https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/10/Toril-Hofshagen-4-Kopi-1.jpg

Faktafeil om vannskader fra forsikringsbransjen

avatarevuser
Oppdatert: 30 oktober 2015
Norske forsikringsaktører har i ulike presseoppslag i høst hevdet at økningen i skadetilfeller ved ekstremnedbør skyldes at kommunene ikke gjør en god nok jobb med vann- og avløpsnettet. Dette til tross for at tall fra VASK1 og KOSTRA2 ikke viser noen dramatisk økning i antall tilbakeslag gjennom det kommunale avløpsnettet. - Å påstå at det er slett arbeid av norske kommuner som fører til en økning i skadetilfellene, er å jukse med fakta. Bildet er betydelig mer nyansert, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann. Mange årsaker til vannskader Norsk Vann har sett eksempler på at forsikringsbransjen har gått ut i pressen sammen med skadelidt huseier og lagt skylden på kommunens ledningsnett, men der den aktuelle skaden faktisk skyldes andre forhold, som høy grunnvannstand. Mange skader som oppstår ved ekstremnedbør, skyldes at vann trenger inn i husene også på andre måter enn via avløpsnettet, og skaden kan også skyldes feil på huseiers egen avløpsledning. Ofte kan det være vanskelig å fastslå den reelle årsaken til vannskaden. - Diskusjonen om ledningsnettets kapasitet og tilstand er svært viktig, men den må være basert på et reelt faktagrunnlag. Hvis vi skal løse utfordringene som klimaendringene skaper, må vi ha et korrekt bilde av nåsituasjonen, og vi må ha best mulige takstrapporter og en nyansert skadestatistikk, sier Hofshagen. Uavklart regelverk Hofshagen mener dagens regelverk ikke er «klimatilpasset» når det gjelder ansvar for skader av ekstremnedbør og forebygging mot skader. Det pågår et lovutvalgsarbeid på overvannsområdet som skal legge frem sine anbefaler om regelverksendringer 1. desember. - Lovutvalgets anbefalinger vil være et viktig skritt på vegen mot mer avklarte ansvarsforhold for så vel huseiere, kommuner og deres forsikringsselskaper, understreker Hofshagen. Stor jobb foran oss Samtidig som regelverket må utvikles, jobber kommunene med å få oppgradert ledningsnettet til nødvendig standard. Det er behov for økte vann- og avløpsgebyrer i en rekke kommuner for å få finansiert oppgraderingen, det er behov for økt tilgang på fagfolk til å gjøre jobben og det blir garantert mer graving i vegene. Dette lar seg ikke løse på få år. - På nasjonalt nivå er det behov for en dobling av fornyelsestakten på vann- og avløpsnettet i forhold til dagens utskiftingstakt, sier Hofshagen. – Men vi kan aldri bygge ledninger store nok til å ta unna all ekstremnedbør. Vi må tilrettelegge for mer infiltrasjon, fordrøyning og avledning av vannet på overflaten. Kommunene ønsker å bidra til gode løsninger for dette, men alle aktører må ta tak – blant annet må huseiere og utbyggere ta et hovedansvar for å tilrettelegge for dette på egen eiendom, avslutter Hofshagen. [1] https://www.fno.no/statistikk/skadeforsikring/vask/ (VASK = statistikk fra Finans Norge) 2https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra (KOSTRA = kommunenes rapportering til SSB/staten)