Oslo vil jobbe smartere

- Vi inviterer dere til å være med å gjøre noe fantastisk for byen vår, sa avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo kommunes vann- og avløpsetat til leverandørene på dialogkonferansen for NoDig-prosjektet forrige uke. Etaten har valgt å benytte «smartere innkjøp»-konseptet sammen med NHO og KS. Et viktig punkt i dette konseptet er dialog med markedet før det utlyses en konkurranse. Dialogkonferansen var starten på NoDig-prosjektet, som skal bringe fram nye løsninger for gravefri tilkobling av stikkledninger til hovedledningsnettet i Oslo. Det er snart fire år siden de to veteranene i Oslo VAV, Steinar A. Nilo og John Bjørningstad begynte å snakke om gravefri tilkobling til vannledningene i byen. De mener det er på tide å komme et steg videre innen gravefrie metoder i Skandinavia. Miljøgevinst Prosjektet tar sikte på å redusere gravebehovet. Oslo kommune ser store økonomiske, samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster i å få tilgang til en løsning som muliggjør gravefri tilkobling av vannledning fra hus til hovedvannledning. Målgruppen for dialogkonferansen var leverandører innenfor bransjer som vann og avløp, olje og energi, entreprenører, rådgivende ingeniører, teknologibedrifter og universitets- og forskningsmiljøer, og oppslutningen var meget god. Totalt 60 frammøtte, hvorav 40 fra VA-bransjen, var over all forventning, sier Johan Bjørningstad i vann- og avløpsetateni Oslo kommune. Bjørningstad er medlem av styringsgruppa for prosjektet, og han var godt fornøyd både på etatens vegne og fordi en rekke leverandører også ga uttrykk for at dette var en spennende dialog som kan revolusjonere VA-bransjen nasjonalt og internasjonalt. -I «en-til-en»-møtene viste leverandørene at de forsto hva vi siktet mot, sier Bjørningstad. Engasjerte leverandører Dette var en konferanse der det var mulig å stille spørsmål spontant over bordet, og spørsmålene haglet. Det manglet ikke på engasjementet. Dersom dette fortsetter gjennom konkurransen som nå følger, kan Oslo VAV se med spenning fram til resultatet. Det er foreløpig ikke tatt standpunkt til hvilken type konkurranse som skal settes i verk – enten plan- og designkonkurranse eller en førkommersiell konkurranse. Mulighetene for økonomisk støtte til produktutvikling underveis finnes i begge konkurranseformene. Kunngjøring av konkurransen vil skje på doffin.no til sommeren. Nytt marked under utvikling Oslo VAV investerer om lag 100 millioner årlig i vedlikehold av ledningsnettet, der vannledningene utgjør drøye 1500 km. 1 prosent skal oppgraderes hvert år – økende til 1,5 prosent i de nærmeste årene. Etaten ønsker å gjøre dette smartere og mer elegant enn i dag, og utfordrer derfor leverandørmarkedet til å finne egnede løsninger. De mest optimistiske håper at et nytt marked vil utvikle seg, fordi flere kommuner kan tenke seg å følge Oslos eksempel. Behovene er det samme. På en strekning der hovedvannledningen er 5000 meter kan det lett bli 185 slike stikkledninger. Det blir det mye graving av!  Det er nettopp denne gravingen Oslo VAV nå vil redusere mest mulig. Se informasionsfilm fra Oslo VAV.