https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/07/lekkasjesoker-holm-9.jpg

Folkehelsa advarer mot lekkasjer

avatarevuser
Oppdatert: 27 juni 2014
– Ledningsnettet er i dag vannverkenes svake punkt, heter det i den ferske statusrapporten om folkehelsen i Norge. Rapporten som ble lagt fram denne uken slår fast det VA-bransjen er smertelig klar over, nemlig at mer enn 30 prosent av drikkevannet lekker ut før det når forbrukerne. Fordi drikkevannsledningen vanligvis ligger i samme grøft som avløpsledningen, som også lekker ganske mye, er det stor fare for forurensning ved ledningsbrudd eller reparasjoner. For liten fornyelse – Arbeidet med å skifte ut og reparere dårlige vannledninger går så langsomt at problemet med forurenset drikkevann høyst sannsynlig vil øke i årene framover, fastslår Folkehelseinstituttet. Store deler av ledningsnettet ble bygd i gjenreisningstiden etter andre verdenskrig, og er i dårlig forfatning. Andelen ledninger som er skiftet ut, har økt jevnt fra 4 prosent i 2003 til 13 prosent i 2009. Like fullt vil det ta om lag 200 år før hele ledningsnettet er utbedret og har tilfredsstillende kvalitet. Helsemyndighetene har allerede merket overhyppighet av akutt mage­tarmsykdom etter forbigående fall i vanntrykket. De anslår at forurensning i drikkevannssystemet er årsak til et sted mellom 750.000 og 1 million tilfeller av tarminfeksjoner per år.Når 30 til 40 prosent av sykdomsepisodene fører til minst én dags fravær fra jobb, så utgjør dette et sted fra 225.000 til 400.000 tapte arbeidsdager per år, anføres det. Geografiske skiller Hovedkonklusjonen er imidlertid at drikkevannskvaliteten gjennomgående er god i Norge. Antallet vannverk som leverer utilfredsstillende drikkevann, er kraftig redusert de siste 20 årene. Samtidig som kunnskapen er mangelfull når det gjelder de små private anleggene som til sammen forsyner mer enn en halv million nordmenn med drikkevann, er det geografiske forskjeller på kvaliteten på de offentlige anleggene. – Generelt er fylkene i nord og nordvest spredt befolket og forsynes av mange små vannverk som har dårligere forutsetninger for å bygge og drive tilfredsstillende vannforsyning, heter det i rapporten. (Kilder: Folkehelseinstituttet og NTB)