https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/03/rin-norge-ads-980x300-1.jpeg

Gjenvalg på årsmøte i Rørinspeksjon Norge 2023

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 19 juni 2023

Fredagens årsmøte i Rørinspeksjon Norge (RIN) fulgte nominasjonskomiteens innstilling. Alle de fire styremedlemmene som var på valg, fikk fornyet tillit for to nye år. Dermed er det et etter hvert erfarent styre, som går løs på oppgavene i RINs regi.

Rørinspeksjon Norge skal være en møteplass for alle aktører som jobber opp mot privat og offentlig vann- og avløpsnett. RIN arbeider for medlemmenes interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnett ved drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll. Organisasjonen er en åpen arena for erfarings- og informasjonsutveksling, hvor nettverksbygging og kurs er helt sentralt. Gjennom sitt aktive arbeid ønsker RIN å bidra til et ledningsnett (offentlig og privat) som etableres, driftes og vedlikeholdes med minst 100-års levetid.

I løpet av de neste 20 årene må det i Norge investeres om lag 320 milliarder kroner for å sikre god leveranse av drikkevann og forsvarlig rensing av avløpsvann. Rørinspeksjon Norge har i nesten 30 år arbeidet for å heve kvaliteten på ledningsnettet og arbeidet knyttet til dette.

Konkret, målrettet innsats

–Jeg takker for fornyet tillitt og ser frem til å ta fatt på to nye år som styreleder for RIN. Sammen med de andre erfarne fagpersonene som sitter i styret, har vi mange spennende oppgaver å jobbe med fremover. Særlig vil jeg trekke frem videreutvikling av våre kurs, sier RINs styreleder Reidar Kveine i en kommentar etter valget.

Kveine arbeider i Bærum kommune og har ledet RIN siden 2019.

– I løpet av året vil endelig det nye trenings- og testfeltet i tilknytning til Vannsenteret på Ås stå ferdig. Vi i RIN ser virkelig frem til å legge hele eller deler av vår kursportefølje til dette senteret. Jeg er overbevist om at dette vil gjøre kursene våre enda bedre. Senteret gjør det mulig å få inn mer praktiske øvelser på kursene enn hva tilfellet er i dag. Ellers vil vi i styret selvsagt jobbe videre for å ivareta våre medlemmers interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnettet. Vi i RIN er også veldig spente på å se hvordan den nye vannstandarden vil bli seende ut når den blir lansert. Vi føler at vi har vært en av flere viktige bidragsytere i arbeidet med å få denne på plass. I RIN håper vi å finne igjen mange av våre innspill i den endelige versjonen, sier styrelederen i Rørinspeksjon Norge.

Fra årsberetningen for 2022

Ved utgangen av 2022 hadde RIN 31 kommuner / interkommunale selskaper og 101 private firma som hovedmedlemmer, samt 8 undermedlemmer.

RIN var også gjennom 2022 en aktiv bidragsyter inn i arbeidet med å realisere Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, blant annet gjennom deltakelse i styret, og som høringspart i utviklingen av trenings- og testfeltet. I utgangspunktet så man for seg en fremdrift som la opp til en samtidig etablering av et hovedbygg og et trenings- og testfelt. Etter at prosjektet mottok tilbud fra totalentreprenør i mai 2022, ble det besluttet å utsette bygging av hovedbygg og konsentrere innsatsen om etablering av trenings- og testfelt, med et mindre kurslokale.

Arbeidene med etablering av trenings- og testfeltet ble startet opp sommeren 2022. Trond Alm ble engasjert som byggeleder og RIN føler gjennom dette at organisasjonens interesser er godt ivaretatt. RIN hadde i 2022 dialog med senterets ledelse med tanke på å legge flere av sine kurs til trenings- og testfeltet når dette er ferdigstilt.

Samarbeid

Rørinspeksjon Norge har samarbeidsavtale med Norsk Vann. Både RIN og Norsk Vann ønsker et nært faglig samarbeid, for å fremme økt kunnskap og medvirke til bedre utførelse av anlegg og drift av ledningsnett for vann og avløp. Kjetil Flugund deltar på vegne av Norsk Vann i styremøter og på RINs årsmøte.

Asplan Viak AS, ved Jonny Undersaker og Martina Bergh Svedahl, har vært engasjert som sekretariat også i 2023. Progressum Drammen AS er engasjert til økonomi / regnskap. Regnskap er revidert av Revisorkollegiet as. Mediebyrået Enklere valg AS har driftet pg vedlikeholdt RINs hjemmeside. Redaktør har vært Odd Borgestrand og Inger Anita Merkesdal. Hjemmesiden har domene www.rin- norge.no.

 Aktiviteter i 2022

Det ble avholdt 8 styremøter i 2022, der utviklingen og arbeidsoppgavene for Rørinspeksjon Norge har vært diskutert og bestemt. Det har vært avholdt 10 kurs, hvorav 1 digitalt. Det har blant annet vært arbeidet med utvikling av kurs i kumsikkerhet og kurs for ingeniører, samt bidrag med faglige innspill til nasjonalt senter for vanninfrastruktur.