https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/09/20170824_Foto_Tetthetsproving-kum-1-1-scaled.jpg

RIN-innspill til VA/Miljøblad 63 Tetthetsprøving av kum

avatarevuser
Oppdatert: 05 september 2017
05.09.2017: RINs arbeidsgruppe for Tetthetsprøving og desinfisering har nå oversendt innspill til høringsutkast for VA/Miljøblad nr. 63 for Tetthetsprøving av kum. RINs operatører for Tetthetsprøving og desinfisering har i lengre tid anbefalt å bruke undertrykk ved tetthetsprøving av kummer. I sommer ble høringsutkast for revidert VA/Miljøblad nr. 63 Tetthetsprøving av kum lansert. RINs arbeidsgruppe valgte å benyttet tiden i forbindelse med årsmøtet i Tromsø til å diskutere og komme med innspill til revisjonen. Kommentarene er nå oversendt. Revidert VA/Miljøblad Den største endringen i VA/Miljøbladet innebærer et nytt underkapittel om nettopp tetthetsprøving av kum. Det orienteres innledningsvis om at det nasjonalt og internasjonalt mangler tilstrekkelig erfaringsgrunnlag til å kunne sette opp spesifikke krav når det gjelder tetthetsprøving av kummer med undertrykk, men at flere kommuner har tatt metoden i bruk. Metoden må derfor alltid benyttes i kombinasjon med en vurdering av kummens strukturelle styrke. Det er i bladet oppgitt aktuelt undertrykk for to anbefalte prøvemetoder; LB- og LC-metoden. Leder av RINs arbeidsgruppe for Tetthetsprøving og desinfisering, Per-Sigve Henriksen, er glad for at bransjen nå nærmer seg en omforent utførelse. Dette er noe har RIN jobbet for lenge sier han. Det vil bli vesentlig enklere å anbefale testmetoden når denne er nedfelt i et VA/Miljøblad, et dokument som mange ledningseiere henviser til i sine VA-normer. RINs innspill til høringsutkastet RINs operatører anbefaler at prøving med undertrykk kun bør utføres i sirkulære kummer. Dette baseres bl.a. på at produsenter av nye rektangulære kummer ikke anbefaler metoden. Under RINs årsmøte i 2016 holdt Basal v/Terje Reiersen et foredrag om temaet, se https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/09/ForedragC5_Terje-Reiersen-Hvordan-paavirkes-betongkummer-av-tetthetsproving-med-overtrykk-eller-undertrykk.pdf. RIN anbefaler videre at det ved underkjent prøve er tillatt å gå over til prøving med vann og at resultatet av vannprøvingen alene da skal være gjeldende. Ved tetthetsprøving av gamle kummer, dype kummer, renoverte kummer og ved høy grunnvannstand anbefaler RIN at LB-metoden benyttes, denne har et mildere krav til prøvetrykk enn LC-metoden. Til sist kommenterer RIN at det i starten av bladet bør legges til et eget punkt som stiller krav til utstyret som skal benyttes, utstyret bør som minimum kunne avgi måleresultat med 3 desimaler og kalibreres iht. produsentens anvisninger. Se også tidligere uttalelse fra RIN vedr. tetthetsprøving; https://www.rin-norge.no/undertrykk-forenkler-tetthetsproving-i-kummer/