Må stille krav også til montering

Ved at det nå er laget en omfattende kravspesifikasjon, samt en manual for statisk beregning av opptredende krefter, er vårt håp at både byggherrer og konsulenter vil ta grep for å integrere kravene. Ved også å stille krav til kompetanse til montering av armatur i kum som systemleveranse vil vi kunne være trygge på at vannkummen vil være en sikker arbeidsplass, sier Reiersen. Vi har stilt ham følgende spørsmål i forbindelse med rapporten. Hvorfor har det vært nødvendig å rydde opp i de forskjellige prefabrikkerte kummer som har vært på markedet i flere år? Det har vært for mange tilfeller av feil bruk og feil montering av armatur og konsoll. I tillegg har konsulentene vært fraværende med hensyn til å dimensjonere tilleggslaster fra for eksempel bend eller dimensjonsøkning.Et annet forhold er at dagens konsoller ikke er dimensjonert for tilleggslaster stekkfaste skjøter gir. Fordi det har blitt mer vanlig med sveiste PE-rør bør konsollene derfor dimensjoneres for tilleggskraften fra termiske krefter. Hva har vært problemet, og hvilken betydning får Kravspesifikasjonen for nye kummer? Det største problemet for oss som leverandører har vært at konsulentene ikke har vært sitt ansvar bevisst. Hvis man prosjekterer et bygg eller konstruksjon blir jo de forskjellige bygningsdelene dimensjonert ut fra de relevante lastpåkjenninger. Når det gjelder last fra vanntrykk har vi vel aldri opplevd at dette har vært spesifisert. Det verste tilfellet jeg har sett er en vannkum som ble tegnet med forankring av flensekryss DN300 i konsoll. Ut fra denne forankringen var det tegnet dimensjonsovergang opp til DN700 støpejern. Denne dimensjonsovergangen økte lastene mot konsollen med en faktor på 3. Selv om dette er et grelt eksempel, er det veldig vanlig å benytte dimensjonsovergang ut fra konsollen, uten spørsmål om hva konsollen er dimensjonert for. Når kan man regne med at kommunene stiller krav i henhold til Kravspesifikasjonen ? Jeg tror en forutsetning for at de nye kravene blir innarbeidet er at det utarbeides VA-miljøblader for dette. Har den nye Kravspesifikasjonen noen kostnadsmessig betydning? De lastene som fremkommer i kravspesifikasjonen er høyere enn de vi har lagt til grunn tidligere. Derfor er det sannsynlig at konsollene vil bli dyrere. Sammen med Ulefos Esco er vi også i sluttfasen med å utvikle en konsoll som dimensjoneres for den økte lasten en dimensjonsovergang medfører. Her også vil konsollen bli dyrere, men totalkostnaden blir redusert ved at man kan benytte mindre dimensjon kombiarmatur. Vil Kravspesifikasjonen medføre økt krav til kum-prosjektering? Kravspesifikasjonen medfører vel i praksis at selve prosjekteringen i de fleste tilfeller kan utelates, fordi man har lagt til grunn «worst case». Dog er det viktig at konsulentene får et bevisst forhold til det å dimensjonere en vannkum for de lastene som påføres kum og konsoll fra vanntrykket. Rapporten kan du lese her: Kumsikkerhet sluttrapport