Et år med «unntakstilstand» i RIN

Det er for det meste blitt et digitalt år for styret i RIN i 2020. Under det digitale årsmøtet ble imidlertid en fyldig årsmelding lagt fram. Aktivitetsnivået har vært tydelig merket av Covid-19 situasjonen, og det har også innvirket på foreningens økonomi i betydelig grad. Styret har i 2020 bestått av leder Reidar Kveine, Bærum kommune og medlemmene Kenneth Skullerud, Oslo kommune – VAV, Peer Christian Nordby, Olimb Rørfornying as, Jan-Helge Høvset, Eskeland Electronics as, Stein Linholt, Norva24 Flagstad, Ståle Brodahl, Ullensaker kommune og Trond Alm, Tubus. Ved årsskiftet hadde RIN  29 kommuner / interkommunale selskaper og 93 private firma som hovedmedlemmer, samt 8 undermedlemmer. Frogn kommune, Kokelv Transport og Maskin as og Vitek Miljø AS er nye medlemmer, mens GS Rørinspeksjon AS  og Norsk Wavin AS har meldt seg ut av RIN. Styret har avholdt 9 styremøter i 2020, der utviklingen og arbeidsoppgavene for Rørinspeksjon Norge har vært diskutert og bestemt. Det har naturlig nok vært liten aktivitet i de ulike faggruppene i 2020. Ingen faggrupper har avholdt temadager, men på kursfronten har det vært noe aktivitet. Flere kurs ble tilrettelagt for digital gjennomføring. To operatørkurs ble gjennomført fysisk på Gardermoen, og samlet 34 deltakere. Spylekursene på Gardermoen måtte avlyses, så her var det totalt 45 operatører som må få et nytt tilbud. Et oppgraderingskurs i rørinspeksjon ble avviklet fysisk i Bergen med 18 deltakere, og på Gardermoen med 12 deltakere, mens to andre kurs måtte avlyses. Det ble ikke avholdt kurs i lekkasjekontroll/trasésøk i 2020, og det samme var tilfelle med kurs i tetthetsprøving / desinfeksjon, men det jobbes videre med utvikling av kurs, står det i årsmeldingen. Årsmøtet ble avholdt digitalt via Teams 19. august med 34 medlemmer representert under årsmøtet. I etterkant av årsmøtet ble fire faglige innlegg presentert. Treffet var gratis, og det var påmeldt 52 deltakere / foredragsholdere til arrangementet. Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås får god plass i årsmeldingen. Vannbransjens eget kompetansesenter innen vann- og avløpsinfrastruktur ble formelt stiftet som aksjeselskap 26. november 2019. Bak selskapet står nå en samlet vannbransje som vil utvikle et felles senter som skal ha fokus på fremtidsrettet teknologi og håndtering av vann over og under bakken. Aksjeselskapet eies 60 % av offentlige eiere hvor de største kommunene, NMBU og Norsk Vann er inne. 40 % av aksjene eies av private aktører, som utgjøres av produsentfelleskap i VVP-VA, NRF og Basal, samt Rørinspeksjon Norge, MEF, SSTT og RIF. Sammen skal disse nå sikre at senteret bygges og fylles med innhold og tjenester fram mot en planlagt åpning høsten 2022. Staten har bidratt med om lag halvparten av kapitalbehovet på vel 40 mill. kr, resten av finansieringen kommer fra de største ledningseierne, Norsk Vann, MEF og produsentene. Pandemien har påvirket økonomien ganske dramatisk. Rørinspeksjon Norge finansierer sin drift gjennom årsavgiften, web-avgift og inntekter fra avholdte kurs. Prosjektarbeid finansieres gjennom spleiselag og eventuelt bruk av overskudd i gruppen. Aktivitetsnivået har vært lavere enn ønsket. Det har vært avholdt 5 kurs, mens 6 planlagte kurs dessverre måtte avlyses grunnet covid-19. Det har vært arbeidet med oppgradering, utarbeidelse og planlegging av kurs, oppstart bestillerkurs rørinspeksjon, videreutvikling av kurs i tetthetsprøving / desinfeksjon, samt bidrag med faglige innspill til nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Utover dette har ressursene også vært knyttet opp mot drift av hjemmesiden. Totalt sett ender RIN med et underskudd i 2020 på nærmere 700.000 kroner. Dette skyldes i hovedsak lavere aktivitetsnivå enn normalt samt kostnader til planlagte kurs og konferanser som måtte avlyses grunnet Covid 19. RIN har likevel en egenkapital på ganske nøyaktig én million kroner.