https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/10/Vannkum-ulefosesco-1.jpg

-Konsulenter må også ta ansvar

avatarevuser
Oppdatert: 06 oktober 2014
Nygård mener den nye Kravspesifikasjonen vil stille strengere krav til produsentene av konsoller, armatur og betongkummer. Vi har stilt ham følgende spørsmål i forbindelse med rapporten: Hvorfor har det vært nødvendig å rydde opp i de forskjellige prefabrikkerte kummer som har vært på markedet i flere år? -Det har vært flere ulykker og mange nesten ulykker i den senere tid. Konsulenter, entreprenører, ledningseiere har stort sett handlet i ”god tro” og valgt produkter fra kataloger, uten å stille spørsmål om bruksmåte, og om de passer til den aktuelle kummen. Derfor har flere kummer blitt satt ned, uten at aktuelle laster har blitt vurdert for kummen. Dette har selvfølgelig gitt mange ”utrygge” kummer. Hva har vært problemet, og hvilken betydning får Kravspesifikasjonen for nye kummer? -Problemene har vært mange: Konsulenter har ikke hatt nok fokus på dimensjonering i forhold til de faktiske forhold i hver kum de har holdt på med, som rett og slett har ført til underdimensjonering av innfesting av armatur i vannkummen. Dette kan skyldes flere ting: Tidspress på å få ting klart til anleggsstart, manglende kompetanse, innspill fra kunder. Konsulentene kan også hatt for lite kompetanse for trykkprøvingsdelen av leveransen og ikke hensyntatt det i sine beregninger, eller at de ikke har fullt ut forstått hvordan trykkprøving foregår i praksis, med trykkprøving av to ledninger inn i samme kum samtidig. -Grossister har endret på beskrivelser av kummer fordi de har sett at kummen kan bygges billigere ved å tilby andre løsninger. Disse blir da sjelden sjekket av konsulenten igjen. Leverandører av konsoller og armatur kan også foreslå andre løsninger, som også kan gi andre krefter inne i kummen. -Enkelte produkter er ikke designet for den type bruk som de nå blir benyttet til. Forutsetninger har endret seg over tid uten at produktet har fulgt med. Det har vært slik at de som har produsert konsoller i dag, nødvendigvis ikke hatt 100% kontroll på hvordan ”dagens” kummer blir bygd, pga. at de ikke er daglig nede i vannkummer og ikke hatt full kontroll på alle typer laster disse konsollene blir utsatt for. -Ved at alle disse forhold blir belyst i en kravspesifikasjon, så vil man sikre flere ting: Konsulenter vil få en kompetanseheving, entreprenører vil få retningslinjer å jobbe etter, utførende rørleggere må ta kurs for å sikre at de kan alle deler av jobben sin, ledningseiere får et dokument de kan benytte som sjekkliste på utført jobb og kan dermed også enklere stille kontrollspørsmål. Når kan man regne med at kommunene stiller krav i henhold til Kravspesifikasjonen? -Vi håper at kommunene får den nye kravspesifikasjonen inn i sine normer så fort den foreligger. Det er i mange kommuner i dag som allerede har fullt fokus på dette og vet at en kravspesifikasjon er på vei. En annen utfordring er at det er noe mangelfullt utvalg av produkter som tilfredsstiller den nye kravspesifikasjonen, men det regner jeg med produsentene raskt klarer å ta frem. Har den nye Kravspesifikasjonen noen kostnadsmessig betydning, i så fall hvilke? -En konsoll som tar høyde for alle opptredene krefter vil nødvendigvis koste noe mer. Likeledes for betongen. På den annen side kan de nye kummene trolig leve lengre hvor alt av overflatebehandling etc er gjort 100%. For VA-Norge 30-40år frem, tror jeg dette vil bli spart inn igjen. Arbeidsulykker og dødsfall koster selvfølgelig samfunnet masse penger i tillegg til alle lidelser for den det gjelder og de rundt. Det at kummer også nå skal monteres inne, gjør at kvalitet på innmontert armatur og rørdeler vil bli bedre, siden man nå utelukker å håndtere disse i ei ”steinrøys” med påfølgende skader av overflatebehandling etc. Dette vil også gi lengre levetid på kummene. Et skritt i riktig retning mot forventet levetid på mer enn 100 år. Vil Kravspesifikasjonen medføre økt krav til kum-prosjektering? -Jeg mener det nå vil bli enklere å prosjektere kummer, siden man nå har fått en god ”kokebok” for kumprosjektering og det vil være enklere å få med alle viktige aspekter første gangen, sier Nygård til slutt.