https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/12/vannledning-oslo-kommune-020-Kopi-1.jpg

Kompetansesenteret til politisk vurdering

avatarevuser
Oppdatert: 19 desember 2016
Kompetansesenteret for ledningsteknologi er nå kommet inn på den rikspolitiske agendaen. Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ber om at regjeringen i 2017 kommer med en vurdering av hvordan staten stiller seg til et statlig bidrag eller samvirke til å få etablert et nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi ved NMBU. Det er direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, som opplyser dette til RIN. Norsk Vann deltatt i Stortingets høringer av Statsbudsjettet for 2017 og har der blant annet tatt opp behovet for statlig investeringsstøtte til et nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi ved NMBU. I sitt budsjettinnspill skrev Norsk Vann følgende: For å løse utfordringene med fornyelse av vann- og avløpsinfrastrukturen og håndtering av ekstremnedbør på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte, har vannbransjen et stort behov for teknologiutvikling og kompetanseoverføring. Ledningsnettet for vann og avløp utgjør hele 90 % av gjenanskaffelsesverdien av vann- og avløpsanleggene i Norge. Fornyelsen av det kommunale vannledningsnettet de siste årene ligger på 0,69 % årlig og for avløpsledningsnettet 0,57 % årlig, men fornyelsestakten på nasjonalt nivå bør være nesten dobbelt så høy i en periode frem til 2040 for å unngå en ytterligere forfallsutvikling. Vannbransjen planlegger derfor å bygge et nasjonalt kompetansesenter for undervisning og testing av ledningsteknologi for vann og avløp ved NMBU i Ås. Tilknytningen til fagmiljøet ved NMBU, med et bredt spekter av kompetanse og nettverk, er en suksessfaktor for å skape den faglige integritet et slikt nasjonalt kompetansesenter behøver. Senterets lokalisering gjør det relevant å se for seg en modell der den statlige finansieringen kanaliseres helt eller delvis via universitetet og ses i sammenheng med øvrig undervisning og FoU på vann- og avløpsområdet ved NMBU. Medio 2017 skal planleggingen ha kommet så langt at utbyggingen kan samordnes med øvrige byggeplaner ved NMBU. Private og offentlige interessenter i hele verdikjeden vil samarbeide om kompetansesenteret, og samarbeidet vil bidra til å nå de statlige målene under Protokoll om vann og helse og i regelverket for vann- og avløpstjenestene. Det er lagt til grunn at driften av kompetansesenteret skal kunne gå i økonomisk balanse, men statlig investeringsstøtte er avgjørende for å sikre etablering av senteret, som vil ha en investeringsramme på 20 mill. kr. Behovet vil være 5 mill. kr i 2017 til grunnerverv og prosjektering og 15 mill. kr i 2018-19 til selve utbyggingen. I helse- og omsorgskomiteens budsjettinnstilling av 13. desember er dette behovet nærmere drøftet. Både Venstre og Senterpartiet fremmet i sine alternative budsjettforslag et forslag om å bevilge 5 mill. kr over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett for 2017, men det ble ikke flertall for det i komiteens behandling. Imidlertid står en enstemmig komite bak følgende budskap i budsjettinnstillingen: Ny runde i 2017 «Komiteen viser til at rent drikkevann er en viktig forutsetning for god folkehelse. Norge har godt drikkevann. Komiteen mener drikkevannet er vårt viktigste næringsmiddel, og at kvaliteten er helt sentral for folkehelsen. Klimaendringer og ekstremnedbør gir økt risiko for forurenset drikkevann, og det er behov for økt vannbehandling og tiltak for å sikre den omfattende infrastrukturen. Komiteen ser positivt på at nettverket for kompetansestøtte til vannverk i krise, som er under etablering, får øremerkede midler. Komiteen registrerer også Norsk Vanns innspill under høringen, der behovet for teknologiutvikling og kompetanseoverføring for å løse utfordringene med fornyelse av vannledningsnettet og håndtering av ekstremnedbør, er en del av et stort globalt marked og spiller en rolle i det grønne skifte. Vannbransjen planlegger et nasjonalt senter for vann og avløp ved NMBU i Ås. Komiteen ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet vis i 2017 med en vurdering av hvordan staten som drikkevannsmyndighet stiller seg til et statlig bidrag eller samvirke til å få etablert et slikt senter.»  -Norsk Vann er glad for at en enstemmig helse- og omsorgskomite står bak denne innstillingen og vil følge opp dette videre overfor regjeringen primo 2017, sier Toril Hofshagen.