Menneskelige feil vil fortsatt forekomme

Det mener teknisk sjef i Østraadt Rør, Odd Sverre Hunsbedt. Dette som et innspill til RINs prosjekt «Kumsikkerhet» som nå er endt ut en sluttrapport. Vi har stilt Hunsbedt noen sentrale spørsmål i forbindelse med forslaget til kravspesifikasjon som nå er oversendt Norsk Vann. Hunsbedt mener det er et økende forbruk av rør med strekkfaste skjøter, og noen ganger også med dimensjonsoverganger i kum. Dette medfører nå et behov for oppgraderte vannkummer som kan ivareta større kraftpåvirkning. Medvirkende årsak har også vært observerte forskyvninger av armatur ved trykktesting som har vært høyere enn ønskelig. Uriktig bruk av konsoller, feil monterte rør og armaturer og ufullstendig beskrivelser uten påførte dimensjonerende krefter, har vært sikkerhetsmessige risikofaktorer. Hva har vært problemet, og hvilken betydning får Kravspesifikasjonen for nye kummer? Produsenten av vannkummer har ikke alltid fått nødvendige opplysninger fra prosjekterende konsulent om kraftøkning på grunn av nye rørtyper og dimensjonsoverganger. Et annet gjentagende problem har vært at rør og armatur ikke monteres ifølge produsentenes anvisninger. Ny kravspesifikasjon medfører forsterkede konsoller inkl. kum med strengere uttesting. Ansvaret for dokumentasjon og korrekt bruk samt montering av armatur blir bedre ivaretatt med nye krav. Når kan man regne med at kommunene stiller krav i henhold til Kravspesifikasjonen? Enkelte kommuner vil trolig stille krav så snart nye krav kommer ut i VA-/Miljøblad. Det vil nok ta litt tid før konsulenter omstiller seg og tegner ifølge nye krav med påføring av dimensjonerende krefter. Omstillingen til nye krav hos produsenter vil også kreve tid for å optimalisere og teste ut iht. nye krav. Enkelte kommuner vil sannsynligvis ikke innfri alle krav innledningsvis da enkelte rørgater i tettbebygde strøk vil kreve både eksentrisitet og bend i kommer. Har den nye Kravspesifikasjonen noen kostnadsmessig betydning? Det er vanskelig å tallfeste dette før ny testing er gjennomført. Med økt resultantkraft vil kostnadene generelt øke. Kravene til forskyvninger vil også kunne øke kostnadene betydelig da dette i seg selv vil kunne føre til oppdimensjonering av konsoll.  Vil Kravspesifikasjonen medføre økt krav til kum-prosjektering? For DN 300 og spesielt DN 400 vil nye kravspesifikasjoner medføre økte krav da totalkraften nå er definert høyere enn noen gang tidligere. -Selv med nye krav så vil en nok oppleve at det fremdeles kan forekomme de erfaringsvis vanligste årsakene til nestenulykker, nemlig manglende prosjektering, feil utførelse og ikke montert i henhold til produsentens anvisninger. Rene støpejernsløsninger uten strekkfaste skjøter og uten dimensjonsovergang, det vil si med kraftpåvirkning slik kummer dimensjoneres i dag, vil nok bli beskrevet fra byggherren også i den nærmeste tiden fremover. Denne type vannkummer er også en gunstigere økonomisk løsning, og det vil ta tid å omstille seg både for produsenter, byggherrer og konsulenter, sier Hunsbedt til slutt.