https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/04/VA-–-Kopi-1.png

Nytt varsko om tilstanden på norsk ledningsnett

avatarevuser
Oppdatert: 28 april 2021
Tilstanden i deler av det norske vann- og avløpsnettet utgjør en risiko for forurensning med betydning for innbyggernes helse. Vann- og avløpsnettet er delvis utdatert og det er manglende kapasitet til å transportere avløpsvann. Samtidig gir klimaendringer og fortetning økte vannmengder, og store vannmengder tilført renseanlegg og lekkasjer bidrar til forurensning. Det er noen av de tøffe konklusjonene som kommer fram i rapporten State of the Nation, som ble lagt fram av administrerende direktør Liv Kari Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening i dag.I rapporten står det at økning i sentrale investeringer og endrede finansieringssystemer blir viktig framover, i kombinasjon med strengere myndighetskrav. Det kreves også en innsats fra lokale bestillere og leverandører, blant annet for å sikre nødvendig oppgradering av renseanlegg og at prosjekter gjennomføres effektivt med rett kompetanse, gode prosesser og verktøy. Tilstandskarakter 3 RIF benytter i rapporten en karakterskala fra 1 til 5 for å signalisere den generelle tilstanden innen de ulike sektorene som omfattes av rapporten. Tilstandskarakter 5 betyr at anlegget er som nytt og tilfredsstiller dagens krav og behov. Tilstandskarakter 1 betyr at anlegget ikke kan oppfylle sin tiltenkte funksjon. Vann og avløp får tilstandskarakter 3, som betyr at anlegget har en akseptabel, men ikke god standard, i henhold til dagens krav og behov. Det må forventes ekstraordinært vedlikehold for å opprettholde drift, og fremtidige investeringer er nødvendig. Tilstandskarakteren er den samme som ble vurdert i State of the Nation 2019. Karakteren begrunnes med at RIFs eksperter har sett en tendens til økning i investeringer de siste fem årene. Det har også vært et økende fokus i samfunnet på området med gradvis mer aktivitet. Samtidig er det fortsatt manglende reservekapasitet for rent drikkevann i en rekke kommuner. 1800 milliarder i bakken Gjenanskaffelsesverdien for kommunale og private vannforsyningsanlegg er estimert til 719 milliarder norske kroner. Estimatene av gjenanskaffelsesverdi, både for vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg, er hentet fra Norsk Vann rapport 259/2021. Gjenanskaffelsesverdien for offentlige og private avløpsanlegg er estimert til 1067 milliarder norske kroner. Begrunnelsen for estimatet er den samme som for estimering av gjenanskaffelsesverdi for vannforsyningsanlegg. Manglende kapasitet Rapporten fastslår at ledningsnettet har betydelige svakheter med svært varierende tilstand og manglende kapasitet til å transportere avløpsvann. De største utfordringene omfatter delvis utdaterte vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg, økte vannmengder som følge av klimaendringer og fortetting, samt forurensning som følge av lekkasjer og store mengder uønsket regnvann tilført renseanlegg. Ledningsfornyelsen er lavere enn anbefalte tall fra Norsk Vann (opp mot 1 prosent) og Mattilsynet (2 prosent) Rekruttering Med tanke på de store oppgavene, mener RIF det også en kritisk faktor å ha nok kvalifisert arbeidskraft i kommunene - både driftsoperatører og ingeniørkompetanse. Mange har utfordringer med å rekruttere ingeniører med VA-kompetanse og fagmiljøet blir derfor svært lite. Det er en trend med en svak økning i antallet studenter som utdannes innen vann- og avløpsfagene. Likevel har kommunene generelt en stor utfordring med lav bemanning, sett i forhold til oppgavene, heter det videre i rapporten, der vi kan kjenne igjen mange av konklusjonene fra tidligere uttalelser fra ledelsen i Norsk Vann. Fortsatt for stort svinn I gjennomsnitt forsvinner fortsatt 30 prosent av vannet på vei til forbrukerne ved lekkasjer ut av korroderte og ødelagte ledninger. Noen vannverk har hele 60 prosent lekkasje. Lekkasjene har store økonomiske konsekvenser. De betyr at alle ledd i vannforsyningskjeden må bygges med en stor overkapasitet og at vi kaster bort viktige vannressurser, energi og penger på å produsere mye mer vann enn det som blir forbrukt. Vannledninger ligger tett sammen med utette avløpsledninger. Lekkasjer i vannledningene fører dermed til mer vann i avløpsnettet og høyere belastning i avløpsrenseanleggene. Dette gir økt rensebehov og et mulig behov for dimensjonering av avløpsnett for en høyere belastning, hvilket innebærer betydelige kostnader. Overbelastet avløpssystem Avløpssystemer med fellesanlegg eller innlekkasjer av fremmedvann, gir unødig transport og rensing, og tidvis overbelastning med utslipp av urenset avløp via nødoverløp. Sikker transport av avløpsvann og overholdelse av rensekrav er de viktigste vurderingskriteriene for standarden på avløpstjenestene. Ved siste sammenstilling i juni 2019 overholdt under halvparten av renseanleggene kravene stilt i avløpsdirektivet med hensyn til fosfor- og nitrogenfjerning. Det varsles økt fokus på miljøgifter, mikroplast og legemiddelrester i ny revidert utgave av avløpsdirektivet. I tillegg kommer utbyggingsbehov som følger av økt urbanisering/større vannmengder. Fylkesmannen har tett oppfølging mot kommunene og varsler skjerpede utslippstillatelser som følge av økte rensekrav. Økning i fremmedvannmengde til renseanlegg gir økning i investeringskostnader til renseprosesser i anleggene. Det er derfor viktig å fjerne fremmedvann fra avløpsnettet når renseanlegg skal bygges eller utvides.