https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/03/IMG_0297-Kopi-1.jpg

Fokus på infrastruktur i Bergen

avatarevuser
Oppdatert: 25 mars 2014
Det er store forventninger til en konferanse som skal sette fokus på etablering og forvaltning av samfunnsviktig infrastruktur, både over og under bakken. Infrastrukturdagene 2014 vil forsøke å belyse viktigheten av reguleringen i en tid hvor oppgraderingsbehovet og behovet for nyetablering er stort på tvers av de ulike bransjene. At samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil holde åpningsforedraget er i seg selv et bevis på at dette er en viktig konferanse for alle som er opptatt at den norske infrastrukturen. Rammebetingelsene for framføring av infrastruktur i offentlig eid grunn vil ofte kunne være avgjørende for fremføring av kritisk infrastruktur. Solsvik vil redegjøre for hvordan den blå-blå regjeringen vil utvikle rammevilkårene framover. Økte bevilgninger til veg og bane, utrulling av bredbånd og politiske målsettinger knyttet til dette, utbredelse av fjernvarme, oppgraderingsbehov innenfor VA og kraftnett, er eksempler på områder hvor det vil være stor aktivitet de kommende årene. Like viktig er det at de ulike bransjene er på jakt etter de smarte løsningene, som kan bidra til de mest mulig kosteffektive løsningene og samtidig være minst mulig ulempe for miljøet og omgivelsene. RINs nettrdaktør vil følge årets konferanse og oppdatere nettsidene underveis. Årets konferanse kan da naturlig oppsummeres i følgende hovedtemaer: Utvikling av rammebetingelser,nye utfordringer og investeringsbehov,prosjekter/innovative løsninger. I tillegg til samferdselsministeren vil Gerasimos Sofianatos, fra EU-kommisjonen i Brüssel ta for seg den digitale agenda i EU, og hva de mener må til for å oppnå de målsettinger EU-kommisjonen har satt på dette området, herunder mulig regulering. Samordning av ledninger i grunnen er et pågående prosjekt med en rekke aktører-. Under konferansen vil Seniorrådgiver Magnar Danielsen i Miljøverndepartementet komme med status i arbeidet for bedre koordinering av ledninger i grunnen. Fagdirektør Magnar Sekse, Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten, vil ta for seg investeringsbehovet innen vannbransjen nasjonalt og lokalt, og gi en innføring i hovedplanen i Bergen. Temaet rekruttering kommer også opp på denne konferansen. Spørsmålet er Hvordan man skal skaffe nok folk med god nok kompetanse til kommende aktivitetsøkning på infrastrukturområdet. Dette skal divisjonsdirektør Tom Baade-Mathiesen i Norconsult AS forhåpentigvis gi et godt svar på. Befaringer I et tettpakket program over to dager er det satt av tid til sosialt samvær første kvelden og en Det er også satt av tid til befaringer for å se på integrerte løsninger med teknisk infrastruktur i kulvert Anleggene omfatter:VA-ledninger, el-kabler, boss-sug og fjernvarme. Dermed blir det et besøk båpde under Torgalmenningen og Strandkaien i Bergen sentrum før konferansen avsluttes fredag ettermiddag. Konferansen retter seg mot de bransjer som eier og bygger ulike typer infrastruktur i Norge, offentlige så vel som private; veg, vann, avløp, fjernvarme, kraft, elektronisk kommunikasjon, gass, boss sug og entreprenører innen de ulike bransjene. Arrangør av konferansen er Tekna, landets største fagforening for akademikere, med over 61 000 medlemmer innen teknologi og naturvitenskap.