https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/05/Bruaset-–-Kopi-1.jpg

Mye å hente på bedre planlegging i VA-Norge

avatarevuser
Oppdatert: 11 mai 2020
Forskere skal nå utarbeide et brukervennlig verktøy for planlegging av fornyelse av VA-ledningsnett, tilpasset behovet til norske kommuner. Mattilsynet gjennomførte i 2012 et tilsynsprosjekt som omfattet 491 vannverk. En stor andel av avvikene som ble funnet, var knyttet til mangler ved planer for vedlikehold og fornyelse av ledningsnett. Manglende oversikt Men små kommuner har ofte ikke oversikt, ressurser eller kapasitet til å lage slike planer. For å bistå både disse og de større kommunene med å få kontroll på tilstanden og behovene til eget ledningsnett, skal det utvikles et egnet verktøy tilpasset norske forhold i FoU-prosjektet "B for VA-nett". Det er SINTEF som skriver dette i en pressemelding. – Verktøyet vi skal utvikle vil kunne hjelpe kommuner med å identifisere det korrekte nivået for fornyelsestakt langt inn i fremtiden. Det skal være et lett tilgjengelig og brukervennlig verktøy for planlegging av fornyelse av VA-ledningsnett tilpasset behovet til norske kommuner, basert på en helhetlig og langsiktig tenkning rundt fornyelse, sier SINTEF-forsker Stian Bruaset. [caption id="attachment_7443" align="alignleft" width="400"]
Masterstudentene ved NMBU, Sofie Fjelle og Andrea Loe Rønvik,[/caption] Studenter tok masteroppgave SSTT har nylig intervjuet de tidligere masterstudentene ved NMBU, Sofie Fjelle og Andrea Loe Rønvik, som i sin masteroppgave fokuserte på beslutningsprosesser og beslutningsstøtteverktøy i prosjektgjennomføring ved fornyelsesplanlegging, spesielt knyttet mot utbredelsen av NoDig som strategi for fornyelse av vann- og avløpsrør. Begge studerte industriell økonomi på NMBU, og masteroppgaven inngår i et doktorgradsarbeid ved fakultetet for realfag og teknologi. Et av funnene var at kommunene i stor grad opererer hver for seg innenfor egne kommunegrenser. -Det er liten grad av kompetanseutveksling over kommunegrensene. Vi mener det er mye kompetanse ute i kommunene, og det ligger en stor gevinst i sterkere samarbeid om løsninger og utveksling av erfaringer. Generelt i alt av prosjektgjennomføring ser vi et forbedringspotensial når det kommer til kommunikasjon, sa Andrea Loe Rønvik i intervjuet. Skal hjelpe kommunene med å lage lokale planer -VA-systemene slik vi har de i Norge i dag, vil ikke forbli slik de er av seg selv. Det er behov for å vedlikeholde og oppgradere både behandlingsanlegg og ledningsnett. For å møte utfordringene knyttet til et aldrende ledningsnett, må man nasjonalt øke investeringene innen fornyelse av ledningsnett med ca. 20 prosent fra dagens nivå. Innen 2040 er dette tallet 40 prosent, ifølge Bruaset. – Disse tallene er et gjennomsnitt for landet, men sier ingenting om hva den enkelte kommune må foreta seg eller hvilke ledninger som er de mest kritiske på hvert enkelt sted. Derfor må verktøyet som skal utvikles kunne hjelpe kommunene med å lage lokale planer for fornyelse og investeringer, sier han. Alle relevante problemstillinger skal tas hensyn til, inkludert kortsiktige og langsiktige kostnader, miljømessig påvirkning, sosiale kostnader, risiko, systemytelse og kvalitet. Bærekraft står sentralt Et viktig begrep innen vannsektoren er bærekraftig utvikling, men dette blir likevel ofte ikke tatt hensyn til i den praktiske planleggingen. VA-virksomhetene har ikke de nødvendige verktøyene for å kunne investere i de mest bærekraftige løsningene på lang sikt. – Vi tar sikte på å implementere prinsipper for bærekraftig fornyelse i verktøyet, slik at bærekraft tas ned på et nivå hvor VA-ingeniører kan relatere dette til daglig drift og vedlikehold av ledningsnettet, sier Bruaset. Partnere i prosjektet er Drammen kommune (prosjekteier), Oslo kommune, Trondheim kommune, Bergen kommune, Norsk Vann, SINTEF, NTNU, Norconsult og Multiconsult.