https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/11/logoer-1-1.jpg

Ny felles arena for ledningsfornyelse

avatarevuser
Oppdatert: 18 november 2014
Under det konstituerende møtet i Oslo i slutten av oktober var det bred enighet blant representantene om å ha fokus på et best mulig ledningsnett. Partene ser viktigheten og nødvendigheten av en felles arena og er åpen for en videre utvikling av samarbeidet når man etter en viss tid har høstet erfaringer fra dette forumet. Med på det konstituerende møtet i Oslo var Finn Jenssen, Peer Christian Nordby og Martina Bergh Svedahl, som alle representerte RIN, Lars A. Wermskog, Frode Berteig og Odd Lieng representerte SSTT, mens Norsk Vanns representanter var Kjetil Furuberg og Trond Andersen. Samhandling og samordning Under et forberedende møte med tanke på etablering av ledningsforumet i juni ble det hevdet at det er «en haglskur» av aktører som har en rekke ulike agendaer og fokusområder innen vannbransjen. Situasjonen oppleves av og til som om aktørene konkurrerer istedenfor å samarbeide. Derfor mente leder i den norske arbeidsgruppa i SSTT, Espen Killingmo, at tiden var overmoden både for samhandling og samordning.   Da Lars Wermskog fra Oslo VAV ble valgt til leder for det skandinaviske styret i STT tidligere i år, var også hans budskap at SSTT ønsket å bli en langt mer synlig aktør i bransjen gjennom å knytte tettere inn i forum der også ledningseierne er sterkt representert. Det vil si en sterkere tilknytning til henholdsvis Norsk Vann, Danva og Svensk Vatten. -Det er i første omgang ikke et mål å legge ned godt fungerende foreningsarbeid, men å styrke vår felles bransje, understreket Killingmo under det forberedende møtet i Asker, og fikk tilslutning for dette av RIN-leder Finn Jenssen og senere også av Norsk Vanns direktør Toril Hofshagen. Under det konstituerende møtet i Oslo 23.oktober var det dermed ingen tvil om at samtlige aktører ønsket et felles forum for ledningsfornyelse. Det ble bestemt at forumet skal møtes minst tre ganger i året, og gjerne knyttet opp mot andre arrangementer som fagdager eller årskonferansen for Norsk Vann. Norsk Vann påtok seg ansvar for organisering, møteledelse og utsendelse av referater. Medlemmer i forumet skal inntil videre være RIN, SSTT og Norsk Vann. Dersom det skulle vise seg riktig og interessant å invitere flere aktører innen norsk infrastruktur, ble det gitt åpning for dette. Maskinentreprenørenes Forbund MEF, kan være en slik aktør. Koordinering av aktiviteter Flere ulike behov, utfordringer og problemstillinger ble diskutert under konstitueringen av forumet. Det ble enighet om å gjennomføre en såkalt interessentanalyse, som skal kartlegge hovedhensikter og ønsker inn i dette samarbeidet. Det skal også utarbeides en oversikt over oppgaver som best løses i fellesskap Testfelt på NMBU Styringsgruppa for etablering av et test- og opplæringsfelt for ledningsnett i vannbransjen er kommet i gang med sitt arbeid, og et nasjonalt testsenter er en stor og viktig sak for aktørene i Forum for ledningsfornyelse.  Det var Rørinspeksjon Norge, RIN, som tok initiativ til test- og øvingsfeltet under sitt årsmøte i 2007, og RIN-leder Finn Jenssen blir en sentral person i kontakten mellom styringsgruppa for testsenteret og forum for ledningsfornyelse. Dersom de nye visjonene blir realisert vil et nasjonalt testsenter kunne bli en realitet i løpet av tre-fire år.