https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/05/Silje-Gemini-VA-–-Kopi-1.png

Langt og komplisert svangerskap for heldigital rapportering

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Nærmere 140 RIN-medlemmer har nå mulighet til å benytte Norsk Vann rapport 234/2018, Rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp i sin rørinspeksjonsrapportering til ledningseiere. Fire år etter at rapporten ble lansert er det kun 8 kunder av Volue som har begynt å registrere rørinspeksjoner i Gemini VA utført i henhold til 234-rapporten. Under Rørinspeksjon Norge sin årskonferanse på Lillehammer i slutten av august vil utfordringene rundt den nye rapporteringsmetoden bli tatt opp til grundig evaluering i faggruppa for rørinspeksjon av kommunale hovedledninger. Det er absolutt nødvendig, mener både faggruppeleder for rørinspeksjon i RIN, Ståle Brodahl og fagkonsulent Silje Lang i Volue, som står som leverandør av fagsystemene Gemini VA og Gemini Portal. Få foregangskommuner Silje Lang har lang fartstid som systemansvarlig for vann og avløp i Larvik kommune, og har jobbet med Gemini-programmene i mange år. Hun har god innsikt i verdien av korrekt datagrunnlag for videre arbeid med drift og vedlikehold av ledningsnettet, og ble i 2020 ansatt i Volue for å veilede kunder i korrekt bruk av de ulike programvareløsningene.  Hun har erfart at særdeles få operatører og kommuner benytter seg av den nå fire år gamle rørinspeksjonsstandarden fra Norsk Vann. Hun vil fremheve et spennende foregangsprosjekt i Asker kommune under ledelse av driftsingeniør Kari Thingnes på drift avløp i virksomheten vann og vannmiljø.  Kari Thingnes har iverksatt systematisk rørinspeksjon av en betydelig mengde avløpsledninger i tidligere Røyken og Hurum kommune for videre kvalitetsvurdering med tanke på behovet for utskifting og fornying.  Her foregår det mye viktig samarbeid internt i kommunen, og det jobbes fram en optimalisering av hele prosessen fra inspeksjoner bestilles i Gemini Portal til resultatene registreres i Gemini VA.  Silje Lang fungerer som veileder i dette prosjektet, og i samarbeid med øvrige kolleger fra Volue bistår hun drift avløp i et spennende prosjekt hun håper på å kunne presentere både på RIN sin årskonferanse i august, og på Gemini-konferansen senere i år. Må følge malen I utgangspunktet fungerer systemet godt dersom rørinspektørene faktisk følger den oppsatte malen. -Det viser seg i mange tilfeller at inspektørene ikke har god nok kunnskap om rapporteringen og dermed blir det rett og slett litt for mye krøll.  En forutsetning er at Rørinspeksjon Norge gjennomfører grundige kurs i 234/18 sier Silje Lang, som bekrefter overfor RIN at det fortsatt er en rekke barnesykdommer i systemene. -Rørinspeksjonsprogrammene er ikke bare «plug and play», og det kan oppleves både komplisert og detaljert for både rørinspektører og kommuner, mener hun. Christoffer Henriksen i NORVA24 Sørmiljø bekrefter at løsningene nå fungerer godt for hans selskap, og grunnen til det er at han har satt seg skikkelig inn i den nye manualen. -Alt av oppdrag bestilles i Gemini VA og dermed kan vi laste opp videoer og PDF-rapporter direkte på hvert strekk vi filmer i sanntid. Dessverre er det i vår region kun Kristiansand kommune som benytter seg av denne muligheten. Framtidens løsning -Dette er framtida og det gjelder for både kommuner og operatører. For meg er det en hjertesak, sier Henriksen. Han ser fram til en konstruktiv dialog under RINs årskonferanse for å finne ut hvor skoen egentlig trykker. Her må vi hjelpe hverandre til å ta i bruk et meget godt verktøy og finne ut av hva som så langt har vært et hinder for aktører å ta i bruk rapport 234/18, sier han. Han antyder selv at det kan bli sett på som en ulempe at Gemini Portal foreløpig er en åpen portal for dem som har tilgang til å logge seg inn.  Operatører og kommuner som får tilgang til rapportene i en kommune kan dermed «se hverandre i kortene», noe flere er skeptiske til.  Silje Lang i Volue kan imidlertid fortelle at det jobbes med en påloggingsløsning i den nye versjonen av Portal+ for å bedre kunne ivareta hensynet til de ulike interessentene. -Vi følger ansvarsområdene til operatøren, og dermed er det ikke sensitiv informasjon som kan lekke ut. Her er det kommunene som eventuelt gir tilgang til informasjon, sier Ståle Brodahl. Han ønsker å få klarhet i om kommuner og operatører opplever at den «nye» rapporten er for detaljert og dermed også komplisert å bruke. Mangelfull opplæring? Norske rørinspektører får nå opplæring i programvare kun på RINs operatørkurs, hvor dette blir noe gjennomgått, men da i begrenset omfang og uten favorisering av noens programvare. Flere aktører gir uttrykk for at det er vanskelig å få nok kunnskap og opplæring om programvaren for å kunne ta NV-rapport 234/18 i bruk og benytte denne i hverdagen. Norske operatører har forsøkt å gå direkte på leverandøren i Sveits, uten hell. Leverandøren ønsker at RINs operatører skal gå tjenestevei via Rosim i Norge, men det betyr at Rosim må få plass en person som kan besvare spørsmål knyttet til programbruken ved rapportering etter NV-rapport 234, eller få andre til å overta softwaren. -På operatørnivå har det vært noe smårusk, men her er det kanskje noen rykter om at WinCan VX-systemet ikke var hundre prosent på plass, og ikke tilpasset norske forhold. Et annet moment er at ny standard og ny programvare kom samtidig og at det dermed ble mye nytt både for operatører og ledningseiere på samme tid. Dette har vært et svært langt og komplisert svangerskap, innser Ståle Brodahl, som ser fram til å lufte utfordringene under fagdagene på Lillehammer 24.-26. august.