Fagtreff med sektorlov og ledningsnett

Dag 1 starter med en felles åpningssesjon hvor NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder presenteres. Deretter vil bærekraftstrategien i Norsk Vann være tema. Parallell A på dag 1 fortsetter med «NOU om overvann og utredning om sektorlov». Her står temaene ansvar for overvann i planleggingen, ansvar for overvann i byggesakene, ansvar for overvann i vann- og avløpssektoren, statlig myndighetsansvar, finansiering av tiltak og effekten av grønne tak på dagsorden. Parallell B vil omhandle slam og avløpsrensing. Her diskuteres resultater fra Miljødirektoratets tilsynsaksjon 2015, videre hva som er årsakene og hva som kan gjøres for å bedre renseresultatene, behov og muligheter for innovasjon og teknologiutvikling, matfondprosjektet avløpsslam i landbruket og regelverk og praksis for bruk av slam i andre land. Dag 1 rundes av med en felles fagtreffmiddag. Dag 2 På dag 2 vil parallell A omhandle ledningsnett. Temaene er ny mal for utslippstillatelser fra Miljødirektoratet, ny veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensning fra avløpstransportanlegg, norske tall for vannforbruk og lekkasjer, beregningsmetodikk for investeringsbehov, resultater fra arbeidsgruppa samordning av ledninger i grunnen, presentasjon av rapporten risikoledninger/kritiske ledninger, utfordringer undervannsledninger, erfaringer fra rørleverandører og orientering om synkerør, utfordringer og løsninger overføringsledning i Mjøsa samt brudd på hovedvannledning i elv til industribedrift. Sikkerhet og beredskap er tema på dag 2. Vi starter med en presentasjon av verktøyene fra et nytt Norsk Vann prosjekt; eksempler på og maler for ROS-analyser, beredskapsplaner, beredskapsøvelser og kommunikasjon under kriser. Hvilke krav setter Mattilsynet til beredskap i vannforsyningen? Hvordan vil Mattilsynet arbeide med beredskap i tilsynsprosjektet i 2016? Mattilsynet er tilstede for å belyse dette. Krisestøtteenhet er nå nært forestående. Folkehelseinstituttet orienterer om etablering av krisestøtteenhet, vakttelefon og FHIs arbeid med beredskap innen smittevern og kjemikalieområdet. Svenske VAKA kommer for å dele sine erfaringer fra Sverige. Vi avrunder dagen med rutiner for gjennomføring av trusselvurderinger og betraktninger rundt behov for sikring.    (kilde: Norsk Vann Programmet kan du laste ned her.