Strømperenovering i veigrøft

Porsgrunn Kommune inngår ny avtale med Olimb Rørfornying

avatarevuser
Oppdatert: 20 august 2020

Porsgrunn kommune fortsetter sin satsing på gravefri fornyelse av VA-nettet med Olimb Rørfornying som leverandør på strømperenovering avløp.

Olimb Rørfornying har blitt tildelt ny rammeavtale med Porsgrunn kommune om rørfornying avløp og går med det inn i sin tredje avtaleperiode på rad i kommunen. Kontrakten ble vunnet i konkurranse med tre andre tilbydere, melder sistnevnte i en pressemelding. Den nye rammeavtalen, som har en varighet på 1 år med opsjon på ytterligere tre år (1+1+1), skal dekke Porsgrunn kommunes behov for strømperenovering av avløp fellesledninger, overvann- og spillvannsledninger, i tillegg til renovering av kummer og gjentilkobling av private stikkledninger.  Kontraktssummen er på 6 millioner kroner. Det første året. Høy fornyelsestakt med No-Dig Porsgrunn kommune har cirka 800 km VA-ledninger totalt, med en gjennomsnittsalder på rundt 45 år.  Prosjektleder på Kommunalteknikk, Stig Hernholm, forteller at kommunen tok i bruk gravefrie metoder (No-Dig) allerede midt på 80-tallet, og at det har vært avgjørende for å holde tritt med vedlikeholdsetterslepet på det kommunale ledningsnettet. 

I 2020 og de neste to årene fornyer vi ca. to prosent av ledningsnettet. Det hadde vi ikke klart uten å bruke NoDig-metoder.

Stig Hernholm, Prosjektleder på Kommunalteknikk i Porsgrunn Kommune
2% ledningsfornyelse er langt over gjennomsnittet for norske kommuner (rundt 0,7%), og muligens en av de høyeste fornyelsesgradene i landet, skriver Olimb Rørfornying videre i pressemeldingen. For å nå sine ambisiøse mål benytter kommunen flere ulike NoDig-metoder, og gjerne i kombinasjon med hverandre i samme prosjekt. I hovedsak er det snakk om utblokking og inntrekking på vann, og strømperenovering på avløp. Og i 2020 vil de renovere omtrent 3,5 km avløpsledninger med strømpe. Stig Hernholm er stolt over innsatsen som gjøres i kommunen for å fornye VA-nettet så effektivt og skånsomt som mulig for Porsgrunns innbyggere. Han tror at Porsgrunn befinner seg høyt oppe blant norske kommuner når det gjelder kompetanse på No-Dig, takket være mange års erfaring og kontinuerlig fokus på utvikling og forbedringer innen VA-fornyelse.     - Vi er flinke til både å tenke og å gjøre, og vi vurderer faktisk alltid No-Dig først. Det er ikke noe vi bare sier, avrunder Hernholm. Tillitserklæring Salgssjef i Olimb Rørfornying, Svein Rune Myhre, sier seg enig med Hernholm om at Porsgrunn stiller i en særklasse. - Olimb installerte den første strømpen i Porsgrunn for mer enn 30 år siden, og vi er imponert over måten kommunen gjennom så mange år har prioritert NoDig-løsninger og jobbet målrettet med oss og andre leverandører for å finne stadig bedre løsninger på utfordringer i VA-nettet. Det er en tillitserklæring å bli valgt som samarbeidspartner videre på avløpsrenovering, sier Myhre.  Konkurransegrunnlaget er utarbeidet av Asplan Viak AS Konkurransegrunnlaget er utarbeidet av Asplan Viak AS, rådgiver Martina Bergh Svedahl har vært prosjektleder for oppdraget og har i tillegg bistått kommunen med innstilling av entreprenør. Omfattet av strømpekontrakten er også renovering av kummer. Det planlegges både tetting av utette skjøter, og større arbeider med utpigging og støping av nye renner i kumbunn. Kontrakten omfatter også renovering av komplett kum. Kumarbeider er viktig bl.a. for å hindre innsig av fremmedvann, men kan også styrke kummens utforming. Fokus på både ledningsnett og kummer som et komplett system er viktig for å oppnå redusert mengde fremmedvann. Fornyelse med strømperenovering vil også gi positive miljøeffekter som kortere anleggsperiode, redusert graveomfang, redusert massetransport, redusert CO2-utslipp og ikke minst mindre forstyrrelser for naboer. Svedahl synes det er flott at Porsgrunn kommune opprettholder et så høyt fokus på ledningsfornyelse med NoDig-metoder, i Porsgrunn tenker de ikke bare NoDig-først, men de gjennomfører det også.