https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/03/steinar-nilo-05-1.jpg

Klart for innovasjonskonferanse

avatarevuser
Oppdatert: 03 mars 2014
Hvilke fortrinn har vi i Norge for å gjøres suksess i det enorme internasjonale "vannmarkedet"? Samspillet mellom kompetanse fra offshore, oppdrett og kommunalteknikk belyses; hva skal til for at vi skal lykkes sammen? I tillegg presenteres en rekke prosjekter som deretter diskuteres i workshop delen av seminaret Det er fortsatt ledige plasser, og siste frist for påmelding er torsdag 6. mars. Program, oversikt over prosjekter og påmelding finner du her:www.innovasjonnorge.no/vann2014 Blant temaer som tas opp nevner vi: Vann – verdens viktigste ressurs i fremtiden Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, Institutt for Fremtidsforskning, Århus Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? Magnar Sekse, fagdirektør i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og styreleder i IWA Norge Sikker vannforsyning og en konkurransedyktig vannbransje – hva vil myndighetene bidra med? Ola Elvestuen, stortingsrepresentant og leder av Stortingets energi- og miljøkomité På hvilke områder og markeder har norsk vannbransje de beste mulighetene for å lykkes? Vibeke Rasmussen, viseadministrerende direktør, Krüger Kaldnes/Veolia Water Solutions Teknologi inn: Hvordan kan offshoreteknologi bidra til å løse utfordringer i vannbransjen? Ann Marchioro, prosjektleder, NCE NODE – Norwegian Offshore & Drilling Engineering Teknologi ut: Hvordan kan vannbransjen bidra til å utvikle fremtidens oppdrettsanlegg? Bendik Fyhn Terjesen, seniorforsker/dr. scient., Nofima Det blir også god anledning til å fordype seg i disse prosjektene: 1. Arealgjerrige overvannsløsninger i urbane områder v/Asle I. Johnsen, Aiwell AS Aiwell AS har utviklet et pilotkonsept for å transportere overvann i rør med mindre dimensjoner på en mer effektiv måte. Dette vil kunne øke kapasiteten i eksis-terende ledningsnett og gi mer effektive overvanns-løsninger. Ønsker samarbeid med kommuner som vil delta i videreutviklingen av dette konseptet. 2.Videreutvikling av instrumentering for å måle vannmengder og nedbør v/Lise Skarpås, Xepto AS Xepto AS jobber nå med å forbedre sine måleprodukter; fremmedvannsmåler, overløpsmåler, nivåmåler og nedbørs-måler. De ønsker å forbedre nåværende løsninger og å utvide funksjonalitet, målinger og analysemuligheter. Xepto ønsker samarbeidspartnere som kan være med videre i konseptualisering og testing for å ta frem nye produkter. 3.Rørscanning av vannledninger i dimensjon 100–300 mm v/Steinar Armann Nilo, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Oslo kommune ønsker å utfordre markedet til å etablere nye og videreutvikle etablerte løsninger som kan dekke behovet for gravefri tilstandsvurdering av vannledninger i dimensjon 100–300 mm. VAV etterspør kunnskap om alle mulige løsninger for gravefri tilstandsvurdering av slike vannledninger og ønsker kontakt med potensielle teknologileverandører. 4.Beskyttelse av rør med grafén v/Terje Berg, Norsk Vann med flere Innvendig graféncoating av vann- og avløpsrør kan styrke rørene og forlenge levetiden. Det åpner også muligheter for lekkasjedeteksjon. Norsk Vann ønsker å starte et forprosjekt som beskriver graféns egenskaper nærmere og ser på mulige bruksområder. Vi ønsker i den sammenhengen kontakt med potensielle partnere. 5.Utvikling av robot for ubemannet rengjøring og rensing av tunnelbasseng v/Ole Dan Lundekvam, Bergen Vann KF Bergen Vann med flere ønsker å utfordre markedet til å videreutvikle etablerte løsninger eller etablere nye løsninger som kan dekke behovet for å vedlikeholde og renske overføringstunneler i vannforsynings-systemene. Ønsker kontakt med potensielle teknologileverandører. 6.Mobile renseanlegg for forurenset vann og avløpsvann montert på tankskip v/ Sigmund Larsen, Environor Environor utvikler konseptløsninger for kompakte renseanlegg montert på tankskip og beregnet på vann av ulike kvaliteter og til ulikt formål. Ønsker kontakt med teknologileverandører som kan delta i utviklingen, og som har innovative nye løsninger for å forbedre konseptet. 7.Deteksjon av fremmedvann i spillvannledninger v/ Jan Scheel, NIRAS AS Tilpasning til norske forhold, utvikling og pilotering av teknologi under utvikling i Danmark for å måle fremmedvannmengder i spillvannsnettet. Ønsker kontakt med kommuner, universitet/høgskoler og entreprenører. 8.Behandling, håndtering og anvendelse av slam fra landbasert akvakulturanlegg v/ Trond W. Rosten, SINTEF Fiskeri og havbruk På vegne av kunde ber SINTEF Fiskeri og havbruk om forslag til nye luktfrie, energieffektive og kostnads-effektive løsninger for å håndtere slam som ekstraheres fra vannbehandling i landbasert oppdrettsanlegg. Anlegget skal bygges i Nord-Trøndelag og vil generere 1500 tonn oppdrettsslam per år. Konferansen finner sted hos Miljødirektoratet på Helsfyr, Oslo.