https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/05/Sormiljo-fotos-Odd-B-14.jpg

Felles norm for tetthetsprøving av trykkløse ledninger

avatarevuser
Oppdatert: 19 mai 2017
Rørinspeksjon Norge ønsker å bistå fagpersoner som utarbeider normer for tetthetsprøving av trykkløse ledninger. -Det er viktig at vi får en norm som alle kan forholde seg til, sier leder for faggruppa for tetthetsprøving og desinfisering i RIN, Per Sigve Henriksen. Det er viktig at får en felles norm for undertrykk på nye kummer og avløpsnett. Vi kan ikke bruke samme normer på renoverte kummer som på nye kummer, mener Henriksen. -Derfor er det viktig at vi får nye normer for renoverte kummer og kummer av eldre dato. Dette for å unngå konflikter med bestillere og for å unngå uheldige situasjoner. VA/Milljøblad 24 «Tetthetsprøving av trykkløse ledninger» er revidert til også å omfatte ledninger ≥ DN500. I bladets kapittel. 4.5 står det at «Trykket reduseres først til 30 kPa undertrykk (30 kPa = 0,3 bar = 3 mVs).». RIN stiller spørsmål om verdiene er testet i praksis. RINs erfaring tilsier at rørene kan skades ved så høyt undertrykk og anbefaler trykkreduksjon til 10 kPa undertrykk og kondisjonering ved maks 12 kPa. RIN ønsker også at ledninger ≤500 mm bør omfattes av bladet. Stiftelsen VA/Miljøblad har sendt RINs kommentarer til U-komitéen i Standard Norge, og opplyser her at oppførte verdier er basert på tyske verdier og innspill fra Norconsult. Stiftelsen sier også at plastrørsprodusentene ikke er redde for fastsatt undertrykk, ei heller glassfiberprodusentene. Lite erfaringsgrunnlag Per Sigve Henriksen har kontaktet RIN-operatører for erfaringsutveksling, og det viser seg at det foreløpig er lite erfaringer å hente, men enkelte leverandører av kumrenoveringsprodukter har fått ødelagt renoverte kummer ved bruk av for stort undertrykk. Per Sigve Henriksen mener at testing med undertrykk egner seg kun for nyanlegg (sirkulære rør og kummer), og ikke for renoverte og gamle kummer. Henriksen og RIN ønsker overfor Stiftelsen VA/Miljøblad å presisere at dagens krav i VA/Miljøblad 24 er for høye og har derfor bedt Stiftelsen vurdere å ta i bruk den Bayerske modellen og løfte denne inn i Norsk Standard. Det er i den Bayerske modellen henvist til to ulike tester med henholdsvis 100 og 200 mB undertrykk.  Henriksen mener det også bør etableres egne testverdier ved bruk av undertrykk i renoverte kummer. Tetthetsprøving av trykkløse ledninger vil bli et eget tema også under RINs fagdager i Tromsø i 23.-25.august.  Program og påmelding for fagdagene  og årsmøtet vil snart legges ut her på RINs nettsider.