https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/06/Nordisk-Drikkevann-2018-9-–-Kopi-1.jpg

Digital vannbransje – muligheter og sikkerhetsrisiko

avatarevuser
Oppdatert: 13 juni 2018
Digitalisering i vannbransjen er en kjempemulighet for videre utvikling, men alle som arbeider i bransjen må tenke nøye gjennom hva de gjør. Sjefstrateg i Powel, Jon Røstum, stilte en rekke inngående spørsmål om sikkerhet til 300 bransjefolk under Nordisk Drikkevannkonferanse i Oslo. -Vannteknologiplattformen til EU sier at digital vannteknologi skal løse mange av framtidens utfordringer, men samtidig må vi tenke på informasjonssikkerheten også i vår bransje. Digitalisering er en modenhetssak for oss, og dette er blitt en del av vår arbeidshverdag. Med flere digitale verktøy blir datasikkerhet en stor utfordring for norsk vannbransje.  Bransjen må være i stand til å håndtere systemer som utveksler informasjon og blir mer integrert, sier Jon Røstum. Må trene på sikkerhet Han mener det er et fåtall i nordisk vannbransje som har begrepet datasikkerhet i ryggmargen når de utøver sitt yrke. Skal man bli god på noe må man også trene. Det gjelder også datasikkerhet og god utnyttelse av datafangst til beste for vannbransjen, mener Røstum. Innovative miljøer -Vi har innovative miljøer i norsk vannbransje. Vannklyngen har et mål om å doble eksporten av kompetanse, fra èn til 10 milliarder kroner. Her er danskene langt foran oss, med en eksport på 25 milliarder og med mål om å komme opp i 50 milliarder kroner.  Dette kan de gjøre fordi de har lært seg ny teknologi og har en kultur for innovasjon mellom vannselskap og leverandørindustri. Håndtering av informasjon har mange sider ved seg som er krevende, og Røstum mener det er viktig at landets vannverk nå hever sin kompetanse. Sikkerhetsaspektet Han mener det må bli slutt på at passord for innlogging står skrevet på en gul post-it lapp som ligger under musmatten, eller at koden for å åpne dørene inn til vannverket er den samme som den var i fjor. Det er nettopp vannverkene som har en sentral rolle når det gjelder sikkerhetsaspektet. Powel og andre aktører leverer programvare som skal bidra til økt sikkerhet, og operatører i disse selskapene er dermed innenfor «brannmuren» og en del av vannverkenes forsvarssystemer. -Dermed er det viktig at de som hjelper vannverkene også har fokus på informasjonssikkerhet, understreker Røstum. Hovedutfordringen er at mange i vannbransjen ikke vet at de ikke vet hvor viktig sikkerhetsaspektet er. Dette viser noe av sårbarheten og dermed utfordringen for hele bransjen, mener han. Viktige elementer -Hvem skal ha tilgang til hvilken informasjon og hvordan man skal bygge systemer for å ivareta dette er elementer ledelsen i norske vannverk må ta en skikkelig gjennomgang på. Vannverkene må også avklare i hvilken grad de kan benytte innsamlet informasjon hvis den kan knyttes til selskapenes abonnenter.  Kravene til hvordan informasjonen skal sikres og hvilken informasjon som skal sikres behandles ulikt i vannbransjen i dag, slår Røstum fast. Det råder usikkerhet omkring hvordan ulike typer informasjon skal vurderes og behandles. Eksempler på typiske problemstillinger som er drøftet i ulike fora i regi av Norsk Vann er blant annet om ledningsnettkart kan legges ut på internett.  I hvilken grad kan en ledningseier dele det elektronisk kartgrunnlaget med entreprenører og andre aktører i bransjen på en sikker måte? Mange er også  usikre på i hvor stor grad tegninger og annen informasjon i forbindelse med anbud kan legges ut på Doffin. Rådgivere og utbyggere har også behov for relevant informasjon. Hva kan og bør de få tilgang til? Hvilken informasjon er unntatt offentlighet, og hva er kravene til verdivurdering av informasjonen før den kan unntas offentlighet? Røstum arbeider jevnlig med denne type spørsmål, og er glad for en stadig økende bevissthet omkring sikkerhet rundt norske vannverk. Store muligheter -Kompetansesenteret som nå kommer på Ås må også bli en motor for innovasjon, og vi har muligheten dersom vi griper den. Vi har Forskningsråd, Innovasjon Norge og undervisnings- og forskningsmiljøer som gjerne støtter opp om bransjen vår. Derfor er digitalisering av norsk vannbransje også en enorm mulighet for utvikling, understreker Røstum til slutt.