https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/05/THI_6463-Kopi-1.jpg

Kraftig løft for yrkesfagene

avatarevuser
Oppdatert: 04 mai 2017
Regjeringen la i dag fram mer enn 100 forslag for å bedre yrkesfagene. – Vi er svært tilfreds med at arbeidslivets behov skal gå foran, sier kompetansedirektør  i Byggenæringens Landsforbund, Jørgen Leegaard. Endringene innebærer at elevene får spesialisert seg tidligere. – Dette har vært ønsket fra næringen og vært arbeidet med lenge, sier Jørgen Leegaard i en pressemelding fra BNL. Regjeringen vektlegger at dette skal kunne bidra til mer motiverte elever og et mer relevant og konsistent opplæringsløp, samtidig vil flere bedrifter i større grad kunne benytte lærlingeordningen for å rekruttere arbeidskraft. Fordypning Regjeringen ønsker at elevene må få mulighet til å spesialisere seg tidlig. Det foreslås fordyping i enkelte lærefag, som i det nye faget VG3 Anleggsteknikk, der man kan fordype seg innen vei, bane eller anlegg. Leegard er tilfreds med at regjeringen har lyttet til bransjenes innspill.  Fordypningene rettes mot spesifikke bransjer eller områder i lærefaget. Opplæring i bedrift skal fortsatt ta utgangspunkt i lærebedriftens virksomhet og produksjon, og fagprøven tilpasses valgt fordypning. Jørgen Leegaard er skuffet over at Nasjonale kompetansesentre ikke er nevnt i regjeringens forslag. – Vi vet at mange av de små fagene sliter, sier han, og det er viktig å få samlet kompetansen et sted, for å bevare og utvikle en kompetanse, og for å sikre et elevgrunnlag. Regjeringen har imidlertid lagt frem et forslag til et nytt utdanningsprogram som de kaller tradisjonshåndverk. Samlingen av tradisjonshåndverksfag vil kunne bidra til at elevene kommer i gang med spesialisering i håndverkskompetanse helt fra starten av utdanningsløpet, mener de. Forslag som berører byggenæringen:
  • For bygg- og anleggsfagene foreslås det ingen endringer på Vg1
  • Det foreslås å dele Vg2 byggteknikk i Vg2 tømrer, og Vg2 betong og mur. Videre foreslås det å dele Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk i Vg2 rør og Vg2 ventilasjon, taktekking og membran.
  • Det foreslås å legge ned Vg3 anleggsmaskinførerfaget, Vg3 asfaltfaget, Vg3 banemontørfaget, Vg3 fjell- og bergverksfaget og Vg3 vei- og anleggsfaget. Det foreslås at disse blir fordypningsområder i et nytt Vg3 anleggsteknikk, med to nye fordypningsområder; veidrift og veivedlikehold og anleggsrørlegger.
  • Det foreslås å slå sammen Vg3 limtreproduksjonsfaget, Vg3 trelastfaget og Vg3 trevare- og bygginnredningsfaget, og at disse lærefagene blir utgangspunkt for valgbare fordypninger i et nytt Vg3 treindustri.
  • Det foreslås å flytte anleggsgartnerfaget fra utdanningsprogram for naturbruk til utdanningsprogram bygg- og anleggsteknikk.
  • Det foreslås to alternative plasseringer for Vg2 design og trearbeid; enten under Bygg- og Anleggsfag, eller under et nytt løp, tradisjonshåndverk.