kan gjøre det vanskelig å få frem utstyret. Hvis det må brukes grenrør utenfor avløpskum, bør grenrøret plasseres rett oppstrøms i kummen for å muliggjøre rørinspeksjonen og spyling av grenrøret fra kummen. Vær obs på retningsendringer når det gjelder plassering av grenrøret. Utfordringen er at spyleslangen går inn i grenrøret/stikkledningen, fremfor å følge hovedløpet når grenrøret plasseres like etter bend.

KOMBIKUMMER: Vann og overvann kan kombineres i kum, men helst ikke vann og spillvann. Ved kloakkstopp kan en risikere forurensing av kloakk inn i vannledningen, derfor bør vann og kloakk ha separate kummer. Å tråkke rundt på gamle vannledninger, under drift og vedlikehold, er en risiko i seg selv.

DYPE KUMMER: I kummer med mellomdekke er det en diskusjon rundt plasseringen av mannhullene. RINs anbefaling er at mellomdekkene plasseres slik at mannhullene står rett under stigen og er gjennomgående, slik at det er mulig å se helt ned til bunn. Det gir best kontroll på personer som arbeider nede i dype kummer, og på utstyr som fires ned.

[caption id="attachment_10247" align="alignnone" width="293"]
Ett eksempel på en kum.[/caption] [caption id="attachment_10249" align="alignnone" width="300"]
Et annet bilde av en kum.[/caption]  2: Spyling av ledningsnettet
 • Å spyle ledningsnettet er en viktig faktor i driften. Spyling benyttes:
 • før rørinspeksjon
 • før renovering av ledninger
 • i forbindelse med sluttkontroll før overtakelse
 • for innvendig rens av ledninger ved tilstopping/ tette rør
 • som tiltak ved driftsutfordringer, for eksempel ved svanker eller lite fall. Det kan være utfordrende, i noen tilfeller ikke mulig, å utbedre dette ved å legge ledningene på nytt. På den positive side: Ledninger med lite fall eller svanker kan fungerer greit, om de blir vedlikeholdspylt med riktig intervall.

For å se hvordan ledning fungerer i drift, skal den ikke spyles før inspeksjon.

3: Rørinspeksjon

Inspeksjon gjennomføres med utstyr som, selv om det er så lite som mulig, krever noe plass. Det må også tilrettelegges for å få ført utstyret ned i ledningsnettet og videre i riktig rør. Tradisjonelt har rørinspeksjon blitt benyttet på spillvann- og overvannsrør, nå gjennomføres inspeksjon også på vannledninger.

Ledninger rørinspiseres:

 • etter spyling
 • før renovering av ledning
 • som sluttkontroll før overtakelse
 • ved kontroll av utført spyling
 • for lokalisering av trasé
 • for tilstandsvurdering og diagnostisering, rørinspeksjon er et god verktøy for å avdekke tilstand

Sitat fra Trond Alm: Som kontroll av utført spyling er rørinspeksjon meget effektivt. Dette anbefales særlig dersom en kjenner til at det er problemer med fett, eller andre avleiringer.

[caption id="attachment_10250" align="aligncenter" width="300"]
En vannkum skal oppfylle flere krav. Trygghet og ryddighet sikrer både drift og vedlikehold.[/caption]

4: Bestillerkompetanse

Beskriv tydelig hva som er formålet med spylingen eller inspeksjonen, det forenkler operatørenes jobb og bidrar i stor grad til å gi et godt resultat. Tenk: Hva skal utføres, hvorfor gjør vi dette, hva ønskes oppnådd, og er det spesielle utfordringer her?

Ved bestilling av spyling og rørinspeksjon anbefaler RIN:

 • at det sendes med tydelig og oppdatert kartgrunnlag, marker hva som skal utføres/arbeides på i kartet
 • på nyanlegg: Hver kum/ledning har et ID-nummer/SUD-nummer, send over det sammen med beskrivelse av hva det skal arbeides på og hvorfor
 • push på ledningseier for å få lagt inn riktig ID tidlig i prosjekteringsfasen
 • de som skal utføre arbeidet bør involveres tidlig i prosjektene
 • sørg for unike kumnummer, når disse mangler er det utfordrende for de som skal overta, da ender en ofte med at dokumentasjonen ikke blir benyttet videre/ikke legges inn i Gemini VA
 • gi beskjed om hvor resultatet skal rapporteres

5: Beskrivelser for økt bransjekvalitet

Still krav i beskrivelsen om at operatør skal ha operatørbevis utstedt av Norsk Vann/RIN eller tilsvarende.

Gjør sluttkontrollen uavhengig! Press på for at ledningseier inngår egen avtale, eventuelt rammeavtale for sluttkontroll, som spyling, rørinspeksjon, tetthetsprøving, trykkprøving, desinfisering mm.

Lett tilgjengelig kunnskap

– Her var det mye å lære, oppsummerte Norconsults Jo Husby i etterkant av vannfag-lunsjen. Det er han som hadde ansvaret for arrangementet fra konsulentselskapets side.

– Jeg fikk kjennskap til RINs presentasjon på Hallingtreff i sommer. Umiddelbart etter treffet tok jeg kontakt med RIN, for å høre om de kunne gjennomføre presentasjonen for fagnettverket i Norconsult. Det kunne de, og dette fungerte veldig bra, beskriver Husby.

– Når presentasjonen gjennomføres via Teams, når vi en stor gruppe med relativt enkle midler. Jeg synes det er hyggelig at utførende og anleggseiere tar seg tid til å presentere denne kunnskapen til oss rådgivere. De utførende, driftspersonellet, er en gruppe vi som rådgivere ikke treffer så ofte. De har et annet perspektiv og erfaringer enn det vi på rådgiversiden har. Derfor opplever vi det som godt at de tar seg tid til å dele dette med oss, utdyper han.

Hos Norconsult var det over 50 innlogginger på Teams-møtet. Noen av de ansatte samler seg fysisk i møterom for å sitte sammen og ha felles lunsj. Derfor har det med all sannsynlighet vært flere deltakere enn dette. Etter gjennomgangen fikk Jo Husby umiddelbart innspill fra deltakere som mente at faglunsjen gav dem nyttig info. Møtet ble også tatt opp, og er tilgjengelig for de ansatte i etterkant.

Tips og gode triks

– Vi rådgivere kan lese mye ut av VA-normer og regelverket, men det finnes erfaringsbasert kunnskap og løsninger som er bedre enn normer og regler. Derfor er det godt å få tilgang til tips og triks fra de utførende, forklarer seniorprosjektlederen hos Norconsult.

– I presentasjonen fikk vi en sjekkliste over ting en må huske på når det kommer til det med bestillerkompetanse. Det er en praktisk huskeliste, og noe vi må ta med oss videre når vi skal bestille en rørinspeksjon, sier Husby.

FAKTA:

 • RIN arbeider for et trygt og godt ledningsnett, i et hundreårsperspektiv. En slik levetid fordrer at anleggene bygges for å ivareta dette, men også at de anlegges slik at rørstrekkene kan driftes og vedlikeholdes i hele sin forventede levetid.
 • I prosjekteringen er det viktig at en tenker på utførelsesfasen, og legger til rette for optimal levetid på anlegget.
 

Lyst til å lære mer om RIN, eller å bli medlem? Klikk her for mer informasjon og innmelding i Rørinspeksjon Norge.