Etterlengtet Vannstandard lanseres i høst

Norsk Vannstandard blir lansert i løpet av høsten 2022. Det betyr en standard med en mest mulig nasjonal regulering av kommuners VA-arbeid. Det fortalte rådgiver Kjetil Flugund i Norsk Vann under Rørinspeksjon Norges årskonferanse på Lillehammer. Flugund har utvikling av faglig innhold i Vannstandard som sin hovedoppgave i Norsk Vann. For RIN-medlemmene er det en god nyhet at det blir et krav at det skal leveres inn en plan for gjennomføring av sluttkontroll, inklusiv sluttdokumentasjon. Ledningseier skal ha mulighet til å delta og skal varsles i god tid før sluttkontrollen skal finne sted. Ved rørinspeksjon skal operatøren i tillegg ha Rørinspeksjon Norge og Norsk Vann sitt operatørbevis. RIN vil gi innspill om at samme krav må gjelde også for tetthetsprøving/desinfeksjon og spyling. Ny nettside kommer Det bygges nå opp en ny nettside som skal være brukervennlig for alle aktører i norsk vannbransje. Vannstandarden skal være et verktøy for kommunene, som har et myndighetsansvar. Her får også rådgivere og operatører et stort og oppdatert oppslagsverk. Vannstandarden har også abonnenter som målgruppe. Forbrukere får dermed tilgang til den standarden som gjelder for norske VA-anlegg i de ulike kommunene. Mange moduler Vannstandarden vil inneholde en lang rekke moduler, alt fra hovedledninger til stikkledninger, avløpsanlegg, drikkevannsbassenger med spesifiserte krav innenfor hver kategori. Dette blir et omfattende oppslagsverk, og utfordringen er å gjøre navigeringen så enkel som mulig. Hver enkelt visning vil vise både kravene og tips til løsninger, forklarte Flugund, som ga en del eksempler da han presenterte standarden for RIN-medlemmene på Lillehammer. Entreprenører som skal utføre oppdrag i en kommune må først søke seg inn på den aktuelle kommunen for å få en oversikt over særbestemmelser i tillegg til den nasjonale standarden. Når lanseringen skjer sent i høst vil hovedledninger bli første modul. Senere kommer stikkledninger, avløpsanlegg, oljeutskillere og vannbassenger. Kommuner med særkrav Når standarden blir lansert betyr ikke dette at den blir umiddelbart tatt i bruk over hele landet. Kommunene vil dastudere det nye produktet og vurdere behovet for egne særkrav. Det betyr i praksis at hver enkelt kommune fortsatt har mulighet for å legge til egne særbestemmelser. Flugund mener likevel at den nye standarden vil redusere de mange ulikhetene over kommunegrensene. Mange av de store «lokomotivene» i norsk vannbransje har vært aktive bidragsytere i dette arbeidet, som har pågått siden 2018. Også Maskinentreprenørens Forbund og Rådgivende Ingeniørers Forening har bidratt med en rekke innspill til standarden. 181 kommuner er i dag medlemmer av norsk VA-norm. 120 kommuner har lagt ut lokale bestemmelser. Kommuner med mange særbestemmelser vil trenge noe tid før produktet blir operativt over hele landet, mente Flugund. [caption id="attachment_10011" align="aligncenter" width="1024"]
Vannstandarden skal inneholde tydelige «skal-krav» til utbygging av vann- og avløpsanlegg
og samtidig også være et verktøy i utdanningssystemet, sa Kjetil Flugund under sin presentasjon for RIN-medlemmene i dag.[/caption] Formålet Målet med Vannstandarden er å bidra til etablering av vann- og avløpsanlegg med god kvalitet, tilrettelagt for effektiv drift, med lang levetid. Videre skal standarden bidra til at kvaliteten er lik, uavhengig av valg av entreprenører, rådgivere og andre aktører. Den skal ikke være til hinder for innovasjon og ikke minst være et bidrag til at vannbransjen skal nå sine bærekraftmål Vannstandarden skal inneholde tydelige «skal-krav» til utbygging av vann- og avløpsanlegg og samtidig også være et verktøy i utdanningssystemet. Det er den enkelte kommune, både som myndighet og ledningseier, som er avsender av kravene som vil rettes til ulike målgrupper for det nye produktet.