Fortsatt mange kommuner som sliter med avløpet

59 prosent av Norges innbyggere er tilknyttet kommunale avløpsanlegg som oppfyller rensekravene. Det betyr at fire av 10 innbyggere bor i kommuner som ikke oppfyller kravene. Det er Statistisk Sentralbyrå som har gått gjennom de såkalte KOSTRA-tallene for 2018. Selv om mange kommuner fortsatt ikke oppfyller rensekravene er det likevel en bedring på to prosentpoeng sammenlignet med 2017-tallene. Oversikten omfatter anlegg av som er større enn 50 personekvivalenter.  Små separate, ofte private, septiktanker, slamavskillere og enkelthus-anlegg er holdt utenom. Anleggene som ikke oppfyller rensekravene er både store og små i størrelse, og geografisk er de også spredt utover det ganske land. Der er samtidig en relativt stor resterende andel på 7 prosent som ikke kan vurderes grunnet ufullstendig rapportering av rensekrav og/eller tilhørende utslippsdata.
Hensikten med rensekrav er å forhindre utilsiktede effekter på naturmiljøet som mottar renset avløpsvann fra avløpsrenseanleggene. Rensekrav utstedes av myndighetene og er normalt tilpasset mottakende vannresipient og dens følsomhet for forurensning. Det er strengest krav i områder hvor forurensningspåvirkningen allerede er relativt stor, skriver SSB i sin rapport. 0,57 prosent av spillvannsnettet fornyet I 2018 ble cirka 215 av totalt 37 900 kilometer av det kommunale spillvannsnettet skiftet ut, tilsvarende 0,57 prosent. Det har samtidig i samme periode det blitt lagt 320 kilometer nytt spillvannsnett, tilsvarende 0,85 prosent. Nyleggingen skjer dermed i et raskere tempo enn fornyelsen, en situasjon som har vedvart siden KOSTRA-rapporteringen på avløp startet i 2002. Hvis ikke fornyelsen blir gjennomført med høyere tempo, vil dette nødvendigvis medføre aldring av spillvannsnettet ute i kommunene. Selv uten nylegging av spillvannsnett, vil det med dagens fornyelsestakt ta nærmere 175 år å fornye hele spillvannsnettet. For 2018 oppga 47 prosent av 402 rapporterende kommuner at de har fornyet deler av spillvannsnettet, mens 7 prosent ikke har fornyet noe. De resterende kommunene rapporterte blankt. Tilsvarende tall for nylegging av spillvannsnett er henholdsvis 51 og 22 prosent. I tillegg kommer de 20 kommunene som ikke rapporterte avløpsskjema til KOSTRA. Mest fornyelsesarbeid i Oslo, Akershus og Hedmark På fylkesbasis var det Oslo som fornyet mest med 1,65 prosent i gjennomsnitt over de siste tre årene.Dernest var det kommunene i Akershus og Hedmark som skiftet ut mest med et gjennomsnitt på henholdsvis 0,79 og 0,73 prosent. Kommunene som fornyet minst, ligger i Troms og Finnmark, der det ble skiftet ut henholdsvis 0,29 og 0,33 prosent. Den prosentvise fornyelsen indikerer ikke nødvendigvis hvilke kommuner som er «flinkest i klassen», men må ses i sammenheng med behovet for fornyelse i kommunen. Kloakk på «ville veier» Det er estimert at det i 2018 var omkring 1 900 kloakkstopper på spillvannsnettet. Dette er en nedgang på 5 prosent fra 2017. Kloakkstopper kan medføre at avløpsvann går i overløp og ut i resipienter eller forårsaker skader på bygninger eller annen infrastruktur. På landsbasis i 2018 har kommunene erkjent erstatningsansvar for bortimot 320 saker med kjelleroversvømmelser.