image

Ledningsregistreringsforskriften – en VA-status til RIN

Bilde fra Scan Surveys arbeid. Fotograf: Scan Survey.

På fagdagen til RIN, i etterkant av årsmøtet i april, holdt Håkon Andresen, fra landmålingselskapet Scan Survey AS, et innlegg om Ledningsregistreringsforskriften og hvordan de opplever denne i sin hverdag.

Forskriften skal sikre nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen.

–Det er viktig å belyse gevinstene som oppnås ved å jobbe modellbasert og ha god dokumentasjon, mener Håkon Andresen. Det er disse gevinstene som kan skape drivkreftene som gjør at flest mulig jobber godt og systematisk med innmåling og dokumentasjon av infrastrukturen.

Rikholdig verktøykasse

Han er sivilingeniør og markedssjef i Scan Survey. Selskapet utfører blant annet fortløpende og krevende spesialoppdrag innen VA, og har rammeavtale med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune (VAV). 

– De siste tre årene har vi jobbet mye sammen med Trond Alm. Vi har målt inn og dokumentert infrastrukturen som Trond har peilet. Spesielt har vi jobbet mye for Norconsult på nye Alvim renseanlegg i Sarpsborg.  Og i forbindelse med etableringen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur (Vannsenteret) på Ås, har vi utført oppmålingstjenester, både tradisjonell landmåling, 2D og 3D kumkort, dronekartlegging, terrengmodellering, ortofotoproduksjon og 360-bilder fra drone, innledet han.  

image

Bilde fra Scan Surveys arbeid. Fotograf: Scan Survey.

Dette er forskriften

Utgangspunktet for innlegget er innføringen av Ledningsregistreringsforskriften tilbake i juli 2021.  Det er en forskrift under Plan- og bygningsloven, som blant annet sier at ledningseiere, på åpen grøft, skal stedfeste og dokumentere sine egne ledningsanlegg i henhold til standard. Det gjelder når det etableres nytt ledningsanlegg, når det utføres arbeider som endrer egne eksisterende ledningsanlegg og når det utføres arbeider som avdekker eget eksisterende ledningsanlegg, når dette ikke tidligere er målt eller dokumentert i henhold til gjeldende krav.

-Siden 2021 har det blitt jobbet systematisk med innføringen av denne forskriften. Andresen la vekt på forskjellene mellom EL-fagene (strøm og fiber) og VA-faget. Han presiserte også at de involverte aktørene har ulike utgangspunkt og at forskjellene mellom virksomhetene er store. Opplevelsen er at behovene og nytteverdien av god dokumentasjon varierer sterkt, og han presiserte at Scan Survey sin tilnærming til forskriften er fra VA-siden.

image

Bilde fra Scan Surveys arbeid. Fotograf: Scan Survey.

Muligheter og utfordringer

Foredragsholderen understreket samtidig at det er store muligheter for forbedring og effektivisering gjennom videre teknologiutvikling. En viktig faktor er rekkefølgen og tidsbruken på oppgavene som utføres. Det jobbes med løsninger slik at entreprenøren som legger infrastrukturen i grøfta, utfører målingene og dokumenterer i tråd med Ledningsregistreringsforskriften. Og videre digital dataflyt og håndtering av dokumentasjonen, i og imellom, ulike fagverktøy er et stort tema!

Det er også en realitet at det ligger «uendelig mye» gammel og dårlig dokumentert infrastruktur i grøftene, ofte fra ulike ledningseiere/aktører i samme grøft, og ofte uten Z-verdi (dvs. uten høyde).

Håkon Andresen gav ros til Oslo VAV, som han mener har kommet langt i arbeidet med å sikre god dataflyt inn fra sine entreprenører. 

– Vi i Scan Survey ønsker å utføre moderne og effektive oppmålingstjenester, både for nøyaktige koordinater i XYZ og for bildedokumentasjon.  Ofte er det også snakk om laserskanning og avanserte 3D/BIM samordningsmodeller. Det er ikke alle som har den nødvendige kompetansen eller interessen av å sitte med ansvaret for slike viktige og kritiske dokumentasjonsoppgaver. Men slike oppgaver og digital dataflyt videre til ulike fagsystemer er en viktig del av det å være landmåler, ofte i tett dialog med de som skal bruke dataene videre.

Dokumentasjonen skal gjøres på åpen grøft. Dokumenterer du feil og fyller igjen grøfta, så er det store kostnader forbundet med å grave opp igjen, hvis det i det hele tatt er aktuelt å gjøre det. Som dyktige landmålere er vi klare til å ta en ledende rolle i disse arbeidsprosessene. Vårt utgangspunkt er detaljert fagkunnskap og gode rutiner utviklet gjennom mange år.

image

Bilde fra Scan Surveys arbeid. Fotograf: Scan Survey.

Tenker fremover

Scan Survey utvikler også rutiner som forenkler og kvalitetssikrer oppgavene slik at entreprenøren selv, eller folk som ikke trenger å ha lang oppmålingsteknisk utdannelse, kan samle inn dataene ganske enkelt fra åpen grøft. Og at de så, ut fra disse digitale innmålingene/3D-modellene, i etterkant registrerer og systematiserer informasjonen som er spesifisert i Ledningsregistreringsforskriften med tilhørende standarder.

– Dette er en metode vi har tro på. Så håper jeg at dere ikke tenker at jeg er en altfor stor teknologioptimist, og at det ikke er slik livet faktisk er. Vi ser i hvert fall på dette som reelle muligheter, forklarte fagmannen. 

Håkon Andresen roste VA-bransjen for å være pragmatisk og åpen, og at man er ærlige om sine utfordringer og genuint opptatt av hvordan disse kan løses. En del relevante lenker er lagt inn i presentasjonen hans.