https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/11/RIN-mal-1.jpg

Operatøransvar og rapporten

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Hvilket ansvar har rørinspektørfirmaet dersom det oppstår feil på et nyanlegg, eller rehabilitert anlegg, som hvis det hadde blitt rapportert riktig ville kunne medført at anlegget ikke ville blitt godkjent ved en eventuell overtakelse av byggherre uten at disse hadde blitt utbedret? Er svaret «hugget i stein» eller foreligger det slingringsmonn? Dette var ett av temaene som ble belyst under RINs fagdager i august 2022. Ståle Brodahl, styremedlem i RIN og leder av faggruppa for rørinspeksjon, har engasjert seg i temaet.

Ta ansvar

– For det offentlige har vi en standard rapport som skal følges; standard 234/2018 - Rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp. Standarden er utarbeidet for at rapporten skal være best mulig. Det offentlige ønsker å benytte operatører som har gått gjennom operatørkurs, hvor de lærer å bruke standarden, beskriver han. Nå arbeides det med en standard også for rapportering av privat ledningsnett. I mellomtiden minner RIN om at operatørene har et ansvar for å være observant når en kjører rørinspeksjon, og oppmerksomme på at beskrivelsene og ordene som står i rapporten veier tungt. – I og med at vi har en standard som skal følges, er dette enklere ved arbeid for det offentlige. I standard 234 er ordene valgt på forhånd, og det finnes en ferdig mal for hvordan operatøren skal beskrive observasjonen. Dette forebygger at beskrivelsen er personavhengig. Ved rørinspeksjon er det avgjørende at en er lojal mot ledningsnettet og retningslinjene for rørinspeksjon, understreker Brodahl.

Ord veier tungt

Det settes lit til operatørens arbeid. Samtidig er det slik at observasjoner og tolkninger av disse handler om øyet som ser. Det kan forekomme at videotolkingen ikke er 100 prosent riktig. Når det benyttes egne ord, vil ordene som velges være personavhengige. – Som operatør skal du unngå å komme i situasjoner hvor det såes tvil om at beskrivelsen er riktig, eller om du har underrapportert. Når du har en observasjon og er i tvil om hvilken gradering du skal gi den, skal du alltid gå opp. Målet er å gjøre ledningseier/oppdragsgiver oppmerksom på vesentlige feil og mangler. Så er det opp til ledningseier/oppdragsgiver å ta avgjørelsen om observasjonen skal føre til tiltak eller ei, understreker den erfarne fagmannen.

Bruk kommentarfeltet

Dagens standard ble tatt i bruk i 2018. En vesentlig forskjell fra den forrige er nettopp at når operatøren oppgir en verdi knyttet til en feil, enten det er en vannfyllingsprosent, beskrivelse av omfanget av sprekker eller noe annet, skal rapporten tydeliggjøre om verdiene er målt, eller om verdiene bygger på en antakelse. – Dette er tatt inn nettopp for å synliggjøre for leseren hvor stor lit som skal legges på beskrivelsen. I tillegg har du mulighet for å benytte kommentarfeltet. Den ferdig utfylte teksten skal hjelpe deg til å ordlegge deg riktig. Hvis den ikke er dekkende kan du benytte kommentarfeltet, for å synliggjøre observasjonen. Ikke vær redd for å bruke egne ord. Det vesentlige er å huske at rapporten er beskrivende og at vi kan bli stilt til ansvar dersom vi underrapporterer, forklarer han.

Fra lovverket

Jurist i Gjensidige Erik Løseth holdt foredrag knyttet til erstatningsansvar under RINs fagdager. Han beskrev at hovedregelen for å komme i erstatningsansvar er knyttet til uaktsomhet. Det er vanskelig å være veldig generell når det gjelder det faktiske ansvaret og mulige følger. Men hovedkonklusjonen er at om det gjøres feil og feilene resulterer i en form for skade, så har man et ansvar. – Den som har bygget anlegget er ansvarlig for feil som gjøres. Den som skal kontrollere tiltaket kan også bli gjort ansvarlig for manglende kontroll, og kan i så fall måtte bidra i skadeoppgjøret. En forutsetning at mangel ved anlegget var mulig å oppdage ved kontroll, utdyper Erik Løseth. Hvis utførende firma ikke har nødvendig forsikringer, vil dette kunne medføre en stor økonomisk belastning.

Oppsummert

  • Oppdragsgiver/ledningseier benytter beskrivelsene i rapporten til å avgjøre om det skal iverksettes tiltak eller ei.
  • Det innebærer et ansvar å være operatør. Rapporten skal gi et riktigst mulig bilde av tilstanden som er observert.
  • Vær tro mot ledningsnettet. Er du i tvil skal du gå opp i beskrivelse av skadeomfanget.
  • Det kommer en standard også for arbeid knyttet til det private.
Her er en artikkel om programvare for bedre rapportering.