https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/03/rin_korona_640x360-1.jpg

HMS i VA-arbeid under koronaepidemien

avatarevuser
Oppdatert: 28 mars 2020
Korona ser ut til å være mindre smittefarlig gjennom vann og avløp enn andre typer virus. Men VA er et samfunnskritisk fagområde, og alle som arbeider med det bør ta sine forholdsregler. Her er en oppsummering av viktige tips og råd til dem. Arbeid med avløpsvann innebærer at man jobber med noe som er potensielt smittefarlig. Man må alltid ha gode rutiner for å håndtere dette. Det skriver Norsk Vann i en veileder utarbeidet for fagfolk som arbeider med vann og avløp under koronaepidemien. Veilederen inneholder gode råd, beskriver beste praksis og er i stor grad basert på innhold fra nettstedet vannhms.no.

Ikke spesielt smittefarlig i VA

Koronaviruset er ikke spesielt smittefarlig i VA-sammenheng, sammenlignet med andre virustyper. Men det er likevel gode grunner for de som arbeider med VA til å ta solide forholdsregler. Det er nok fortsatt andre sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter i avløpsvann som innebærer minst like stor sykdomsfare for de som jobber med avløpsvann enn koronavirus. – Langt fra alle som er smittet med koronavirus skiller ut viruset i avføringen. Mengden i avføringen ser ut til å være betydelig lavere enn for eksempel mengden norovirus fra en som har denne sykdommen. Dette indikerer at konsentrasjonen av koronavirus i avløpsvann sannsynligvis vil være lav, skriver Norsk Vann. Sannsynligheten for å bli smittet med koronavirus er dessuten mye større fra andre smitteveier (person-person) enn fra arbeidet/kontakten med avløpsvann og slam. Derfor er det veldig viktig å også følge de generelle rådene for å unngå smitte, så du kan holde deg frisk og slipper å bli satt i hjemmekarantene.

Smitte mellom mennesker

Operatører må være særskilt oppmerksomme på smitte seg imellom. Det handler mest om personlig hygiene som nysing, hosting, og overføring ev smitte ved håndtrykk. Viruset kan leve i luft og på gjenstander som verktøy osv i flere timer). – Vi har ingen operatører å miste eller som blir satt ut av funksjon, understreker Norsk Vann. Her finner du hele veilederen (link til pdf hos Norsk Vann). Smittemåten til koronaviruset er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte fra person til person, men noen av de smittede vil også skille ut koronavirus med avføringen. Det kan forekomme koronavirus i avløpsvann. Mengden som skilles ut med avføringen ser derimot ut til å være forholdvis lav. Koronavirus er dessuten ikke mer bestandig i miljøet eller mer resistent overfor renseprosesser og desinfeksjon enn andre sykdomsfremkallende virus. Så lenge man følger dagens krav og beste praksis for å unngå smittespredning via vann, så er det ikke behov for å sette inn korona-spesifikke tiltak.

