Gamle rør lekker enda mer

Dermed gikk standarden på de kommunale vann- og avløpstjenestene i de 77 norske kommuner som deltar i tilstandsvurderingen av kommunale vann- og avløpstjenester gikk i fjor etter flere år med stadig forbedrede resultater. De 77 kommunene representerer drøyt 3 millioner innbyggere. De beste kommunene på vannforsyning i 2013 Ullensaker, Klepp, Nesodden, Nord-Odal og Hvaler er de fem kommunene som oppnådde god standard på alle fem vurderingskriteriene for vann i 2013. Vannet er hygienisk betryggende, den bruksmessige vannkvaliteten og leveringsstabiliteten er god, alle innbyggerne kan forsynes med en alternativ forsyning som er god og beregnet vanntap i ledningsnettet er lavere enn 20 prosent De beste kommunene på avløp i 2013 Sandefjord, Bamble, Larvik, Ringsaker og Rygge er de fem kommunene som oppnådde god standard på alle fem vurderingskriterier på avløp i 2013. (13 kommuner i 2012). Alle rensekravene er overholdt, over 98 prosent av innbyggerne i kommunale rensedistrikt er tilknyttet godkjent utslipp, slammet har god kvalitet og blir gjenbrukt, utslippet fra overløp på avløpsnettet er beregnet til mindre enn 5 % av tilknyttet pe og ledningsnettet har god funksjon. Av kommunene som har hatt best standard på både vann- og avløpstjenestene de siste fire årene, er det Elverum kommune som topper statistikken. God kvalitet på alle vurderingskriteriene gir kvalitetsindeks på 4 for henholdsvis vann- og avløpstjenesten. Av de 20 563 innbyggerne i Elverum kommune er 84 prosent tilknyttet kommunal vannforsyning og 80 prosent er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Elverum kommune har to grunnvanns vannverk, Elverum vannverk for ca. 17 000 innbyggere og Kirkekretsen for ca. 200 innbyggere. Det er ca. 205 km kommunalt vanndistribusjonsnett. Elverum kommune har to kloakkrenseanlegg, Elverum renseanlegg for ca. 16 800 innbygger og Sørskogbygda renseanlegg for ca. 200 innbyggere. Avløpsnettet består av ca. 184 km spillvannsledninger, ca. 155 km overvannsledninger og 44 pumpestasjoner. Best på reduksjon av vanntap siste tre år 40 prosent av deltakerkommunene har en nedgang i vanntapet fra 2011 til 2013, mens de resterende 60 prosent har en økning i beregnet vanntap. Ullensaker, Øystre Slidre, Hvaler, Fjell, Kongsvinger, Klepp, Nord-Odal, Nesodden og Bykle har redusert vanntapet med over 30 prosent i løpet av disse tre årene. Det er imidlertid til dels skremmende tall for vanntap i prosent av den totale vannleveransen i norske kommuner. Legger man sammen både offentlige og private ledninger er vanntapet i Harstad kommune oppe i usannsynlige 66 prosent. Halden er ikke stort bedre stilt med 64 prosent. Store byer som Kristiansand, Oslo og Stavanger ligger på drøye 40 prosent i vanntap. Ledningsfornyelsen går ned Til tross for problemet med stort vanntap går ledningsfornyelsen ned.Gjennomsnittlig ledningsfornyelse i 2013 var på bare 0,73 prosent. Ledningsfornyelsen for deltakerkommunene har vist nedgang år for år, fra ca. 0,9 prosent i 2007 til ca. 0,8 prosent i 2013. Nedgangen i samlet fornyelse er særlig stor fra 2012 til 2013. Resultatene viser at det er for mange kommuner som ikke klarer å gjennomføre den nødvendige, systematisk ledningsfornyelsen. Best på ledningsfornyelse 16 prosent av kommunene har en gjennomsnittlig ledningsfornyelse på over 1,2 prosent siste tre år, mot 19 prosent i 2012. Best ut kommer Randaberg med 2,8 prosent, Larvik 2,1 prosent og Rælingen med 2 prosent. Dårlig med reserveforsyning Ved utgangen av 2013 var det 20 av de 75 deltakerkommunen som har dårlig eller ingen alternativ forsyning. 41 av kommunene har god alternativ forsyning til sine abonnenter. Det er mange store kommuner som ikke har god nok dekning og/eller kvalitet på alternativ forsyning. Oslo og Trondheim kommuner med sine totalt 800 000 innbyggere utgjør over 64 prosent av disse innbyggerne. Utbyggingskostnadene for etablering av god alternativ forsyning er ofte høye. De beste løsningene oppnås dersom det etableres samarbeid mellom nabokommuner eller vannverkene i en kommune, slik at kommunene/vannverkene gjensidig kan forsyne hverandre dersom det oppstår behov for alternativ forsyning. Oslo kommune har beregnet at kostnadene med å få en god alternativ forsyning kan bli i størrelsesorden 19 milliarder kroner, noe som vil øke selvkost med 170 prosent, heter det i rapporten fra Norsk Vann. Hele rapporten kan du laste ned her: http://www.bedrekommune.no/bedrekommune.no/filestore/bedrekommuneno/BedreVA_resultatrapport_2013_data_web.pdf