Norsk Vann vil ha ansvarsavklaring

De senere årene har norske kommuner og huseiere smertelig erfart hvilke skader som kan oppstå som følge av stadig mer ekstreme nedbørepisoder. Et regjeringsoppnevnt lovutvalg overleverte 2. desember sine anbefalinger til klima- og miljøminister Sundtoft i «NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder. Som problem og ressurs». Utvalget foreslår en rekke endringer i eksisterende lovverk for å hindre skader fra ekstremnedbør. Endret klima Direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann, mener det er på høy tid at staten tilpasser rammebetingelsene til et endret klima. Kommunene må planlegge for mer vann, vannbransjen må etablere felles overvannsanlegg og huseiere må håndtere mer av vannet på sin egen eiendom. -    Utvalget har kommet med mange viktige forslag for å hindre fremtidige skader fra ekstremnedbør. Hvis alle gjør sitt, kan overvannet faktisk bli en ressurs, men det haster å få regelverket på plass, mener Hofshagen. Utvalget er blant annet enstemmig i behovet for en samlet regulering av kommunens tjenestetilbud innen vann, avløp og overvann, en såkalt sektorlov for vanntjenester. -    Dette er noe Stortinget har etterlyst ved flere anledninger, påpeker Hofshagen. –Dessverre gikk ikke utvalget i dybden på alle nødvendige lovbestemmelser, men det foreligger et konkret lovforslag fra vannbransjen selv som departementet kan bygge på. Dissens om ansvar for skader Jurist i Norsk Vann, Elin Riise, har deltatt i utvalget og opplever at det var enighet om mange viktige forhold, men dessverre dissens på ett sentralt område. Dissensen gjelder hvilket ansvar kommuner og andre skal ha for skader fra sine overvannsanlegg. Utvalget er enige om at uaktsomhet bør gi anleggseier et ansvar for vannskader på eiendom og bygninger, men er splittet i synet på om det skal være et såkalt objektivt ansvar. -    Et objektivt ansvar vil eksempelvis bety at en vegeier får større ansvar for vannskader fra en veggrøft enn for personskader som skyldes huller i vegbanen, forklarer hun. Elin Riise tilhører den delen av utvalget som mener det blir urimelig å legge et slikt utvidet ansvar for skader fra overvannsanlegg på kommuner og huseiere. -    I mange kommuner er man godt i gang med å planlegge smartere og tilpasse sine anlegg til en ny klimahverdag. Det vil være svært uheldig om kommuner og huseiere som bygger overvannsanlegg skal få et større ansvar for skader, enn de som lar være å gjøre noe. Det kan medføre at færre vil sette i gang med den viktige jobben som må gjøres, mener Riise.