https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/01/haugen-rorinspeksjon.jpg

Presenterte ny rapport om rørinspeksjon

avatarevuser
Oppdatert: 16 januar 2018
Sivilingeniør i Asplan Viak, Hans Jørgen Haugen, har inngående kunnskap om lekkasje-kontroll og utstyr / hjelpemidler for å redusere vannlekkasjene. Under Hallingtreff var han ansvarlig for presentasjon av den nye Norsk Vann-rapporten "Rørinspeksjon av hovedledninger for vann- og avløp". Målsettingen med rapporten er å beskrive krav til utførelse og rapportering ved rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp. Rapporten er en revisjon og delvis sammenslåing av 3 tidligere utgitte Norsk Vann-rapporter:
  • 83/1998 Rørinspeksjon med videokamera. Veiledning/rapportering – Veiledningsdelen
  • 129/2003 Rørinspeksjon med videokamera. Veiledning/rapportering. Hovedvannledninger
  • 145/2004 Inspeksjonsmanual for avløpssystemer. Del 1 – Ledninger
I tillegg skulle følgende også ivaretas:
  • både nye og gamle ledningsanlegg, samt inkludere erfaringer fra bruk av rørinspeksjonsdata
  • flere observasjonstyper og forbedret gradering for renoverte ledninger, særlig strømpeprodukter
  • rutine for fallmåling i avløpsledninger
  • deformasjon må kunne rapporteres på stive rør
  • bedre rapportering av forskjøvet skjøt
Organisering Rapporten er utarbeidet som en del av et Norsk Vann prosjekt som også inkluderer revisjon av Norsk Vann rapport 150/2005 Dataflyt. Klassifisering av avløpsledninger (blir rapport 235/2018) og en ny rapport om akseptkriterier for nyanlegg. Hans Jørgen Haugen, Asplan Viak har vært engasjert som rådgiver for utarbeidelsen og har vært fulgt av en styringsgruppe med representanter fra Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand kommune. Revisjonen har blitt utført i tett samarbeid med bransjen og rørinspeksjon Norge. Prosjektet er finansiert av Norsk Vanns prosjektsystem og Rørinspeksjon Norge. Det har blitt gjennomført workshop og høringsrunder på forslag som var relativt påvirket av danske erfaringer med DANVAs Fotomanual og funksjonsindeks. Disse bryter ganske mye med vår måte å rapportere. Tilbakemeldingen fra høringsrundene var et sterkt ønske fra rørinspeksjonsoperatørene om ikke gjennomføre disse endringene, men beholde rapporteringen i stor grad slik den er i rapport 145. Man valgte å lytte til disse signalene, slik at den reviderte rapporten inneholder ingen store eller prinsipielle endringer. Strukturering og bruk av måling Omstrukturering av rapporten for i større grad å skille mellom nye, nyrenoverte og gamle og ledningsanlegg er ikke gjort, siden NS-EN 13508-02 som det rapporteres etter ikke skiller mellom disse ledningskategoriene. De samme observasjonene benyttes på alle typer ledningskategorier. Vurdering av rørinspeksjonsrapporter anbefales utført etter revidert Dataflyt-rapport for ledninger i drift, og etter akseptkriterier for nye eller nyrenoverte ledninger. Måling av observasjoner er tatt noe mer i bruk, der det har vært vanskelig å få til en god gradering på annet vis. Dette gjelder bl a for forskjøvet skjøt og borehull i betongrør. Utstyrsutviklingen går i retning av at måling blir mer tilgjengelig og enklere å utføre. Denne utviklingen krever nye moduler og ekstra eller nytt utstyr. Noen endringer i veiledningsdelen Utførelse av fallmåling er beskrevet med 2 nøyaktighetsnivåer for utførelse.
  • Nøyaktig fallmåling (med høydekontroll) – for nyanlegg
  • Indikasjon på fall (uten høydekontroll) – for andre formål / rask sjekk
Samvirke mellom rapporteringsprogram i rørinspeksjonsbilen og ledningskartverket er beskrevet ut fra dagens teknologi. Nye anbefalinger for håndtering av avvik og avviksregistering i kartgrunnlag basert på ledningsidenter som P-SID og L-SID. Rørinspeksjonsfirma skal lagre rørinspeksjonsfilene i 3 år etter utgivelsestidspunktet. Kravet til inspeksjonshastighet er endret til «Operatøren skal holde jevn hastighet tilpasset oppgave, rørtype og kjøre så langsomt at et utrent øye får med seg alt av observasjoner». Det skal alltid fylles vann på nyanlegg før rørinspeksjon, og det skal etterfylles med vann under inspeksjonen der det er mulig. Noen endringer i rapporteringen For noen observasjoner er det i beskrivelsene for gradering skilt mellom stive og fleksible rør. Tilkoblingers plassering vurderes for gradering etter sammenhengen mellom tilkoblingens og hovedledningens senterlinjer. Karakterisering av en del observasjoner har blitt flere / mer detaljert og det er innført bokstavforkortelser. Bokstavforkortelsene er ikke unike, dvs de kan ha forskjellig betydning ved forskjellige observasjoner. For stive rør (betongrør) kan deformasjon rapporteres som Sprekk / Brudd. Dette kan benyttes for å vurdere ledningens egnethet for strømpeinstallasjon. Det er også angitt maksimal størrelse for borehull for påkobling av stikkledning for stive rør, da for store hull kan redusere rørets styrke. Rapportering av Forskjøvet skjøt gjøres nå forskjellig for stive og fleksible rør. Lengdeforskyvning for stive rør graderes etter innvendig målt spalteåpning i rørskjøten. Vinkelforskjøvet skjøt er fjernet fra observasjonen, og rapporteres nå som retningsendring. Det er mulig å rapportere utlekking av avløpsvann i tillegg til innsig. Det er tatt inn flere angivelser for rørmateriale og strømpeforingsmateriale for bedre beskrivelse. Utgivelse Revidert rørinspeksjonsmanual og Dataflyt-rapport forventes ferdigstilt i løpet av våren. Endringene i veiledningsdelen og rapporteringen er ikke større enn at man kjenner seg igjen og lett kan ta rapporten i bruk. Rapporteringen som er beskrevet vil bare bli tilgjengelig i WinCan VX (ikke WinCan V8). For ledningseier vil det bli mulig å konvertere rørinspeksjonsdata fra Norsk Vann rapport 145 til ny rapportering. Dette er aktuelt hvis man ønsker å ta i bruk klassifisering av avløpsledninger etter ny rapport 235. Ledninger klassifisert etter rapport 145 kan ikke sammenliknes med ledninger klassifisert etter rapport 235, siden vektinger av observasjoner er forskjellig.