https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/09/rostum-og-medby-Kopi.jpg

Gode råd for sikring av vannforsyning

avatarevuser
Oppdatert: 21 september 2016
Risiko og sikkerhetsanalyse i norsk vannforsyning har fortsatt en lang vei å gå. Det mener sjefsstrateg i Powel, Jon Røstum og Kevin Helge Medby, fagansvarlig samfunnssikkerhet i Norconsult. De presenterte under Vanndagene på Vestlandet i dag et nytt nettbasert verktøy fra Norsk Vann for å sikre det lokale ledningsnett. Det har vært lite fokus muligheten for at uvedkommende skal overta styring av et vannverk. Mattilsynet er nå aktivt inne for å se på sikkerhet og beredskap i norske vannverk. Målet med denne web-portalen er å sammenstille og tilgjengeliggjøre informasjon slik at det blir enklere for kommuner og vannverk å ha en god og øvet beredskap basert på gode ROS-analyser.* Øvelser er viktig i regionene, for å dra lærdom av hverandre og øke både beredskap og sikkerhet, mener Jon Røstum. Han oppfordret sterkt til hyppige øvelser rundt om i landet. Gjennom prosjektet er det innhentet erfaringer, praktiske eksempler og informasjon om ROS-analyser, beredskapsplaner, beredskapsøvelser og beredskapskommunikasjon under krise. Disse er samlet på sine områder på denne portalen. Arbeidet har hatt hovedfokus på ROS og beredskap innen vannforsyning, men avløpshåndtering er inkludert for utvalgte tema. Arbeidet i prosjektet er utført av SINTEF i samarbeid med Norconsult. Ulike vannverk i Norge har bidratt med informasjon. Informasjonen er anonymisert i den grad det er nødvendig ut i fra ønsket om ikke å vise sårbarheter til enkelt vannverk. -Det er viktig at kommuner og vannverk hjelper hverandre med virkelige hendelser og erfaringer. Samtidig må sikkerheten ivaretas slik at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie. Det er alltid mulighet for på hacke seg inn på kommunale servere, understreket Medby og Røstum. Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid. I tillegg skal vannverket i henhold til drikkevannsforskriften sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig. Kommunale vannverk er også berørt av forskrift om kommunal beredskapsplikt. Den legger føringer om at overordnet kommunalt beredskapsplanverk skal samle og integrere øvrig planverk i kommunene. -Vi etablerer en beredskap for å håndtere de farer som ikke kan eller bør håndteres av forebyggende, sannsynlighetsreduserende tiltak alene. Det er viktig at beredskapens ytelser er godt begrunnet og en kontinuerlig aktivitet i virksomhetens drift. Dette betyr at beredskapen blir kontinuerlig forbedret med utgangspunkt i utredninger, analyser, samfunnsutvikling og erfaringer, understreket de to. Norsk Vann har kartlagt de kritiske ledningene for vann- og avløp. Fortsatt er det noen kommuner som legger dette åpent ut på nett, selv om Norsk Vann av sikkerhetsmessige hensyn. Det aller viktigste er at alle som arbeider i vannbransjen hele tiden har fokus på sikkerhet og kan forbedre faren for risiko på egen arbeidsplass. Et nyttig verktøy for bedre rutiner er nå tilgjengelig og da må verktøyet også tas i bruk, konkluderte Røstum.