Ingen følger Stavanger til tross for suksess

Stavanger kommune er fortsatt eneste kommune i landet som har overtatt eierskap og ansvaret for den delen av stikkledningen som ligger i offentlig gate/vei. Det vil si at kommunen her er ansvarlig for utbedring av feil og vannlekkasjer, og seksjonsleder Bjørn Zimmer Jacobsen i VA-verket i Stavanger kommune betegner prosjektet som en suksess etter seks års erfaring. Det var 1. juli 2012 Stavanger kommune eierskap og ansvaret for den delen av stikkledningen som ligger i offentlig gate/vei. Seksjonsleder Bjørn Zimmer Jacobsen i VA-verket i Stavanger kommune delte sine erfaringer under fagdagene til Rørinspeksjon Norge i Stavanger. Interessert men følger ikke opp En rekke norske kommuner har vært nysgjerrig på ordningen. Fra Bærum og Drammen kommuner kom det signaler om at de er i tenkeboksen, men at det ikke er tatt noen endelig beslutning.  Andre kommuner som var representert under RIN-samlingen forholdt seg rolig. Norsk Vann har utarbeidet egne rapporter om stikkledningsproblematikken. Leverandører av andre infrastrukturtilbud som elektrisitet og fiber stiller seg undrende til vannbransjens praksis ved at ansvaret stopper ved en tomtegrense. Seksjonsleder Bjørn Zimmer Jacobsen i VA-verket i Stavanger kommune mente mange av byens innbyggere har liten kunnskap om egen stikkledning. Madlaveien er et eksempel på hvorfor det var nødvendig for kommunen å overta ansvaret for private stikkledninger. Denne veien er nå blitt en viktig motorvei inn mot sentrum og private kan ikke pålegges ansvar for ledningsnett når en lokalvei er blitt en viktig motorvei, mente Zimmer Jacobsen. Stavanger kommune mener innbyggerne er best tjent med at kommunen utfører vedlikehold og har kontroll Lang erfaring -Vi har nå etter seks års erfaring fått gode rutiner, men vi har fortsatt ikke full oversikt over tilstanden til stikkledningene. Utskiftingstakten på hovedledninger vil også omfatte stikkledningene, og fornyelsestakten i Stavanger ligger på drøyt èn prosent, opplyste Zimmer Jacobsen. Kommunen håndterer også akutte hendelser. Alle henvendelser blir registrert i Gemini Melding og utbedres fortløpende ved bruk av inngåtte rammeavtaler. Kommunen foretar også samtidig utskifting av vann og avløp der det er hensiktsmessig og utbedring foretas med NoDig metoder der det er hensiktsmessig. Kommunen bruker om lag ett årsverk på å håndtere alle henvendelser av innkommende saker. Totalt er det foretatt 100 utbedringer i året på private vann og avløpsledninger, og det meste handler om brudd og lekkasjer. -Det var krevende for oss å håndtere dette på en god måte i starten, men etter hvert som rutinene kom på plass ser vi nå at vi sparer ressurser. Nå slipper vi å «krangle» med abonnentene og utferdige  pålegg og oppfølging av dette. Lekkasjetapet Det har vært sterkt fokus på lekkasjer i Stavanger de siste årene. Det har også vært nødvendig for en kommune som har operert med et lekkasjetap på 40 prosent i vannledningnene. Lekkasjetapet er blitt betydelig lavere de siste årene. Forbruket har aldri vært lavere enn nå, til tross for en fordobling av innbyggerantallet fra 65.000 til 130.000 siden 1970-tallet. Tre arbeidslag arbeider på heltid med lekkasjelytting, og dette har gitt resultater.  Zimmer Jacobsen mener kommunens overtakelse av private stikkledninger også har slått positivt ut på lekkasjetapet. Målene for lekkasjereduksjon og vannforbruk skal først og fremst nås gjennom soneinndeling for økt kontroll med forbruk og lekkasjer.  Alle vann- og avløpsanlegg, offentlige og private, skal bygges for å unngå lekkasjetap, og det skal skapes eierskap til lekkasjereduksjonen i hele organisasjonen. Lekkasjene skal reduseres til det halve innen 2022. Konklusjonen er at Stavanger kommune har kun positive erfaringer med at kommunen eier alle stikkledninger i offentlig vei. Ved revisjon av hovedplanen vil eiergrensesnittet bli videreført, slo Zimmer Jacobsen fast. Bernt Austerheim i Rogaland Rørinspeksjon er en av aktørene som har avtale med Stavanger kommune på rørinspeksjon. I sitt innlegg under fagdagene ga han ros til Stavanger kommune. Kommunen har et sterkt fokus på rørinspeksjon. Inspeksjon av private stikkledninger har foregått ved satelittkjøring eller fra kum. -For oss rørinspektører har det vært et pluss at vi kan arbeide for kommunen i stedet for private huseiere.  Kommunen har vært ryddig i sin bestilling av rørinspeksjon, og det er en vinn-vinn situsjon både for oss som rørinspektører, for kommunen og for innbyggerne i Stavanger, mente Austerheim. Snur seg ikke raskt Styremedlem i RIN, Reidar Kveine fra Bærum kommune, var tydelig på at vannbransjen ikke er den bransjen som snur seg raskest med tanke på nye måter å drifte ledningsnettet på. Mye tyder på at Stavanger kommune blir en foregangskommune i fortsatt flere år til tross for gode resultater både driftsmessig og økonomisk.