https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/02/NCC-baerumtest-013.jpg

Nå er NoDig veilederen klar

avatarevuser
Oppdatert: 16 februar 2017
Det nedgravde ledningsnettet for vann og avløp i Norge må fornyes raskere enn i dag. Bruk av gravefrie metoder bør benyttes i flere kommuner, mener Norsk Vann. Nå kommer ny veiledning som skal stimulere til smartere fornyelse av en viktig infrastruktur. Samfunnet er helt avhengig av velfungerende vann- og avløpstjenester. En sentral del av vann- og avløpsinfrastrukturen er de nedgravde vann- og avløpsledningene, som utgjør til sammen 280.000 kilometer i Norge. Fornyelsestakten for disse ledningene bør på landsbasis være nesten dobbelt så høy som i dag, for å sikre rent vann og for ikke å overlate en stor regning til kommende generasjoner, skriver Norsk Vann i en pressemelding i forbindelse med lanseringen av den nye veilederen. Må øke takten – Mange kommuner må øke utskiftingstakten for vann- og avløpsledningene fremover. Det vil koste mye og må gjøres på en smartest mulig måte, mener direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann. – Veiledningen fra Norsk Vann skal stimulere til at såkalte gravefrie metoder tas i bruk i større grad, noe som vil være en effektiv og bærekraftig måte å fornye ledningsnettet på. Gravefrie metoder, også kalt «NoDig-metoder», kan erstatte tradisjonell oppgraving av ledningene når forholdene ligger til rette for det. Gravefrie metoder vil gi mindre ulemper for innbyggere og næringsliv i området, med bedre trafikkavvikling og mindre støv og støy. – Selv om metodene har vært på markedet i mange år, er det et fåtall kommuner og kommunalt eide selskaper som har tatt dem i bruk, forteller rådgiver Hilde Lill Nystog Aas i Sweco Norge AS, som har vært en sentral bidragsyter i prosjektet. Hun er en av forholdsvis få rådgivere med utstrakt kompetanse innen NoDig i Norge. Veilederen fra Norsk Vann om Gravefrie metoder er nå klar, og kan lastes ned fra Norsk Vann sine nettsider. Viktig veiledning for kommunene Norsk Vanns rapport «Smart ledningsfornyelse – bruk av NoDig-metoder» skal være en veiledning og støtte for kommuner og selskaper med liten eller ingen erfaring med slike løsninger. Den gir en oversikt over metoder og praktiske eksempler ved bruk av de ulike metodene, og viser hvordan man bør gå fram i planlegging og gjennomføring av NoDig-prosjekter. Flere NoDig entreprenører i Norge har bidratt med sin kompetanse til denne veilederen, og rådgiver Hilde Lill Nystog Aas i Sweco Norge AS har vært en proaktiv rådgiver for å hente ut mest mulig relevant informasjon som kommunene kan dra nytte av. – Ved at kommunene og selskapene tar gravefrie løsninger i bruk der de er mest hensiktsmessige, vil de også innfri miljøkravene i regelverket om offentlige anskaffelser, forteller rådgiver Arnhild Krogh i Norsk Vann, som har vært Norsk Vann sin prosjektleder for arbeidet med veiledningen. – Filosofien er at eksisterende ledninger betraktes som en ressurs, som kan fornyes på en smartere måte enn ved å grave dem opp og legge ned helt nye ledninger. De vanligste metodene for gravefri ledningsfornyelse er å bruke «strømpefornying» av avløpsledninger og utblokking av vannledninger med trekking av nye rør inn. NoDig-metoder kan også brukes til legging av ledninger til nye områder, ved bruk av metoder som styrt boring og rørpressing. Metodene er mange, og det pågår også forskning og utvikling som vil gjøre verktøykassen enda mer rikholdig på dette området, sier Arnhild Krogh, som oppfordrer alle kommuner til å sette seg inn i den nye veiledningen, til beste for innbyggernes vann- og avløpstjenester fremover.