Sjekkliste og tiltak

Utbruddet er likevel en påminnelse om å være nøye med å etterleve generelle HMS-krav for alle som arbeider med avløpsvann for å unngå direkte kontakt eller å puste inn aerosoler. Veilederen lister opp en rekke forslag til tiltak i en sjekkliste. Tiltak må tilpasses den enkelte bedrift / anlegg. Listen er ikke uttømmende og ment som en hjelp til arbeid i egen organisasjon.
 • Daglige møter i kriseledelsen med utgangspunkt i handlingsplan for pandemi.
 • Råd fra myndighetene gjelder _____ anlegg/kommune.
 • Liste med generelle råd for smitteforebygging (hygieneråd + unngå offentlig transport og folkemengder).
 • Ekstra oppmerksomhet rundt situasjoner som medfører at en eller flere ansatte kan bli satt i karantene.
 • Fysiske møter begrenses, og erstattes med nettmøter der det er mulig. Når fysiske møter er nødvendig, og når møterom brukes til videokonferanser, skal det sikres minimum 1 meter avstand mellom deltakerne.
 • Stopp i deltakelse på arrangement og avlyst kurs og arrangement i egne lokaler.
 • Kantine og trimrom stenges.
 • Hospitering avlyses.
 • Ansatte med behov for å ta vare på barn som må være hjemme fra skole/ barnehage kan kombinere dette med hjemmekontor.
 • Det gis varsel til Arbeidstilsynet om at vi kan komme i en situasjon hvor arbeidstidsbestemmelser må settes til side.
 • Ekstra renhold på utsatte steder.
 • Sterkt redusert deltakelse på driftsmøtene mandag morgen.
 • Felles kaffepause avlyses.
 • Ansatte som får familie eller gjester hjem til seg etter reise med fly skal holde seg til hjemmekontor i to døgn etterpå (for å avvente beskjed om eventuell smitte på flyturen).
 • For driftspersonell gjøres tilpasninger av arbeidsoppgaver, endring av oppmøtested og andre spesielle tiltak for å begrense risiko så langt det er praktisk mulig.
 • Nødnett-radioterminaler benyttes hvis telenettet blir overbelastet.
 • Enkelte planlagte og ikke tidskritiske oppdrag vurderes utsatt.
 • Kontaktet leverandører for å sikre kjemikalietransport og leveranse.
 • Vurdere om bedrift/organisasjon har noen som kan bli utkalt til heimevern eller sivilforsvar som det må søkes fritak for.
 • Etterspurt beredskap fra leverandører av kritiske tjenester.
 • Vurdere om noen ansatte bør være prioritert for testing av smitte (ved symptom på sykdom) for å unngå smitte internt.
 • Be om prioritet i telenettet for driftskontroll på nettbrett.
 • Gjennomgang av personell-lister mtp kompetanse og hvem som kan bidra i drift av anleggene.
 • Vurdere mulig bistand og samarbeid mellom kommuner og vannverk i regionen dersom behov skulle oppstå.
 • Vurdere utsettelse av alt ikke-kritisk arbeid på ledningsnett som kan medføre misfarget vann. Dette for å redusere generell sykdomsrisiko for sårbare og utsatte personer. Lekkasjesøk som medfører behov for tilgang til private hjem utsettes.
 • Sørge for god og oppdatert informasjon til kunder, eiere og ansatte.
 • Vurdere å splitte mannskaper – f.eks ved å innføre forskjellige oppmøtesteder.
 • Vurdere forskjøvet arbeidstid – ulikt start-tidspunkt.
 • Økt renhold og nedvasking av vaktbiler
 • Splitte kritiske funksjoner (elektro/automasjon).
 • Tilgang til anlegg for besøkende stoppes.
 • Vurdere om vannprøvetakingspunkter ute på nettet skal endres til mindre offentlige steder (eksempelvis ikke kjøpesenter).
Veilederen minner også om behov for særskilte rutiner for arbeid på ledningsnett.
 • Sørg for klare skiller mellom arbeidsoppgaver på henholdsvis vannledninger-/installasjoner og avløpsnett, kummer og avløpspumpestasjoner.
 • Husk å desinfisere reservedeler, verktøy og utstyr før dette tas i bruk. Her kan benyttes egnet plastkasse, alternativt plastsekker.
 • Sørg for nøye planlegging av sikringstiltak og arbeidsplan for alt som skal dokumenteres.
 • Sørg for at personellet benytter riktig bekledning og verneutstyr samt opplæring i bruk av verneutstyr.
 • Gasser, H2S osv.: kummer for ventiler skal ventileres og tømmes for fremmedvann før entring. Det er viktig å suge ut eventuelle gasser. Disse er tyngre enn luft og vil bli erstattet av friskluft fra atmosfæretrykket når sugeslangen plasseres ved vannspeilet i kummen.
 • Aerosoler i luften i delvis lukkede rom: Unngå manuell spyling med slange inne i pumpestasjoner dersom det ikke er helt nødvendig. Spyling medfører høye konsentrasjoner av aerosoler / bakterier og sporer i dråpeform blandet i luften.
  • Benytt trygge åndedrettsvern, heldekkende masker eller hjem med overtrykk frisk luft inne i hjelmen.
 • Vannledningsnett (etter ferdig behandlet vann): Det er krav til desinfeksjon av alle ledninger med brudd dersom ledningen har vært trykkløs. Risikoen for at fremmedvann lekker inn, vil alltid være til stede i en trykkløs ledning. Foreta desinfeksjon, spyling og prøvetaking i henhold til Folkehelseinstituttets og Mattilsynets regelverk.
  • Klorvann skal avklores med Natriumhypokloritt ved utspyling eller tømming ut i naturen.
 • Dersom du ikke er trygg på vannkvaliteten etter utført arbeid, sende ut kokevarsel. Dette må avstemmes med etatens generelle rutiner for kokevarsel.
Nettstedet VannHMS gir også konkrete forslag til HMS-rutiner, verneutstyr og hygienetiltak ved arbeid på ledningsnett:
 • Det skal benyttes eget arbeidstøy til arbeid som innebærer kontakt med avløpsvann og -slam.
 • Det skal ikke spises eller drikkes underveis i arbeidet.
 • Unngå sprut fra avløpsvann og -slam.
 • Åpne sår skal tildekkes.
 • Arbeidstøy og personlig verneutstyr som kan være forurenset av biologiske faktorer, tas av når arbeidsområdet forlates og oppbevares atskilt fra annet tøy og utstyr. Garderobene skal ha én uren sone (garderobe for arbeidstøy) og én ren sone (garderobe for privat tøy), med vaskerom/dusj mellom.
 • Arbeidstøyet skal ikke tas med hjem for vask. Både arbeidstøyet og personlig verneutstyr skal desinfiseres og rengjøres, repareres eller skiftes ut dersom det er defekt, før det tas i bruk igjen. Forurenset arbeidstøy og personlig verneutstyr skal destrueres om nødvendig.
 • Man skal alltid skifte til rent tøy før man forlater arbeidsstedet.
 • Det er viktig med grundig håndvask, evt. dusj, umiddelbart etter arbeidet er avsluttet og før inntak av mat og drikke.